eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI"Ogłoszenie z dnia 2022-04-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240305185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-172

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sznslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/sznkat/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Województwa Śląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92570cb0-64b1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003982/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Administrowanie i dozorowanie nieruchomościami zarządzanymi przez Śląski Zarząd Nieruchomości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330416/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Cz. 1 – Częstochowa, ul. Wręczycka 11A
- Dozór ciągły nieruchomości w dni robocze w godzinach 15.00 - 8.00 oraz od 6.00 – 8.00.
- Obchód nieruchomości w godzinach wieczornych i nocnych w dni robocze a w dni wolne i świąteczne co najmniej trzy razy w ciągu doby.
- Niezwłoczne informowanie właściwych służb w przypadku stwierdzenia kradzieży, włamania czy dewastacji nieruchomości, w przypadku stwierdzenia pożaru oraz innych sytuacji związanych z ingerowaniem w nieruchomość osób trzecich lub siły wyższej.
- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach technicznych oraz innych nieprawidłowościach na nieruchomości pod nr telefonu wskazane przez Zamawiającego.
- Utrzymywanie czystości wewnątrz budynku biurowego: sprzątanie korytarzy i sanitariatów oraz terenów zewnętrznych nieruchomości.
- W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zabezpieczy środki czystości niezbędne do wykonania zadania, a także zapewni zaopatrzenie sanitariatów w mydło, ręczniki i papier toaletowy.
- W okresie jesienno - zimowym odśnieżanie i posypywanie śliskiej nawierzchni wejścia na teren nieruchomości mieszaniną piasku i soli w miarę potrzeb. Do wykonania powyższego, Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędną ilość piasku i soli.
- Zapewnienie obsługi kotłowni gazowej, znajdującej się w budynku biurowym przez osobę posiadającą uprawnienia do obsługi kotłów gazowych.
- Na wyraźne polecenie Zamawiającego – skoszenie trawy z grabieniem i wywozem terenu działki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 118699,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Cz. 2. – Gliwice, ul. Ślusarska 4
- Dozór ciągły w godz. 17.00 – 8.00 rano.
- Obchód nieruchomości co najmniej 3 razy w godzinach 22.00-6.00 oraz w dni wolne i świąteczne.
- Niezwłoczne informowanie właściwych służb w przypadku stwierdzenia kradzieży, włamania czy dewastacji nieruchomości, w przypadku stwierdzenia pożaru oraz innych sytuacji związanych z ingerowaniem w nieruchomość osób trzecich lub siły wyższej.
- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach technicznych oraz innych nieprawidłowościach na nieruchomości.
- Dokonywania odczytu zamontowanych na nieruchomości liczników i podliczników i przekazywanie ich stanów Zamawiającemu.
- W okresie zimowym posypywaniu śliskiej nawierzchni wjazdu na teren nieruchomości ok 6 metrów mieszaniną piasku i soli w miarę potrzeb.
- W okresie wiosenno- letnim koszenie zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 15853,66 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Cz. 3 – Parzymiechy, ul. Częstochowska 1
- Dokonywanie odczytów liczników i podliczników wody, energii elektrycznej najemców lokali mieszkalnych z końcem każdego miesiąca.
- Powiadamianie najemców o wysokości opłat i doręczanie comiesięcznych naliczeń na piśmie; doręczanie Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej i poczty comiesięcznych naliczeń w terminie do 05 dnia każdego miesiąca
- Kontrola i potwierdzanie wywozu śmieci z nieruchomości (w miarę potrzeb).
- Kontrola poprawności realizacji innych zleceń związanych z nieruchomością, a dotyczących w szczególności: obsługi instalacji ogrzewania, instalacji elektrycznej, zachowania czystości, konserwacji, napraw i remontów.
- Współuczestniczenie w odczytach dokonywanych przez dostawców mediów do nieruchomości; potwierdzanie zgodności wskazań liczników; niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i odpowiedniego dostawcy mediów o zaistniałych nieprawidłowościach i awariach.
- Przekazywanie Zleceniodawcy zapotrzebowania na niezbędne materiały, narzędzia i części zamienne.
