eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2021-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 637-74-17

1.5.8.) Numer faksu: 42 636-03-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56778548-485b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020483/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.kuratorium.lodz.pl/zamowienie/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-na-usluge-polegajaca-na-calodobowej-ochronie-osob-i-mienia-dla-kuratorium-oswiaty-w-lodzi-w-budynkach-polozonych-w-lodzi-przy-al-kosciuszki-120a-i-ul-wieckowskie/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (nazwa odbiorcy: Kuratorium Oświaty w Łodzi) za pośrednictwem formularzy udostępnionych także za pośrednictwem miniPortal-u w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”, a także za pomocą poczty e-mail: oferty@kuratorium.lodz.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem Regulamin korzystania z miniportalu oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem: Regulamin ePUAP
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu - miniportal; ePUAPu - epuap Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy zaszyfrować zgodnie z instrukcją użytkownika miniPortalu wskazaną na stronie 15 - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) są składane przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
7.1. Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
7.2. Poczty elektronicznej, na adres e-mail: oferty@kuratorium.lodz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), dalej „RODO” informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120a, tel. (42) 636-34-71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl;
2) z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@kuratorium.lodz.pl lub tel. (42) 636-26-76;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Kuratorium Oświaty w Łodzi jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej itp.
5) ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp, ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być także przekazywane do państw trzecich;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa;
10) informuje, że przepisy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.20.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 367457,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120a i ul. Więckowskiego 33.
Przedmiotowe zamówienie, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych objęte jest prawem opcji, z którego zamawiający może skorzystać w przyszłości.
Część gwarantowana zamówienia tj. minimalny okres świadczenia usługi ochrony na obiektach objętych zamówieniem w zakresie opisanym poniżej wynosi 9 miesięcy liczonych od dnia 04.01.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 04.10.2022 r. do godz. 12:00.
Część objęta prawem opcji tj. dodatkowy okres świadczenia usługi ochrony na obiektach objętych zamówieniem w zakresie tożsamym z częścią gwarantowaną może być realizowany maksymalnie przez kolejne 3 miesiące od dnia 04.10.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 04.01.2023 r. do godz. 12:00.
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, na zasadach i w zakresie opisanym poniżej.
1. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne.
2. Budynek przy al. Kościuszki 120a będzie chroniony:
a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze i w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
3. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony:
a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym nie wymaga się umundurowania dla tego pracownika i wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
4. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy al. Kościuszki 120a należeć będzie:
4.1 W zakresie ochrony fizycznej osób i mienia:
a) pilnowanie obiektów od wewnątrz przez całą dobę, przy czym pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: wewnętrznego obchodu budynku dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich,
c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku,
d) wzywanie do opuszczenia budynku osób dopuszczających się zakłócenia porządku w budynku Kuratorium i pracy pracowników Kuratorium, w tym akwizytorów,
e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu.
f) Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu.
4.2. W zakresie usług portierskich:
a) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Kuratorium. Pracownik Zamawiającego każdorazowo odnotowuje fakt pobrania i zdania klucza w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) otwieranie drzwi wejściowych budynku Kuratorium na pół godziny przed rozpoczęciem pracy Urzędu i zamykanie 15 min po zakończeniu pracy Urzędu,
c) sprawdzenie, po opuszczeniu budynku przez pracowników Zamawiającego czy wszystkie okna i drzwi, w tym w pomieszczeniach biurowych, zostały zamknięte oraz sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach biurowych włączonych urządzeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nie zamknięcia drzwi lub okien, przez pracownika Zamawiającego, pracownik ochrony sporządza na tę okoliczność stosowną notatkę,
d) wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom firmy sprzątającej. Fakt ten pracownik ochrony winien odnotować w zeszycie. Do zeszytu wpisuje się godziny wydania i przyjęcia klucza oraz odnotowuje się nazwisko osoby, której wydano klucze,
e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu,
f) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku.
4.3. W zakresie obsługi centrali telefonicznej:
a) łączenie w dni robocze w godzinach pracy Kuratorium rozmów petentów z numerami wewnętrznymi funkcjonującymi w Kuratorium.
5. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy ul. Więckowskiego 33, w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, należeć będzie:
a) pilnowanie, przez całą dobę, budynku głównego od wewnątrz i budynku garażowego, przy czym umundurowany pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: obchodu budynków dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwaniem grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich,
c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku,
d) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku.
5.1 W zakresie usługi sprzątania terenu należącego do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33:
a) pracownik wykonawcy codziennie będzie zamiatał dziedziniec oraz teren wokół budynku, w tym w szczególności chodnik przylegający do posesji od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej,
b) w okresie jesiennym grabienie i wywóz liści przez wykonawcę,
c) w okresie jesienno-zimowym bieżące odśnieżanie:
- parkingu wewnątrz dziedzińca posesji;
- - chodnika od strony ul. Więckowskiego i od strony ul. Gdańskiej
- - usuwanie gołoledzi z chodnika na całej szerokości nieruchomości od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej oraz posypywanie chodnika piaskiem i solą drogową;
- -usuwanie błota pośniegowego;
- -stałe utrzymanie drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu i lodu;
- usuwanie powstałych w wyniku warunków atmosferycznych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo przechodniów (w szczególności zwisających sopli, nawisów śnieżnych, itp.) od strony ul. Gdańskiej i ul. Więckowskiego.
