eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › "Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. "Hrubieszowska Akademia Biznesu."Ogłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521070543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 9

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kceiwg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kreatywnecentrum.naszbip.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-404315ea-03e0-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-404315ea-03e0-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072222/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, który finansowany jest w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KCEIWG.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 634500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn.
„Hrubieszowska Akademia Biznesu.”
4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Przeprowadzenie procesu rekrutacji Uczestników Programu, w tym: opracowanie regulaminu i narzędzi rekrutacji oraz wybór Uczestników Programu,
b) Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy stanu rozwoju, sytuacji i kondycji oraz potencjału Uczestników Programu, a także analiz strategii Uczestników Programu w obszarze finansowym, rynkowym, procesów wewnętrznych i nowych produktów, usług lub technologii oraz potrzeb rozwojowych Uczestników Programu i ich pracowników,
c) Opracowanie zindywidualizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych dla każdego Uczestnika Programu (w tym właścicieli, kadry menedżerskiej lub pracowników), w skład których wejdą usługi szkoleniowe, mentoringowe, doradcze, konsultacyjne,
d) Realizacja spersonalizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych w wymiarze 90 godzin dla każdego Uczestnika Programu (w tym właścicieli, kadry menedżerskiej lub pracowników),
e) Opracowanie dokumentacji sprawozdawczej, w tym Sprawozdań merytorycznych z realizacji spersonalizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu i Raportu dobrych praktyk z realizacji Programu, w którym zawarte zostaną najważniejsze wnioski z realizacji Programu i wytyczne do organizacji kolejnych edycji Programu.
4.3. Sposób realizacji usługi:
a) Uczestnikami Programu będą przedsiębiorcy mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Hrubieszowa, którzy planują swój dalszy rozwój, z czego co najmniej 35% Uczestników Programu będą stanowić przedsiębiorstwa działające od 01.01.2019 r.,


b) Łączna liczba godzin wsparcia udzielonego wszystkim Uczestnikom Programu wynosi 1350 godzin, w tym 450 godzin wsparcia doradczego i 900 godzin wsparcia szkoleniowego,
c) Każdemu Uczestnikowi Programu zostanie zapewnionych 90 godzin wsparcia, w tym nie mniej niż 35% godzin wsparcia doradczego,
d) Wsparcie doradcze zostanie udzielone kadrze menedżerskiej lub właścicielskiej uczestnika Programu. Przewidywana liczba uczestników doradztwa – 15,
e) Wsparcie szkoleniowe zostanie udzielone pracownikom Uczestnika Programu.
W uzasadnionych wypadkach wsparcie szkoleniowe będzie mogło być udzielone kadrze menedżerskiej lub właścicielskiej Uczestnika Programu. Przewidywana liczba uczestników szkoleń – 45. Liczba uczestników może uleć zmianie nie przekraczającej 35% przewidywanej liczby uczestników szkoleń,
f) Szczegółowa tematyka szkoleń i wsparcia doradczego będzie uzależniona od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Programu,
g) Przewidywane obszary wsparcia: zarządzanie zasobami ludzkimi, optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, sieciowanie, budowanie relacji, podnoszenie zdolności do rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie, skuteczny marketing, opracowanie indywidualnych planów rozwoju kadry kierowniczej, pracowników, całych zespołów, a także przedsiębiorstw w rozumieniu rozwoju produktów, usług, ekspansji, w tym zagranicznej, podnoszenia jakości świadczonych usług, negocjacje,
h) Przygotowane pakiety wsparcia dla Uczestników Programu będą przed ich wdrożeniem akceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający będzie akceptował także formę realizacyjną usług doradczych i szkoleniowych,
i) Zamawiający dopuszcza organizację wspólnych usług szkoleniowych dla uczestników Programu, jednak w wymiarze nie większym niż 50% godzin przeznaczonych dla pojedynczego Uczestnika Programu,
j) Zamawiający oczekuje, że usługi szkoleniowe zostaną zorganizowane w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć kreatywnych, warsztatowych, pobudzających aktywność uczestników;
k) Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę obecności na szkoleniu oraz po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach usługi szkoleniowej,
l) Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z realizacji spersonalizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych, sporządzone indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu,
m) Wykonawca zapewnia miejsce świadczenia usług dla Uczestników Programu adekwatne do liczebności uczestników i czasu danego szkolenia oraz catering (serwis kawowy, lunch). Miejsce świadczenia usługi powinno być


zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od Hrubieszowa. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zaproponowanego przez Wykonawcę miejsca świadczenia usług dla Uczestników Programu,
n) Wykonawca zapewnia miejsce świadczenia usług doradczych dla Uczestników Programu adekwatne do liczebności uczestników wsparcia doradczego. Miejsce świadczenia usług doradczych powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od Hrubieszowa. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zaproponowanego przez Wykonawcę miejsca świadczenia usług doradczych dla Uczestników Programu,
o) Wykonawca zapewnia miejsce organizacji procesu diagnozowania Uczestników Programu. Miejsce organizacji procesu diagnozowania uczestników Programu powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od Hrubieszowa. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zaproponowanego przez Wykonawcę miejsca organizacji procesu diagnozowania Uczestników Programu,
p) Miejscem szkoleń, miejscem świadczenia usług doradczych i organizacji procesu diagnozowania Uczestników Programu mogą być w uzasadnionych przypadkach siedziby Uczestników Programu,
q) Proces diagnozowania Uczestników Programu może odbywać się również w formule on-line.
4.4. Pozostałe postanowienia dotyczące realizacji usługi:
a) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i nieodpłatnego udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie tradycyjnej dla każdego uczestnika szkolenia. Materiały dydaktyczne powinny być oznakowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
b) Dodatkowe materiały szkoleniowe mogą być przekazane Uczestnikom Programu drogą elektroniczną i powinny być oznakowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
c) Wykonawca nie może pobierać od Uczestnika Programu żadnych opłat za działania realizowane w ramach usługi,
d) Wykonawca zobowiązuje się do upowszechniania informacji o Programie i zasadach rekrutacji do Programu,
e) Zamawiający ma prawo wdrożyć dodatkowe usługi wsparcia do indywidualnych programów skierowanych do firm w oparciu o posiadane możliwości organizacyjne, wiedzę i kompetencje Kreatywnego Centrum (informacje o rynkach, finansowaniu, kooperantach, dodatkowych szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach itp.),
f) Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do materiałów dydaktycznych lub dodatkowych materiałów szkoleniowych oraz materiałów doradczych wytworzonych w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz wszelkiej


dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 374500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1134000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 374500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430510277

7.3.3) Ulica: ul. Gospodarcza 26

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-213

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 374500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.