eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytnica › Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku użyteczności publicznej (po byłej szkole) na funkcję Klubu SenioraOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku użyteczności publicznej (po byłej szkole) na funkcję Klubu Seniora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytnica

1.5.2.) Miejscowość: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bytnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku użyteczności publicznej (po byłej szkole) na funkcję Klubu Seniora

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d1c128c-1a4c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305115/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku użyteczności publicznej (po byłej szkole) na funkcję Klubu Seniora. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
3.1.1. Zadanie nr 1: Modernizację budynku po byłej szkole w Budachowie na Klub Seniora;
3.1.2. Zadanie nr 2: Modernizację budynku po byłej szkole w Budachowie na Centrum kultury i rekreacji.
3.2. Dokumentacja techniczna będąca uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowi załącznik 1 do SWZ.
3.3. Zamawiający wymaga udzielenia przynajmniej 24-miesięcznej gwarancji na całość robót.
3.4. Zamawiający informuje, że jeżeli w STWiORB, opisującym zakres prac znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane.
3.5. Zamawiający informuje, że jeżeli w STWiORB i pozostałych dokumentach opisujących zakres prac znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz będą zgodne pod względem:
3.5.1.1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
3.5.1.2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3.5.1.3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
3.5.1.4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
3.6. Wymagania dotyczące robót:
3.6.1. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, STWiORB, sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
3.6.2. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, decyzjami administracyjnymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi, STWiORB oraz wymogami SWZ.
3.7. Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3.8. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 PZP.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena jest wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tym samym, unieważnia się niniejsze postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.