- Współuczestniczenie w okresowych przeglądach wynikających z przepisów Prawa budowlanego.
- Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach i awariach.
- W okresie zimowym w miarę potrzeb odśnieżanie polegające na:
• bieżącym usuwaniu śniegu, lodu oraz błota pośniegowego z chodnika przebiegającego wzdłuż budynku i ze schodów wejściowych,
• składowaniu usuniętego śniegu, lodu oraz błota pośniegowego w sposób nieutrudniający komunikacji pieszej i ruchu pojazdów na terenie nieruchomości,
• posypywaniu śliskiej nawierzchni chodnika i schodów mieszaniną piasku i soli w miarę potrzeb.
- W okresie wiosennym, letnim i jesiennym utrzymanie terenów zielonych przynależnych do administrowanego budynku, poprzez koszenie trawy na nieruchomości i jej usunięcie.
- Bieżące informowanie Zleceniodawcy o zapotrzebowaniu na materiały niezbędne do prawidłowego realizowania zlecenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 11040,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Cz. 4 – Zawiercie, ul. Paderewskiego112
- Obsługa kotła węglowego.
- Kontrola stanu technicznego urządzeń kotłowni, obserwowanie przyrządów pomiarowych i podejmowanie działań zgodnie z instrukcją obsługi.
- Czyszczenie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym kotła węglowego i kotłowni.
- Utrzymywanie prawidłowych parametrów w układzie grzewczym.
- Informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach.
- Przekazywanie Zamawiającemu zapotrzebowanie na niezbędne materiały i urządzenia.
- Usuwanie śniegu, błota pośniegowego oblodzenia chodników z dojść wejść do budynku, posypywanie śliskiej nawierzchni mieszaniną soli i piasku, w miarę potrzeb.
- Utrzymywanie czystości wokół budynku.
- Zsypywanie materiału opałowego do kotłowni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 4800 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Cz. 5 – Katowice, ul. Kościuszki 3.
- Przekazywanie Zamawiającemu zapotrzebowania na niezbędne materiały i narzędzia.
-Utrzymanie czystości w budynku i jego otoczeniu, poprzez:
• zamiatanie klatki schodowej 2 x w tygodniu lub w zależności od potrzeb,
• zamiatanie chodników wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego od strony ulicy Kościuszki i Konopnickiej w zależności od potrzeb,
• mycie klatki schodowej, nie rzadziej niż raz w tygodniu lub w miarę potrzeb,
• mycie stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej budynku, nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę potrzeb,
• mycie drzwi wejściowych do budynku i w wiatrołapie nie rzadziej niż raz w miesiącu lub wg potrzeb,
• zamiatanie podwórka, strychu i części wspólnej piwnic, w miarę potrzeb,
• usuwanie zanieczyszczeń wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego z chodników w zależności od potrzeb i umieszczanie ich w kontenerze na odpadki.
• usuwanie śniegu, błota pośniegowego i oblodzenia chodników wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego z dojść i wejść do budynku przed godziną 7:00 codziennie, a w czasie późniejszym w miarę potrzeb.
• składowanie usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego w sposób nie utrudniający komunikacji pieszej.
• posypywanie śliskiej nawierzchni chodników wzdłuż budynku należącego do Zamawiającego mieszaniną piasku i soli, w miarę potrzeb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 14640 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Cz. 6 - Jeziorowice nr 25A, gm. Żarnowiec
-Dozorowanie nieruchomości poprzez codzienny jej obchód (teren zewnętrzny w obrębie ogrodzenia jak i wnętrze budynków) dokonywany o różnych porach dnia.
-W ramach dozorowania dokonywanie przeglądu nieruchomości pod względem ewentualnych uszkodzeń i awarii, w tym powstałych w wyniku działania osób trzecich, a w przypadku ich stwierdzenia bezzwłoczne telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Zleceniodawcy.
-Udostępnianie nieruchomości osobom lub podmiotom wskazanym przez Zleceniodawcę w celu wykonania np. przeglądów technicznych, usług różnych itp. w miarę takich potrzeb.
-Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości poprzez usuwanie wszelkich nieczystości (w tym śmieci i liści) z terenu utwardzonego posesji, wejścia głównego oraz z parkingu zewnętrznego przed ogrodzeniem – w miarę potrzeb.
