eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi M造nary › Dostawa pomocy dydaktycznych i sprz皻u do Szko造 Podstawowej im. Stefana 疾romskiego w M造narach w ramach realizacji projektu pn. "Szkolna Pracownia Sukcesu III.Og這szenie z dnia 2021-12-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprz皻u do Szko造 Podstawowej im. Stefana 疾romskiego w M造narach w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA IM STEFANA 浩ROMSKIEGO W MΧNARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001121881

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: M造nary

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-420

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbl御ki

1.5.7.) Numer telefonu: 552490872

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mlynary@neostrada.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: zs.mlynary.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

http://bip.mlynary.p

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprz皻u do Szko造 Podstawowej im. Stefana 疾romskiego w M造narach w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-81004ae2-3da9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00332121

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Szkolna Pracownia Sukcesu III” - Projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa warmi雟ko-mazurskiego 2014-2020, Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – , Dzia豉nia RPWM.02.02.00- , Poddzia豉nia RPWM.02.02.02- -projekty ZIT bis Elbl庵

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00257863/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPS3/5/2021

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakup 14 laptop闚, 9 robot闚 Photon oraz 2 pod堯g interaktywnych

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przeno郾e

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38652100-1 - Projektory

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 72780,00 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Sprz皻 i pomoce dydaktyczne do pracowni sensorycznej

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 27710 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej i j瞛yka angielskiego

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 - Gry edukacyjne

39162000-5 - Pomoce naukowe

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 69900,00 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 27318,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 27318,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 27318,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 2)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moja Szko豉 Kornelia Klamann

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 193036672

7.3.3) Ulica: Starowiejska 4

7.3.4) Miejscowo嗆: Kie逍ino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-16

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 27318,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.