eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Dostawa i montaż kotłów na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo, Annowo i GołaszynOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż kotłów na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo, Annowo i Gołaszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łopuchówko 1

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8 122 161

1.5.8.) Numer faksu: 61 8 122 161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż kotłów na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo, Annowo i Gołaszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ac4ecf6-2ea9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023407/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż kotłów na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo, Annowo i Gołaszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/zamowieniapubliczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Z-cym, a W-mi przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, z tym, że złożenie oferty wyłącznie przy użyciu miniPortalu. W-ca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. W-ca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Komunikacja pomiędzy Z-cym a W-cami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Z-cy i W-wcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. Z-cy będzie również komunikować się z W-cami za pomocą poczty elektronicznej, email: karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl lub lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 28.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Katarzyna Ślusarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod_lopuchowko@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem: 605 236 635.
28.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
28.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
28.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
28.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
28.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
28.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
28.8. Niezależnie od postanowień pkt 28.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
28.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
28.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych do montażu kotła w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo”.
Dostarczony kocioł musi spełniać wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 oraz wykazywać nominalną moc kotła 18kW (wraz z buforem 1000 dm 3 ) dla kotła przeznaczonego do leśniczówki Leśnictwa Łopuchowo.
Zadaniem Wykonawcy będzie przeszkolenie przyszłych użytkowników kotła w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji kotła.

Materiały stalowe pochodzące z demontażu zużytego kotła należy przewieźć do punktu skupu znajdującego się w maksymalnej odległości do 30 km od miejsca demontażu, a kwit złomowy wystawiony na Zamawiającego niezwłocznie dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Łopuchówko. Wartość zezłomowanego kotła stanowi przychód Zamawiającego. Przekazanie, do punktu skupu, materiałów stalowych pochodzących z demontażu odbędzie się przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszty transportu związane z usunięciem gruzu, materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, elementów stalowych pochodzących z demontażu zużytego kotła oraz koszty przeszkolenia należy wliczyć do ceny ofertowej.
Miejsce dostawy urządzeń grzewczych:
- dla Części nr I zamówienia – leśniczówka Leśnictwa Łopuchowo z siedzibą w: Łopuchówko 5, 62-095 Murowana Goślina.
Szczegółowy zakres dostawy określony został w dokumentach stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, na który składa się: dla Części nr 1 zamówienia - „Dostawa i montaż kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo”:
- Opis wymagań techniczno użytkowych dla kotła do leśniczówki Leśnictwa Łopuchowo,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-M do leśniczówki Leśnictwa Łopuchowo,
- przedmiar robót - instalacja grzewcza - wymiana pieca c.o. wraz z wyposażeniem – leśniczówka Leśnictwa Łopuchowo.
Wyżej wymienione dokumenty zawarte zostały w załączniku nr 9.1. do SWZ.

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają przez niego wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśli art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcyjne),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji dostaw własnym staraniem. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych dostaw.

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca musi dostarczyć przedmiotowe dokumenty przy odbiorze dostawy. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały wykorzystane do dostawy, materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, a przed ich składowaniem lub wbudowaniem w obiekt (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował), uzyska akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z opisem zamówienia oraz przyjętym standardem użytkowym.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji dostawy i otoczenia, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia dostawy, robót towarzyszących dostawie, złej organizacji transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie mogą powstać w majątku Zamawiającego na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia dostawy, robót towarzyszącej dostawie, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych dostaw, robót towarzyszących dostawie, w tym transportu materiału. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia dostawy, robót towarzyszących dostawie, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona zostanie gwarancja jakości producenta na okres dłuższy niż 60 miesięcy, okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy – zamówienie dotyczy dostaw wobec czego Zamawiający nie ma obowiązku stawiania wymagań odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.).

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.

Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44621200-1 - Kotły grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §1 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych towarzyszących dostawie stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych towarzyszących dostawie w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia, lub też wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek błędów projektowych, zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu (Części zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Annowo wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych do montażu kotła w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Annowo”.
Dostarczony kocioł musi spełniać wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 oraz wykazywać nominalną moc kotła 18kW (wraz z buforem 1000 dm 3 ) dla kotła przeznaczonego do leśniczówki Leśnictwa Annowo.
Zadaniem Wykonawcy będzie przeszkolenie przyszłych użytkowników kotła w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji kotła.

