eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI"Ogłoszenie z dnia 2021-12-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240305185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-172

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sznslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/sznkat/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Województwa Śląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92570cb0-64b1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003982/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Administrowanie i dozorowanie nieruchomościami zarządzanymi przez Śląski Zarząd Nieruchomości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niezbędne informacje znajdują się w SZW opublikowanym na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne informacje znajdują się w SZW opublikowanym na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Cz. 1 – Częstochowa, ul. Wręczycka 11A
 Dozór ciągły nieruchomości w dni robocze w godzinach 15.00 - 8.00 oraz od 6.00 – 8.00.
 Obchód nieruchomości w godzinach wieczornych i nocnych w dni robocze a w dni wolne i świąteczne co najmniej trzy razy w ciągu doby.
 Niezwłoczne informowanie właściwych służb w przypadku stwierdzenia kradzieży, włamania czy dewastacji nieruchomości, w przypadku stwierdzenia pożaru oraz innych sytuacji związanych z ingerowaniem w nieruchomość osób trzecich lub siły wyższej.
 Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach technicznych oraz innych nieprawidłowościach na nieruchomości pod nr telefonu wskazane przez Zamawiającego.
 Utrzymywanie czystości wewnątrz budynku biurowego: sprzątanie korytarzy i sanitariatów oraz terenów zewnętrznych nieruchomości.
 W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zabezpieczy środki czystości niezbędne do wykonania zadania, a także zapewni zaopatrzenie sanitariatów w mydło, ręczniki i papier toaletowy.
 W okresie jesienno - zimowym odśnieżanie i posypywanie śliskiej nawierzchni wejścia na teren nieruchomości mieszaniną piasku i soli w miarę potrzeb. Do wykonania powyższego, Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędną ilość piasku i soli.
 Zapewnienie obsługi kotłowni gazowej, znajdującej się w budynku biurowym przez osobę posiadającą uprawnienia do obsługi kotłów gazowych.
 Na wyraźne polecenie Zamawiającego – skoszenie trawy z grabieniem i wywozem terenu działki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Cz. 2. – Gliwice, ul. Ślusarska 4
 Dozór ciągły w godz. 17.00 – 8.00 rano.
 Obchód nieruchomości co najmniej 3 razy w godzinach 22.00-6.00 oraz w dni wolne i świąteczne.
 Niezwłoczne informowanie właściwych służb w przypadku stwierdzenia kradzieży, włamania czy dewastacji nieruchomości, w przypadku stwierdzenia pożaru oraz innych sytuacji związanych z ingerowaniem w nieruchomość osób trzecich lub siły wyższej.
 Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach technicznych oraz innych nieprawidłowościach na nieruchomości.
 Dokonywania odczytu zamontowanych na nieruchomości liczników i podliczników i przekazywanie ich stanów Zamawiającemu.
 W okresie zimowym posypywaniu śliskiej nawierzchni wjazdu na teren nieruchomości ok 6 metrów mieszaniną piasku i soli w miarę potrzeb.
 W okresie wiosenno- letnim koszenie zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Cz. 3 – Parzymiechy, ul. Częstochowska 1
 Dokonywanie odczytów liczników i podliczników wody, energii elektrycznej najemców lokali mieszkalnych z końcem każdego miesiąca.
 Powiadamianie najemców o wysokości opłat i doręczanie comiesięcznych naliczeń na piśmie; doręczanie Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej i poczty comiesięcznych naliczeń w terminie do 05 dnia każdego miesiąca
 Kontrola i potwierdzanie wywozu śmieci z nieruchomości (w miarę potrzeb).
 Kontrola poprawności realizacji innych zleceń związanych z nieruchomością, a dotyczących w szczególności: obsługi instalacji ogrzewania, instalacji elektrycznej, zachowania czystości, konserwacji, napraw i remontów.
 Współuczestniczenie w odczytach dokonywanych przez dostawców mediów do nieruchomości; potwierdzanie zgodności wskazań liczników; niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i odpowiedniego dostawcy mediów o zaistniałych nieprawidłowościach i awariach.
