eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich"Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zawiercie.powiat.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.9.) Numer telefonu: 32/6710765

1.11.10.) Numer faksu: 32/6710773

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381feccf-0e67-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001136/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatu Zawierciańskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/641299

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/641299.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo omówionych w Rozdziale XII SWZ.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
PZP. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.strukcje. Oferta powinna być: 1.sporządzona na podstawie załączników niniejszej
SWZ w języku polskim, 2.złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3.podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne zostały zawarte w Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO zawarta jest Rozdziale II w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje (Pani/Panu):
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0030/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wchodzących w zakres odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich, znajdujących się na obszarze powiatu zawierciańskiego. Zakres robót obejmuje:
1) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
2) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów, linii przystankowych i pasów postoju,
3) wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych,
4) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe (wymagana minimalna grubość warstwy wynosi: 3,0 mm na drogach wojewódzkich i 1,5 mm na drogach powiatowych),
5) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
6) wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (struktura grubowarstwowa w kolorze biało-czerwonym)
Ilościowy zakres robót określony został w sposób szacunkowy w Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający może dokonywać zmian ilości poszczególnych robót wskazanych w Przedmiarze do poziomu rzeczywistych potrzeb, ustalonych w oparciu o prowadzone bieżące przeglądy stanu dróg. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu robót o 20% w stosunku do zakresu wynikającego z Przedmiaru.
1) Roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane sukcesywnie na podstawie jednorazowych zleceń, obejmujących część robót wskazanych w Przedmiarze robót, przekazywanych drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Każdorazowe zlecenie zawierać będzie opis i zakres wskazanych do realizacji robót, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Rozliczenie zrealizowanych zleceń nastąpi każdorazowo na podstawie kosztorysów powykonawczych i podpisanych bez uwag i zastrzeżeń Protokołów odbioru, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ
2) Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wynikają wprost z aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r., Załącznik nr 2: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zawartych w dokumencie WTOP: „Wytyczne Techniczne Oznakowania Poziomego” (Dokumenty te zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania)
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością, zgodnie z zasadami stosowanych technologii, ogólnymi warunkami technicznymi wykonywania robót danego rodzaju oraz z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Wykonawca przystąpi do realizacji robót, określonych każdym zleceniem przekazanym przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania danego zlecenia. W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, uniemożliwiających przystąpienie do realizacji robót w wyżej wskazanym terminie, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem tego terminu powiadomić mailowo Zamawiającego, podając uzasadnienie faktyczne i określając termin przystąpienia do wykonania zlecenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w stosunku do 7 dniowego terminu.
5) Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, zawartych w Załączniku nr 7 do SWZ. 2. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za wyrządzone szkody materialne (mienie osób trzecich i mienie powierzone) powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zawartej umowy lub dla walut obcych w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Rozwiązania równoważne - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Gwarancja i rękojmia - • Wymagany okres gwarancji dla malowania grubowarstwowego wynosi 36 miesięcy, natomiast dla malowania cienkowarstwowego: na drogach wojewódzkich - 24 miesiące, na drogach powiatowych - 12 miesięcy. 7. Zamawiający spełniając wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności), w szczególności przepisy wynikające z art. 68 ust. 3, nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%, wymaga, aby Wykonawca jak również Podwykonawca (przez Podwykonawcę należy rozumie także każdego dalszego Podwykonawcę) zapewnił wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian tej ustawy. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 100 %;
Zamawiający zastosował Cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia ściśle określono wymagania jakościowe w odniesieniu do głównych elementów przedmiotu zamówienia. Wymagania jakościowe wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - Rozdz. IV SWZ Każdy wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia może to zrobić w taki sam, ściśle określony przepisami sposób.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 100 %
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 PKT**
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
** 1 pkt = 1%
3. Oferta, która uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, natomiast pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę, przy czym Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub odnowieniu oznakowania poziomego na drogach publicznych, posiadających co najmniej kategorię dróg powiatowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Uwaga:
Przy dokonywaniu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez podmioty, na rzecz których były wykonywane. Jako zakończenie robót budowlanych należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
oraz
b) wykaże, że dysponuje i zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej:
1 malowarkę;
1 urządzenie do mechanicznego usuwania starego oznakowania;
1 samochód dostawczym/ciężarowym,
1 jedną przyczepkę z oznakowaniem robót awaryjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, wskaże źródła informacji dotyczących swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych);
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 4 lit. a) SWZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 4 lit. b) SWZ zgodnie z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ
2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej , na podstawie Przedmiaru, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ
3) Oświadczenie (lub oświadczenia), o którym mowa w art. 125 – odpowiednio w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Rozdziale X pkt 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub w
przypadku wykonawców występujących wspólnie,
5) jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - dokument (np.
zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ),
6) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do
SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika ustanowienie pełnomocnika winno być załączone do oferty w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. XIV SWZ. Ustanowienie pełnomocnika może wynikać z dokumentu pełnomocnictwa lub innego dokumentu np. umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641299

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.