Materiały stalowe pochodzące z demontażu zużytego kotła należy przewieźć do punktu skupu znajdującego się w maksymalnej odległości do 30 km od miejsca demontażu, a kwit złomowy wystawiony na Zamawiającego niezwłocznie dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Łopuchówko. Wartość zezłomowanego kotła stanowi przychód Zamawiającego. Przekazanie, do punktu skupu, materiałów stalowych pochodzących z demontażu odbędzie się przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszty transportu związane z usunięciem gruzu, materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, elementów stalowych pochodzących z demontażu zużytego kotła oraz koszty przeszkolenia należy wliczyć do ceny ofertowej.
Miejsce dostawy urządzeń grzewczych:
- dla Części nr II zamówienia – leśniczówka Leśnictwa Annowo z siedzibą w: Annowo 10, 62-005 Owińska.
Szczegółowy zakres dostawy określony został w dokumentach stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, na który składa się: dla Części nr 2 zamówienia - „Dostawa i montaż kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Annowo”:
- Opis wymagań techniczno użytkowych dla kotła do leśniczówki Leśnictwa Annowo,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-M do leśniczówki Leśnictwa Annowo,
- przedmiar robót - instalacja grzewcza - wymiana pieca c.o. wraz z wyposażeniem – leśniczówka Leśnictwa Annowo.
Wyżej wymienione dokumenty zawarte zostały w załączniku nr 9.2. do SWZ.

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają przez niego wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśli art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcyjne),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji dostaw własnym staraniem. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych dostaw.

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca musi dostarczyć przedmiotowe dokumenty przy odbiorze dostawy. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały wykorzystane do dostawy, materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, a przed ich składowaniem lub wbudowaniem w obiekt (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował), uzyska akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z opisem zamówienia oraz przyjętym standardem użytkowym.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji dostawy i otoczenia, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia dostawy, robót towarzyszących dostawie, złej organizacji transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie mogą powstać w majątku Zamawiającego na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia dostawy, robót towarzyszącej dostawie, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych dostaw, robót towarzyszących dostawie, w tym transportu materiału. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia dostawy, robót towarzyszących dostawie, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona zostanie gwarancja jakości producenta na okres dłuższy niż 60 miesięcy, okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy – zamówienie dotyczy dostaw wobec czego Zamawiający nie ma obowiązku stawiania wymagań odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.).

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.

Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44621200-1 - Kotły grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §1 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych towarzyszących dostawie stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych towarzyszących dostawie w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia, lub też wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek błędów projektowych, zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu (Części zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Gołaszyn wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych do montażu kotła w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Gołaszyn”.
Dostarczony kocioł musi spełniać wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 oraz wykazywać nominalną moc kotła 22kW (wraz z buforem 1000 dm 3 ) dla kotła przeznaczonego do leśniczówki Leśnictwa Gołaszyn.
Zadaniem Wykonawcy będzie przeszkolenie przyszłych użytkowników kotła w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji kotła.

Materiały stalowe pochodzące z demontażu zużytego kotła należy przewieźć do punktu skupu znajdującego się w maksymalnej odległości do 30 km od miejsca demontażu, a kwit złomowy wystawiony na Zamawiającego niezwłocznie dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Łopuchówko. Wartość zezłomowanego kotła stanowi przychód Zamawiającego. Przekazanie, do punktu skupu, materiałów stalowych pochodzących z demontażu odbędzie się przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszty transportu związane z usunięciem gruzu, materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, elementów stalowych pochodzących z demontażu zużytego kotła oraz koszty przeszkolenia należy wliczyć do ceny ofertowej.
Miejsce dostawy urządzeń grzewczych:
- dla Części nr III zamówienia – leśniczówka Leśnictwa Gołaszyn z siedzibą w: Gołaszyn 20, 64-600 Oborniki.
Szczegółowy zakres dostawy określony został w dokumentach stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, na który składa się: dla Części nr 3 zamówienia - „Dostawa i montaż kotła na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Gołaszyn”:
- Opis wymagań techniczno użytkowych dla kotła do leśniczówki Leśnictwa Gołaszyn,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-M do leśniczówki Leśnictwa Gołaszyn,
- przedmiar robót - instalacja grzewcza - wymiana pieca c.o. wraz z wyposażeniem – leśniczówka Leśnictwa Gołaszyn.
Wyżej wymienione dokumenty zawarte zostały w załączniku nr 9.3. do SWZ.

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają przez niego wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśli art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcyjne),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji dostaw własnym staraniem. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych dostaw.

