eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawy systemu do biopsjiOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy systemu do biopsji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126308059

1.5.8.) Numer faksu: 126308059

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy systemu do biopsji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e71374ba-19ff-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030205/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.43 Dostawy systemu do biopsji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publicznehttps://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówieniakomunikacjamiędzyZamawiającymaWykonawcamiodbywasięprzyużyciuminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portalorazpocztyelektronicznej.postępowaniu
o udzielenie zamówieniapublicznego, musiposiadać konto naePUAP.Wykonawcaposiadający konto naePUAPma dostępdoformularzy:złożenia,zmiany,
wycofania ofertylubwnioskuoraz do formularza dokomunikacji.Wymaganiatechniczne iorganizacyjnewysyłaniaiodbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych
kopiidokumentów i oświadczeńorazinformacjiprzekazywanych przy ich użyciuopisanezostaływRegulaminiekorzystania z miniPortaluorazRegulaminieePUAP.Maksymalny rozmiarplikówprzesyłanychza
pośrednictwemdedykowanychformularzy do:złożenia,zmiany,
wycofaniaofertylubwniosku oraz do komunikacjiwynosi150 MB.Za datę
przekazaniaoferty,wniosków,zawiadomień,dokumentówelektronicznych,oświadczeńlubelektronicznychkopii dokumentów luboświadczeń orazinnych informacji
przyjmuje
siędatęichprzekazania naePUAP. Danepostępowaniapoza SWZ możnawyszukaćrównież na Liściewszystkichpostępowań klikając wcześniejopcję„DlaWykonawców”
lubzestrony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:1.Administratoremdanychosobowychudostępnionych
wramachpostępowaniajestZamawiający.2.Kontakt do inspektoraochrony danych osobowych: adres e-mail :rodo@5wszk.com.pl,pisemnienaadresZamawiającego:5Wojskowy SzpitalKliniczny z Polikliniką SP ZOZ wKrakowie, ul.Wrocławska 1-3, 30-
901Kraków3.Daneosoboweprzetwarzane będąwzwiązkuzkoniecznościąwypełnieniaobowiązkuprawnego ciążącego na zamawiającym,
wceluzwiązanymzniniejszympostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego tj. zgodnie z art. 6 ust.1lit.c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnegoprzepływu
takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia 2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24)
(„PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1
litb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lubwykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek podaniadanychosobowychjestwymogiemustawowym określonym wprzepisachustawy
PZP,związanymzudziałemwpostępowaniuoudzielenie zamówienia publicznego;konsekwencjeniepodaniaokreślonychdanychwynikają zustawyPZP; 8. w odniesieniu
dodanychosobowychdecyzjeniebędąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany. 9. Prawa osób których danesąprzetwarzane:•prawodostępudodanychosobowych;•
prawodosprostowania danychosobowych(Wyjaśnienie:skorzystaniezprawadosprostowania nie
możeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)•prawożądaniaodadministratoraograniczenia przetwarzania
danychosobowych(prawodoograniczeniaprzetwarzanianiemazastosowania wodniesieniu do przechowywania,
wceluzapewnieniakorzystaniaześrodkówochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlubprawnej, lubzuwagi naważnewzględyinteresu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwaczłonkowskiego); 10.prawodowniesieniaskargido Prezesa Urzędu
OchronyDanychOsobowych,gdyuznaPani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięciadanychosobowych;• prawo
doprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 63/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Dzierżawa systemu do biopsji mammotomicznej typu Encore Enspire dzierżawa obejmuje wszystkie elementy zużywalne i eksploatacyjne aparatu, pełny nadzór serwisowy(naprawy, przeglądy,części zamienne) szt 24
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Igła do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo 7G, 10G, 12G, Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trokarowy kształt ostrza igły szt 300
2. Znacznik
Marker biopsyjny GEL MARK ULTRATM jest sterylnym, jednorazowego użytku aplikatorem zawierącym 11 wchłanialnych polimleczanowych/ poliglikolowych peletek, w tym jedną z markerem radiologicznym.np GELMARK ULTRA ENCOR 7G,10G SSTEEL MARKER szt 10
4. Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo do w/w systemu szt 96
5. Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo do w/w systemu szt 120
6. Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej, obejmujący:
- jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej (zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm), 18G x 16CM szt 10
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów,
10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu)
10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
16. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty Sprzedającego na wniosek którejkolwiek ze stron, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego lub też dotyczą:
1) zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru,
2) wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,
3) zmiany danych Sprzedającego ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności
5) zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe
6) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
7) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
8) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
9) zmiany stawki podatku VAT na towar,
10) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Kupującego,
11) innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie towarów na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
3. Strony ustalają, iż zmiana numeru katalogowego, nazwy przedmiotu zamówienia, liczby opakowań, wielkości opakowań niepowodującej zmiany przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap: /5wszkzp/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.