-W okresie zimowym usuwanie śniegu, błota pośniegowego i oblodzenia z terenu utwardzonego posesji – w miarę potrzeb. Składowanie usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego w sposób nie utrudniający komunikacji pieszej i samochodowej.
-Dokonywanie w miejscach dostępnych dla sprzętu mechanicznego koszenia terenu zielonego posesji raz w miesiącu w okresie od maja do października danego roku.
-W okresie letnim dokonywanie cyklicznego wietrzenia budynków poprzez otwieranie części okien i następnie zamykanie ich przed zmrokiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 24000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7) Cz. 7 - Racibórz ul. Transportowa 9, działki nr 428/101, 776/100, 782/106, 785/103, 792/170
- Dozorowanie nieruchomości poprzez codzienny jej obchód (teren zewnętrzny w obrębie ogrodzenia jak i zewnętrzne oględziny budynków) dokonywany o różnych porach dnia.
- W ramach dozorowania dokonywanie przeglądu nieruchomości, w szczególności wszystkich budynków i budowli pod względem ewentualnych uszkodzeń i awarii, w tym powstałych w wyniku działania osób trzecich, a w przypadku ich stwierdzenia bezzwłoczne telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Zleceniodawcy.
- Udostępnianie nieruchomości osobom lub podmiotom wskazanym przez Zleceniodawcę w celu wykonania np. przeglądów technicznych, usług różnych itp. w miarę takich potrzeb.
- Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości poprzez usuwanie wszelkich nieczystości (w tym śmieci i liści) z terenu utwardzonego posesji, wjazdu na teren posesji oraz miejsc parkingowych – w miarę potrzeb.
- W okresie zimowym usuwanie śniegu, błota pośniegowego i oblodzenia z terenu utwardzonego posesji, wjazdu na teren posesji oraz miejsc parkingowych – w miarę potrzeb. Składowanie usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego w sposób nie utrudniający komunikacji pieszej i samochodowej.
- Dokonywanie koszenia terenu zielonego wokół budynków na terenie posesji raz w miesiącu w okresie od maja do października danego roku oraz usuwanie z nich wszelkich nieczystości i odpadów.
-Dokonywanie koszenia terenu zielonego części niezabudowanej posesji od strony wałów przeciwpowodziowych przynajmniej raz na sezon letni danego roku oraz bieżące usuwanie z tego terenu wszelkich nieczystości i odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 8160 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8) Cz. 8 – Bystra, ul. Szczyrkowska 75
- Dokonywanie odczytów liczników i podliczników wody, energii elektrycznej i gazu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
- Kontrola i potwierdzanie wywozu śmieci i innych odpadów z nieruchomości.
- Kontrola poprawności realizacji innych zleceń związanych z nieruchomością, a dotyczących w szczególności: obsługi instalacji ogrzewania, instalacji elektrycznej, zachowania czystości, konserwacji, napraw i remontów.
- Współuczestniczenie w odczytach dokonywanych przez dostawców mediów do nieruchomości; potwierdzanie zgodności wskazań liczników; niezwłoczne powiadamianie Zamawiającemu i odpowiedniego dostawcy mediów o zaistniałych nieprawidłowościach i awariach.
- Przekazywanie Zamawiającemu zapotrzebowania na niezbędne materiały, narzędzia i części zamienne.
- Współuczestniczenie w okresowych przeglądach wynikających z przepisów Prawa budowlanego.
- Merytoryczne potwierdzanie poprawności wykonania prac naprawczych, budowlanych i związanych z przeglądami okresowymi.
- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i awariach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.5.) Wartość części: 5040 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169740 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169740

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 obejmowała wszystkie części zamówienia, jednakże w uwagi na przekroczenie kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na poszczególne części zamówienia i braku dodatkowych środków do realizacji przedmiotowego zamówienia (na wszystkich jego częściach) w obecnym stanie faktycznym nie jest możliwa jego realizacja.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, jednakże planuje przeprowadzenie postępowania po uzyskaniu finansowania na ten cel i ponownego oszacowania wartości zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.