eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzików › ZAKUP I DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ 2022Ogłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radzików IHAR

1.5.2.) Miejscowość: Radzików

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zd.radzikow@ihar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdhar.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ihar-pibzdradzikow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowy Instytut Badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


hodowla twórcza i zachowawcza nasion pszenicy ozimej i jęczmienia jarego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-708961b8-14ae-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294753/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 07/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z roku 2022r. z narzędziami roboczymi.
Ładowarka musi posiadać system mocowania narzędzi tj. widły do palet, łyżka do materiałów sypkich, krokodyl.
Do ładowarki musi zostać dołączona Instrukcja obsługi maszyny w jęz. polskim oraz katalog części.
Producent na zakupiony sprzęt musi udzielić gwarancji na 12 miesięcy.
Termin dostawy: 21 dni od daty podpisania umowy

I. DANE TECHNICZNE MASZYNY:
1. Szerokość: max. 2300 mm. na standardowym ogumieniu,
2. Wysokość maszyny: max. 2100 mm. na standardowym ogumieniu,
3. Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 6000 mm.
4. Udźwig maksymalny: min. 2600 kg.
5. Sinik: 75 KM przy max obr/min 2600 chłodzony płynem

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 421890,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 421890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 421890,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „AGROBARD” s.j. A. SKRONIK, D. TYCZYŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482239648

7.3.3) Ulica: Przytycka 35

7.3.4) Miejscowość: Przytyk

7.3.5) Kod pocztowy: 26-650

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 421890,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.