eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › "Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. "Hrubieszowska Akademia Biznesu."Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521070543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 9

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kceiwg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kreatywnecentrum.naszbip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-404315ea-03e0-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072222/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, który finansowany jest w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-404315ea-03e0-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@kceiwg.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e- Zamówienia.
2.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego
zastosowania.
4.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu.” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KCEIWG.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa polegająca na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników pn.
„Hrubieszowska Akademia Biznesu.”
4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Przeprowadzenie procesu rekrutacji Uczestników Programu, w tym: opracowanie regulaminu i narzędzi rekrutacji oraz wybór Uczestników Programu,
b) Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy stanu rozwoju, sytuacji i kondycji oraz potencjału Uczestników Programu, a także analiz strategii Uczestników Programu w obszarze finansowym, rynkowym, procesów wewnętrznych i nowych produktów, usług lub technologii oraz potrzeb rozwojowych Uczestników Programu i ich pracowników,
c) Opracowanie zindywidualizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych dla każdego Uczestnika Programu (w tym właścicieli, kadry menedżerskiej lub pracowników), w skład których wejdą usługi szkoleniowe, mentoringowe, doradcze, konsultacyjne,
d) Realizacja spersonalizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych w wymiarze 90 godzin dla każdego Uczestnika Programu (w tym właścicieli, kadry menedżerskiej lub pracowników),
e) Opracowanie dokumentacji sprawozdawczej, w tym Sprawozdań merytorycznych z realizacji spersonalizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu i Raportu dobrych praktyk z realizacji Programu, w którym zawarte zostaną najważniejsze wnioski z realizacji Programu i wytyczne do organizacji kolejnych edycji Programu.
4.3. Sposób realizacji usługi:
a) Uczestnikami Programu będą przedsiębiorcy mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Hrubieszowa, którzy planują swój dalszy rozwój, z czego co najmniej 35% Uczestników Programu będą stanowić przedsiębiorstwa działające od 01.01.2019 r.,


b) Łączna liczba godzin wsparcia udzielonego wszystkim Uczestnikom Programu wynosi 1350 godzin, w tym 450 godzin wsparcia doradczego i 900 godzin wsparcia szkoleniowego,
c) Każdemu Uczestnikowi Programu zostanie zapewnionych 90 godzin wsparcia, w tym nie mniej niż 35% godzin wsparcia doradczego,
d) Wsparcie doradcze zostanie udzielone kadrze menedżerskiej lub właścicielskiej uczestnika Programu. Przewidywana liczba uczestników doradztwa – 15,
e) Wsparcie szkoleniowe zostanie udzielone pracownikom Uczestnika Programu.
W uzasadnionych wypadkach wsparcie szkoleniowe będzie mogło być udzielone kadrze menedżerskiej lub właścicielskiej Uczestnika Programu. Przewidywana liczba uczestników szkoleń – 45. Liczba uczestników może uleć zmianie nie przekraczającej 35% przewidywanej liczby uczestników szkoleń,
f) Szczegółowa tematyka szkoleń i wsparcia doradczego będzie uzależniona od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Programu,
g) Przewidywane obszary wsparcia: zarządzanie zasobami ludzkimi, optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, sieciowanie, budowanie relacji, podnoszenie zdolności do rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie, skuteczny marketing, opracowanie indywidualnych planów rozwoju kadry kierowniczej, pracowników, całych zespołów, a także przedsiębiorstw w rozumieniu rozwoju produktów, usług, ekspansji, w tym zagranicznej, podnoszenia jakości świadczonych usług, negocjacje,
h) Przygotowane pakiety wsparcia dla Uczestników Programu będą przed ich wdrożeniem akceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający będzie akceptował także formę realizacyjną usług doradczych i szkoleniowych,
i) Zamawiający dopuszcza organizację wspólnych usług szkoleniowych dla uczestników Programu, jednak w wymiarze nie większym niż 50% godzin przeznaczonych dla pojedynczego Uczestnika Programu,
j) Zamawiający oczekuje, że usługi szkoleniowe zostaną zorganizowane w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć kreatywnych, warsztatowych, pobudzających aktywność uczestników;
k) Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę obecności na szkoleniu oraz po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach usługi szkoleniowej,
l) Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z realizacji spersonalizowanych pakietów usług szkoleniowych i doradczych, sporządzone indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu,
m) Wykonawca zapewnia miejsce świadczenia usług dla Uczestników Programu adekwatne do liczebności uczestników i czasu danego szkolenia oraz catering (serwis kawowy, lunch). Miejsce świadczenia usługi powinno być


zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od Hrubieszowa. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zaproponowanego przez Wykonawcę miejsca świadczenia usług dla Uczestników Programu,
n) Wykonawca zapewnia miejsce świadczenia usług doradczych dla Uczestników Programu adekwatne do liczebności uczestników wsparcia doradczego. Miejsce świadczenia usług doradczych powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od Hrubieszowa. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zaproponowanego przez Wykonawcę miejsca świadczenia usług doradczych dla Uczestników Programu,
o) Wykonawca zapewnia miejsce organizacji procesu diagnozowania Uczestników Programu. Miejsce organizacji procesu diagnozowania uczestników Programu powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od Hrubieszowa. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zaproponowanego przez Wykonawcę miejsca organizacji procesu diagnozowania Uczestników Programu,
p) Miejscem szkoleń, miejscem świadczenia usług doradczych i organizacji procesu diagnozowania Uczestników Programu mogą być w uzasadnionych przypadkach siedziby Uczestników Programu,
q) Proces diagnozowania Uczestników Programu może odbywać się również w formule on-line.
4.4. Pozostałe postanowienia dotyczące realizacji usługi:
a) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i nieodpłatnego udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie tradycyjnej dla każdego uczestnika szkolenia. Materiały dydaktyczne powinny być oznakowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
b) Dodatkowe materiały szkoleniowe mogą być przekazane Uczestnikom Programu drogą elektroniczną i powinny być oznakowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
c) Wykonawca nie może pobierać od Uczestnika Programu żadnych opłat za działania realizowane w ramach usługi,
d) Wykonawca zobowiązuje się do upowszechniania informacji o Programie i zasadach rekrutacji do Programu,
e) Zamawiający ma prawo wdrożyć dodatkowe usługi wsparcia do indywidualnych programów skierowanych do firm w oparciu o posiadane możliwości organizacyjne, wiedzę i kompetencje Kreatywnego Centrum (informacje o rynkach, finansowaniu, kooperantach, dodatkowych szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach itp.),
f) Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do materiałów dydaktycznych lub dodatkowych materiałów szkoleniowych oraz materiałów doradczych wytworzonych w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz wszelkiej


dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług wsparcia dla kadry kierowniczej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
1) min. 1 osobę pełniącą funkcję mentora, która w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła należycie sesje szkoleniowe i/lub mentoringowe dla co najmniej 2 przedsiębiorstw (w przypadku każdej z osób) we wczesnej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata, w tym przedsiębiorstw typu startup;
2) min.1 osobę pełniącą funkcję szkoleniowca, która w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła należycie stacjonarne sesje szkoleniowe/warsztatowe z zakresu rozwoju kompetencji osobistych, menedżerskich oraz marketingowych dla grupy uczestników
– co najmniej 5 przedsiębiorców w wymiarze min. 16 godzin (w przypadku każdej z firm) funkcjonujących na rynku od co najmniej 3 lat;
3) min. 1 osobę, pełniącą funkcję konsultanta biznesowego, posiadającą uprawnienia umożliwiające prowadzenie efektywnego procesu diagnozowania przedsiębiorstw w tym analizy kompetencyjnej i osobowościowej kadry oraz pracowników ( np. certyfikat ukończenia kursu FRIS lub DISC lub Insights Discovery lub inne równoważne) oraz która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowała należycie co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu procesu diagnozowania potrzeb rozwojowych dla co najmniej 5 przedsiębiorstw w zakresie minimum diagnozy stanu rozwoju, sytuacji i kondycji danego przedsiębiorstwa;
4) min. 1 osobę, pełniącą funkcję trenera biznesu, posiadającą certyfikat/dyplom trenera biznesu;
5) min. 1 osobę, pełniącą funkcję coacha, posiadającą certyfikat coacha oraz akredytację IC lub ICC lub ICF lub inne równoważne;
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z dowodami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ ) oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.17. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e- Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”;
2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o których mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
13.18. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 13.17 pkt 6) lit c) i pkt 7) SWZ składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych..

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w


postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 5 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.
2) Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
3) zmiana przebiegu tras.
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.