eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawy systemu do biopsjiOgłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy systemu do biopsji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126308059

1.5.8.) Numer faksu: 126308059

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy systemu do biopsji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e71374ba-19ff-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030205/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.43 Dostawy systemu do biopsji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303212/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 63/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 287360 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Dzierżawa systemu do biopsji mammotomicznej typu Encore Enspire dzierżawa obejmuje wszystkie elementy zużywalne i eksploatacyjne aparatu, pełny nadzór serwisowy(naprawy, przeglądy,części zamienne) szt 24
RAZEM

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 4800 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Igła do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo 7G, 10G, 12G, Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trokarowy kształt ostrza igły szt 300
2. Znacznik
Marker biopsyjny GEL MARK ULTRATM jest sterylnym, jednorazowego użytku aplikatorem zawierącym 11 wchłanialnych polimleczanowych/ poliglikolowych peletek, w tym jedną z markerem radiologicznym.np GELMARK ULTRA ENCOR 7G,10G SSTEEL MARKER szt 10
4. Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo do w/w systemu szt 96
5. Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo do w/w systemu szt 120
6. Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej, obejmujący:
- jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej (zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm), 18G x 16CM szt 10
RAZEM

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 282560 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 295,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 527-10-55-984 REGON 011697403

7.3.3) Ulica: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-823

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 295,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246412,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298404,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246412,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Osmańska 14 02-823 Warszaw

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 527-10-55-984 REGON 011697403

7.3.3) Ulica: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Osmańska 14 02-823 Warszaw

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-823

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246412,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.