5.2. Wykonawca zobowiązuję się również do odśnieżania chodnika wokół budynku od strony ul. Więckowskiego 33 oraz od strony ul. Gdańskiej w okresie od 04.01.2022 r. - 15.03.2022 r. (część gwarantowana) w okresie od 01.11.2022 r. – 04.01.2023 r. (część objęta prawem opcji), w ramach działania interwencyjnego, przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę dyżurującą, dostępną w ciągu 1 godziny w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych lub poza wskazanym terminem, w sytuacjach wystąpienia nietypowych dla pory roku opadów śniegu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Część objęta prawem opcji tj. dodatkowy okres świadczenia usługi ochrony na obiektach objętych zamówieniem w zakresie tożsamym z częścią gwarantowaną może być realizowany maksymalnie przez kolejne 3 miesiące od dnia 04.10.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 04.01.2023 r. do godz. 12:00.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem obecnej siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Łodzi przy al. Kościuszki 120a do remontowanego budynku przy
ul. Więckowskiego 33.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia
o woli skorzystania ze świadczenia objętego prawem opcji, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji,
a wykonawca nie ma prawa żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla tej
części postępowania kryteriów oceny ofert. Ofertę, która uzyska najwyższa łączną liczbę punktów
zamawiający uzna za najkorzystniejszą. Ocenie będą podlegać oferty złożone w przetargu przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zarządzanie jakością

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony i mienia, wydaną zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2020 r. poz. 838). Czas na jaki udzielono koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez weryfikację koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. Brak aktualnej koncesji na dzień jej złożenia zostanie oceniony jako niespełnienie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualną i opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 zł.
3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
3.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał co najmniej 3 usługi ochrony osób i mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej
o powierzchni, każdy co najmniej 1 500 m2, w sposób ciągły przez okres co najmniej 9 miesięcy a wartość brutto każdego zamówienia (umowy) wynosiła nie mniej niż 170 000 zł. Wykonawca musi wykazać, że co najmniej dwie z tych trzech usług obejmowały swym zakresem usługę portierską wraz z obsługą rozmów petentów z numerami wewnętrznymi i co najmniej jedna z tych usług była realizowana na budynku użyteczności publicznej typu urząd lub sąd.
Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z usług została wykonana lub jest wykonywana należycie. Brak wykazu lub dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi ocenione zostanie jako niespełnienie warunku, co skutkować będzie odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę.
UWAGA: Budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r., poz. 1065 ze zm.) to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
3.2. Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: pracownikami, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz mają co najmniej roczne doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej typu urząd lub sąd. Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę zatrudnionych u wykonawcy pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wg stanu na dzień składania ofert. Warunkiem udziału jest posiadanie przez wykonawcę co najmniej 2 pracowników.
3.3. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest posiadanie przez wykonawcę co najmniej jednej grupy interwencyjnej, w ramach przyznanego wykonawcy na podstawie odrębnych zezwoleń, statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Grupa interwencyjna będzie stanowiła jedynie wsparcie pracowników ochrony fizycznej, a ich interwencje nie będą stanowiły podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.
3.4. Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: pracownikami niekwalifikowanymi do ochrony, obsługi centrali telefonicznej i świadczenia usług portierskich, którzy posiadają co najmniej 1 rok doświadczenia w ochronie budynków użyteczności publicznej typu urząd lub sąd. Wykonawca do pracy w obiektach Zamawiającego skieruje pracowników, których stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, umożliwia wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w swz i bez pomocy innych osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:
1.) w pkt 3.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2.) w pkt 3.2.2 i 3.2.3. składa dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:
1. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału tj:
1.1. Koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej.
1.2. Wykaz zrealizowanych (realizowanych) usług – (załącznik Nr 4 do SWZ).
Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, z których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 zł wraz z dowodem jej opłacenia jeżeli fakt ten nie wynika z polisy lub dokumentu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualna na dzień składania ofert rekomendacja organizacji branżowej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.
2) Aktualny na dzień składania ofert certyfikat ISO potwierdzający, że wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001, oznaczonej jako PN-EN ISO 9001:2015-10 – w zakresie świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) W celu wykazania spełniania warunków udziału (rozdział IX SWZ) i niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział X SWZ) wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia – załącznik nr 2/2a dla każdego konsorcjanta oddzielnie oraz na wezwanie zamawiającego dokumentów podmiotowych dla każdego konsorcjanta oddzielnie,
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na formularzu ofertowym składają oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni wspólnicy/konsorcjanci.
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2.4.1. SWZ, w zakresie wykonanych usług wykazał się co najmniej jeden konsorcjant.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, z tym że cena usługi uwzględnia wynagrodzenie pracowników na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. 2021 poz. 1690).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.