eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w BorysławicachOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zamowienia.blaszki.pl/procurements/8/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-935b66af-1485-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011462/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

5.5. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293465/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.15.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1748360,74 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1161139,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Borysławice. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) składa się z następujących elementów:
- plac gromadzenia odpadów, na którym usytuowane będą kontenery magazynowe i wiaty służące składowaniu odpadów,
- wiaty magazynowe odpadów
- kontener socjalno-biurowy
- dwa prasokontenery
- kontenery magazynowe
- hydrant do celów p.poż.
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- oświetlenie placu
- ogrodzenie terenu
5.2. Zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia technologicznego tj. kontenerów ( z wyjątkiem kontenera socjalno – biurowego).
5.3. Szczegółowo zakres robót określają: dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik do SWZ.
5.4. W związku z tym iż w obszarze planowanej inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne, Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w sprawie prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z warunkami pozwolenia nr : WUOZ-ZA.5161.199.2022.AM z dnia 19 maja 2022r. Zamawiający powoła na swój koszt kierownika badań archeologicznych.
5.5. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.
5.6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany do oznakowania i utrzymywania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji a także do jego demontażu po zakończonych robotach, wykonania niezbędnych badań i pomiarów, prowadzenie obsługi geodezyjnej, uporządkowanie terenu oraz wszelkich innych prac nie ujętych w przedmiarze robót a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
5.7. Minimalny okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
5.8. Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz wymogami niniejszej SWZ.
5.9. Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu materiałów i urządzeń własnych.
5.10. W przypadku określenia w dokumentacji nazw własnych wyrobów, producentów, oznaczeń handlowych itp. należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1400266,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1400266,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1400266,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROMEX Firma Handlowo - Usługowa Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9680952370

7.3.3) Ulica: Pośrednik 1a

7.3.4) Miejscowość: Koźminek

7.3.5) Kod pocztowy: 62-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1400266,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.