eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ZP/PN/08/2022 Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, mięsa premium (w tym mięsa dojrzewającego) oraz dziczyzny dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach - 2 zadania.Ogłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP/PN/08/2022 Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, mięsa premium (w tym mięsa dojrzewającego) oraz dziczyzny dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach – 2 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dpin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/PN/08/2022 Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, mięsa premium (w tym mięsa dojrzewającego) oraz dziczyzny dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach – 2 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b577fecd-1f2e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311190/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/PN/08/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 337100 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, mięsa premium (w tym mięsa dojrzewającego) oraz dziczyzny dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach – 2 zadania:
– zadanie nr 1 – mięso, wędliny, parówki, szynki, kiełbasy, salami i inne – szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SWZ – OPZ – poz. 1 do 62.
– zadanie nr 2 – dziczyzna, mięso premium, mięso dojrzewające – szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SWZ – OPZ – poz. 1 do 27.
2. Kod CPV:
15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie
15119300-8 Dziczyzna
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.2 do SWZ – OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.5.5.) Wartość części: 228000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, mięsa premium (w tym mięsa dojrzewającego) oraz dziczyzny dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach – 2 zadania:
– zadanie nr 1 – mięso, wędliny, parówki, szynki, kiełbasy, salami i inne – szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SWZ – OPZ – poz. 1 do 62.
– zadanie nr 2 – dziczyzna, mięso premium, mięso dojrzewające – szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SWZ – OPZ – poz. 1 do 27.
2. Kod CPV:
15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie
15119300-8 Dziczyzna
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.2 do SWZ – OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15119300-8 - Dziczyzna

4.5.5.) Wartość części: 109100 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.