eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2021-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 637-74-17

1.5.8.) Numer faksu: 42 636-03-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.kuratorium.lodz.pl/zamowienie/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-na-usluge-polegajaca-na-calodobowej-ochronie-osob-i-mienia-dla-kuratorium-oswiaty-w-lodzi-w-budynkach-polozonych-w-lodzi-przy-al-kosciuszki-120a-i-ul-wieckowskie/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56778548-485b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00334236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020483/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274942/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.20.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 367457,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120a i ul. Więckowskiego 33.
Przedmiotowe zamówienie, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych objęte jest prawem opcji, z którego zamawiający może skorzystać w przyszłości.
Część gwarantowana zamówienia tj. minimalny okres świadczenia usługi ochrony na obiektach objętych zamówieniem w zakresie opisanym poniżej wynosi 9 miesięcy liczonych od dnia 04.01.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 04.10.2022 r. do godz. 12:00.
Część objęta prawem opcji tj. dodatkowy okres świadczenia usługi ochrony na obiektach objętych zamówieniem w zakresie tożsamym z częścią gwarantowaną może być realizowany maksymalnie przez kolejne 3 miesiące od dnia 04.10.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 04.01.2023 r. do godz. 12:00.
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, na zasadach i w zakresie opisanym poniżej.
1. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne.
2. Budynek przy al. Kościuszki 120a będzie chroniony:
a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze i w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
3. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony:
a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym nie wymaga się umundurowania dla tego pracownika i wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
4. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy al. Kościuszki 120a należeć będzie:
4.1 W zakresie ochrony fizycznej osób i mienia:
a) pilnowanie obiektów od wewnątrz przez całą dobę, przy czym pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: wewnętrznego obchodu budynku dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich,
c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku,
d) wzywanie do opuszczenia budynku osób dopuszczających się zakłócenia porządku w budynku Kuratorium i pracy pracowników Kuratorium, w tym akwizytorów,
e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu.
f) Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu.
4.2. W zakresie usług portierskich:
a) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Kuratorium. Pracownik Zamawiającego każdorazowo odnotowuje fakt pobrania i zdania klucza w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) otwieranie drzwi wejściowych budynku Kuratorium na pół godziny przed rozpoczęciem pracy Urzędu i zamykanie 15 min po zakończeniu pracy Urzędu,
c) sprawdzenie, po opuszczeniu budynku przez pracowników Zamawiającego czy wszystkie okna i drzwi, w tym w pomieszczeniach biurowych, zostały zamknięte oraz sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach biurowych włączonych urządzeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nie zamknięcia drzwi lub okien, przez pracownika Zamawiającego, pracownik ochrony sporządza na tę okoliczność stosowną notatkę,
d) wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom firmy sprzątającej. Fakt ten pracownik ochrony winien odnotować w zeszycie. Do zeszytu wpisuje się godziny wydania i przyjęcia klucza oraz odnotowuje się nazwisko osoby, której wydano klucze,
e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu,
f) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku.
4.3. W zakresie obsługi centrali telefonicznej:
a) łączenie w dni robocze w godzinach pracy Kuratorium rozmów petentów z numerami wewnętrznymi funkcjonującymi w Kuratorium.
5. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy ul. Więckowskiego 33, w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, należeć będzie:
a) pilnowanie, przez całą dobę, budynku głównego od wewnątrz i budynku garażowego, przy czym umundurowany pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: obchodu budynków dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwaniem grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich,
c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku,
d) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku.
5.1 W zakresie usługi sprzątania terenu należącego do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33:
a) pracownik wykonawcy codziennie będzie zamiatał dziedziniec oraz teren wokół budynku, w tym w szczególności chodnik przylegający do posesji od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej,
b) w okresie jesiennym grabienie i wywóz liści przez wykonawcę,
c) w okresie jesienno-zimowym bieżące odśnieżanie:
- parkingu wewnątrz dziedzińca posesji;
- - chodnika od strony ul. Więckowskiego i od strony ul. Gdańskiej
- - usuwanie gołoledzi z chodnika na całej szerokości nieruchomości od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej oraz posypywanie chodnika piaskiem i solą drogową;
- -usuwanie błota pośniegowego;
- -stałe utrzymanie drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu i lodu;
- usuwanie powstałych w wyniku warunków atmosferycznych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo przechodniów (w szczególności zwisających sopli, nawisów śnieżnych, itp.) od strony ul. Gdańskiej i ul. Więckowskiego.
5.2. Wykonawca zobowiązuję się również do odśnieżania chodnika wokół budynku od strony ul. Więckowskiego 33 oraz od strony ul. Gdańskiej w okresie od 04.01.2022 r. - 15.03.2022 r. (część gwarantowana) w okresie od 01.11.2022 r. – 04.01.2023 r. (część objęta prawem opcji), w ramach działania interwencyjnego, przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę dyżurującą, dostępną w ciągu 1 godziny w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych lub poza wskazanym terminem, w sytuacjach wystąpienia nietypowych dla pory roku opadów śniegu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

98341120-2 - Usługi portierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 334131,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 334131,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 334131,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony ESKORT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7272786834

7.3.3) Ulica: Obywatelska 201

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-111

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 334131,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-04 do 2022-10-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.