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca musi dostarczyć przedmiotowe dokumenty przy odbiorze dostawy. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały wykorzystane do dostawy, materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, a przed ich składowaniem lub wbudowaniem w obiekt (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował), uzyska akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z opisem zamówienia oraz przyjętym standardem użytkowym.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji dostawy i otoczenia, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia dostawy, robót towarzyszących dostawie, złej organizacji transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie mogą powstać w majątku Zamawiającego na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia dostawy, robót towarzyszącej dostawie, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych dostaw, robót towarzyszących dostawie, w tym transportu materiału. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia dostawy, robót towarzyszących dostawie, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona zostanie gwarancja jakości producenta na okres dłuższy niż 60 miesięcy, okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy – zamówienie dotyczy dostaw wobec czego Zamawiający nie ma obowiązku stawiania wymagań odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.).

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.

Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44621200-1 - Kotły grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §1 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych towarzyszących dostawie stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych towarzyszących dostawie w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia, lub też wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek błędów projektowych, zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu (Części zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu dla Części nr I, II i III zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu dla Części nr I, II i III zamówienia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu dla Części nr I, II i III zamówienia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 3 lat) – wykonał co najmniej 1 dostawę (przez jedną dostawę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na:
• dla Części nr I zamówienia - dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych tj. kotłów na zgazowanie drewna w ilości co najmniej 1 szt., na kwotę nie mniejszą niż: 8 000,00 zł brutto;
• dla Części nr II zamówienia - dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych tj. kotłów na zgazowanie drewna w ilości co najmniej 1 szt., na kwotę nie mniejszą niż: 8 000,00 zł brutto;
• dla Części nr III zamówienia - dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych tj. kotłów na zgazowanie drewna w ilości co najmniej 1 szt., na kwotę nie mniejszą niż: 8 000,00 zł brutto.

Wykonawca nie może zsumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych, o których mowa w pkt. 4) lit. a).

Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp.

b) warunek dotyczący potencjału technicznego:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego - dla Części nr I, II i III zamówienia.

c) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - dla Części nr I, II i III zamówienia.

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale nr 9 SWZ.

7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt. 4) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

7.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.3. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
c) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt. 3 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt. 6 Pzp,
- art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Pozostałe dokumenty zgodnie z zapisami SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działające na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu wykonania dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Pozostałe dokumenty zgodnie z zapisami SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń grzewczych pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację oraz potwierdzających ich parametry techniczne.

Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

specyfikacje techniczne/karty katalogowe oferowanych urządzeń grzewczych pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację oraz potwierdzających ich parametry techniczne lub inne równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ) właściwy dla danego Części, na który Wykonawca składa swoją ofertę, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) karty oferowanych urządzeń grzewczych stanowiące zał. nr 1b do SWZ. Karty oferowanych urządzeń grzewczych składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c) specyfikacje techniczne/karty katalogowe oferowanych urządzeń grzewczych pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację oraz potwierdzających ich parametry techniczne. Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
d) oświadczenia sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz. nr 9 SWZ.
e) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 226 Pzp, o ile dotyczy.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz. nr 9 SWZ.
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi zał. nr 5 do SWZ),
g) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W-ca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Z-cy może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli w imieniu Wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 13.7. lit. e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt. 9.13. – 9.22. SWZ,
i) wadium w oryginale w postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
Pozostałe dokumenty wg SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
- dla Części nr I: 300,00 zł,
- dla Części nr II: 300,00 zł,
- dla Części nr III: 300,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. nr rachunku: 03 1540 1056 2105 8312 9120 0006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa i montaż kotłów na zgazowanie drewna do siedziby Leśnictwa Łopuchowo, Annowo i Gołaszyn - w ramach Części nr …….…” (należy wskazać nr Części). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt. 2)-4) SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
11.6. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt. 11.4. lub 11.5. SWZ musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Z-go), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.7.Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
Pozostałe informacje zawiera SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Zakres zmian szczegółowo określony został w paragrafie nr 12 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa:
- w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
- w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP,
- w art. 7 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwu narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835, dalej: „Specustawa”):
1) Na podstawie: art. 7 ust. 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i w rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawię decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;
2) Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;
3) Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.

Wymagania w stosunku do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazano w SWZ.

Za dotrzymanie terminu uważa się dzień zgłoszenia wykonania dostawy do odbioru końcowego. Wykonawca w tym terminie zakończy wszelkie dostawy, wykona wszelkie roboty wynikające z poprawek i zaleceń, całkowicie uprzątnie teren, na którym wykonywana była dostawa, robota lub składowane były materiały, wywiezie resztki materiałów i odpadów (wraz z przekazaniem Zamawiającemu karty odpadów (KPO) w obowiązującym systemie (BDO).

Szczegóły zamówienia określono w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.