 Przekazywanie Zleceniodawcy zapotrzebowania na niezbędne materiały, narzędzia i części zamienne.
 Współuczestniczenie w okresowych przeglądach wynikających z przepisów Prawa budowlanego.
 Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach i awariach.
 W okresie zimowym w miarę potrzeb odśnieżanie polegające na:
• bieżącym usuwaniu śniegu, lodu oraz błota pośniegowego z chodnika przebiegającego wzdłuż budynku i ze schodów wejściowych,
• składowaniu usuniętego śniegu, lodu oraz błota pośniegowego w sposób nieutrudniający komunikacji pieszej i ruchu pojazdów na terenie nieruchomości,
• posypywaniu śliskiej nawierzchni chodnika i schodów mieszaniną piasku i soli w miarę potrzeb.
 W okresie wiosennym, letnim i jesiennym utrzymanie terenów zielonych przynależnych do administrowanego budynku, poprzez koszenie trawy na nieruchomości i jej usunięcie.
 Bieżące informowanie Zleceniodawcy o zapotrzebowaniu na materiały niezbędne do prawidłowego realizowania zlecenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Cz. 4 – Zawiercie, ul. Paderewskiego112
 Obsługa kotła węglowego.
 Kontrola stanu technicznego urządzeń kotłowni, obserwowanie przyrządów pomiarowych i podejmowanie działań zgodnie z instrukcją obsługi.
 Czyszczenie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym kotła węglowego i kotłowni.
 Utrzymywanie prawidłowych parametrów w układzie grzewczym.
 Informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach.
 Przekazywanie Zamawiającemu zapotrzebowanie na niezbędne materiały i urządzenia.
 Usuwanie śniegu, błota pośniegowego oblodzenia chodników z dojść wejść do budynku, posypywanie śliskiej nawierzchni mieszaniną soli i piasku, w miarę potrzeb.
 Utrzymywanie czystości wokół budynku.
 Zsypywanie materiału opałowego do kotłowni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Cz. 5 – Katowice, ul. Kościuszki 3.
 Przekazywanie Zamawiającemu zapotrzebowania na niezbędne materiały i narzędzia.
 Utrzymanie czystości w budynku i jego otoczeniu, poprzez:
• zamiatanie klatki schodowej 2 x w tygodniu lub w zależności od potrzeb,
• zamiatanie chodników wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego od strony ulicy Kościuszki i Konopnickiej w zależności od potrzeb,
• mycie klatki schodowej, nie rzadziej niż raz w tygodniu lub w miarę potrzeb,
• mycie stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej budynku, nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę potrzeb,
• mycie drzwi wejściowych do budynku i w wiatrołapie nie rzadziej niż raz w miesiącu lub wg potrzeb,
• zamiatanie podwórka, strychu i części wspólnej piwnic, w miarę potrzeb,
• usuwanie zanieczyszczeń wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego z chodników w zależności od potrzeb i umieszczanie ich w kontenerze na odpadki.
• usuwanie śniegu, błota pośniegowego i oblodzenia chodników wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego z dojść i wejść do budynku przed godziną 7:00 codziennie, a w czasie późniejszym w miarę potrzeb.
• składowanie usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego w sposób nie utrudniający komunikacji pieszej.
• posypywanie śliskiej nawierzchni chodników wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego mieszaniną piasku i soli, w miarę potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Cz. 6 - Jeziorowice nr 25A, gm. Żarnowiec
 Dozorowanie nieruchomości poprzez codzienny jej obchód (teren zewnętrzny w obrębie ogrodzenia jak i wnętrze budynków) dokonywany o różnych porach dnia.
 W ramach dozorowania dokonywanie przeglądu nieruchomości pod względem ewentualnych uszkodzeń i awarii, w tym powstałych w wyniku działania osób trzecich, a w przypadku ich stwierdzenia bezzwłoczne telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Zleceniodawcy.
 Udostępnianie nieruchomości osobom lub podmiotom wskazanym przez Zleceniodawcę w celu wykonania np. przeglądów technicznych, usług różnych itp. w miarę takich potrzeb.
 Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości poprzez usuwanie wszelkich nieczystości (w tym śmieci i liści) z terenu utwardzonego posesji, wejścia głównego oraz z parkingu zewnętrznego przed ogrodzeniem – w miarę potrzeb.
 W okresie zimowym usuwanie śniegu, błota pośniegowego i oblodzenia z terenu utwardzonego posesji – w miarę potrzeb. Składowanie usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego w sposób nie utrudniający komunikacji pieszej i samochodowej.
 Dokonywanie w miejscach dostępnych dla sprzętu mechanicznego koszenia terenu zielonego posesji raz w miesiącu w okresie od maja do października danego roku.
 W okresie letnim dokonywanie cyklicznego wietrzenia budynków poprzez otwieranie części okien i następnie zamykanie ich przed zmrokiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7) Cz. 7 - Racibórz ul. Transportowa 9, działki nr 428/101, 776/100, 782/106, 785/103, 792/170
 Dozorowanie nieruchomości poprzez codzienny jej obchód (teren zewnętrzny w obrębie ogrodzenia jak i zewnętrzne oględziny budynków) dokonywany o różnych porach dnia.
 W ramach dozorowania dokonywanie przeglądu nieruchomości, w szczególności wszystkich budynków i budowli pod względem ewentualnych uszkodzeń i awarii, w tym powstałych w wyniku działania osób trzecich, a w przypadku ich stwierdzenia bezzwłoczne telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Zleceniodawcy.
 Udostępnianie nieruchomości osobom lub podmiotom wskazanym przez Zleceniodawcę w celu wykonania np. przeglądów technicznych, usług różnych itp. w miarę takich potrzeb.
 Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości poprzez usuwanie wszelkich nieczystości (w tym śmieci i liści) z terenu utwardzonego posesji, wjazdu na teren posesji oraz miejsc parkingowych – w miarę potrzeb.
 W okresie zimowym usuwanie śniegu, błota pośniegowego i oblodzenia z terenu utwardzonego posesji, wjazdu na teren posesji oraz miejsc parkingowych – w miarę potrzeb. Składowanie usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego w sposób nie utrudniający komunikacji pieszej i samochodowej.
 Dokonywanie koszenia terenu zielonego wokół budynków na terenie posesji raz w miesiącu w okresie od maja do października danego roku oraz usuwanie z nich wszelkich nieczystości i odpadów.
 Dokonywanie koszenia terenu zielonego części niezabudowanej posesji od strony wałów przeciwpowodziowych przynajmniej raz na sezon letni danego roku oraz bieżące usuwanie z tego terenu wszelkich nieczystości i odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8) Cz. 8 – Bystra, ul. Szczyrkowska 75
 Dokonywanie odczytów liczników i podliczników wody, energii elektrycznej i gazu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 Kontrola i potwierdzanie wywozu śmieci i innych odpadów z nieruchomości.
 Kontrola poprawności realizacji innych zleceń związanych z nieruchomością, a dotyczących w szczególności: obsługi instalacji ogrzewania, instalacji elektrycznej, zachowania czystości, konserwacji, napraw i remontów.
 Współuczestniczenie w odczytach dokonywanych przez dostawców mediów do nieruchomości; potwierdzanie zgodności wskazań liczników; niezwłoczne powiadamianie Zamawiającemu i odpowiedniego dostawcy mediów o zaistniałych nieprawidłowościach i awariach.
 Przekazywanie Zamawiającemu zapotrzebowania na niezbędne materiały, narzędzia i części zamienne.
 Współuczestniczenie w okresowych przeglądach wynikających z przepisów Prawa budowlanego.
 Merytoryczne potwierdzanie poprawności wykonania prac naprawczych, budowlanych i związanych z przeglądami okresowymi.
 Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i awariach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną trwającą min. Rok usługę administrowania/dozorowania nieruchomości - podobną do przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Referencje - zgodnie z załącznikiem nr 3 (wykaz usług)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-31 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.