eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICEOgłoszenie z dnia 2023-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOCHACZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148526

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 0468642600

1.5.8.) Numer faksu: 0468642633

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edb5ba73-fe1d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00341772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054219/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237750

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 556812,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku gminnego w miejscowości Bielice.
2. Zakres prac obejmuje :
- rozbiórka opaski przy budynku i chodników, - wymiana wiatrołapu, - wymiana drzwi zewnętrznych, - remont ścian fundamentowych i ścian piwnic z iniekcją, izolacją przeciwwilgociową, dociepleniem styropianem XPS gr. 15 cm i folią bąbelkową, - dociepleniem ścian nadziemia styropianem fasadowym grafitowym gr. 20 cm, - ułożeniem opaski przy budynku i chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, - rozbiórka pokrycia z eternitowych płyt falistych wraz z utylizacją eternitu, - rozbiórka kominów ponad dach wraz odbudową kominów cegły klinkierowej, - impregnacja więźby dachowej, - montaż membrany dachowej, - pokrycie dachu blachą dachówko podobną powlekaną z obróbkami, orynnowaniem, rurami spustowymi, - montaż podbitki z PCV na ruszcie drewnianym, - montaż PWP wraz z tablicą wyłącznika PWP, - montaż instalacji odgromowej budynku.
3. Dokładny zakres zadania przedstawiony jest w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 734310 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1181470,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 752975,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANY WINNCIKI ANDRZEJ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371193813

7.3.3) Ulica: 11 LISTOPADA 2

7.3.4) Miejscowość: SOCHACZEW

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 752975,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.