eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu w ramach Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu w ramach Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOSTYNIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242360752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminagostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminagostynin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf2434a0-0062-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu w ramach Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf2434a0-0062-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00329832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039938/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu w ramach Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Grant o numerze 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243697

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.1.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
• Dostawa laptopów – 5 szt;
• Komputery All in one – 15 szt;
• Dostawa urządzenia (UPS) – 1 szt;
• Dostawa licencji oprogramowania biurowego dla komputerów - 30 szt;
• Licencja oprogramowania serwerowego: Oprogramowanie serwerowe w wersji standardowej nie starszej niż 2022 (16 core) – 2szt; Oprogramowanie serwerowe w wersji nie starszej niż 2022 CALs User – 65szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 119970,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – zakup urządzenia brzegowego sieci wewnętrznej wraz z licencjonowaniem i wdrożeniem:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
• UTM – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (OPZ) – załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 22000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia – zakup urządzenia do streamingu :
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
• Urządzenie do streamingu – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (OPZ)- załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.5.) Wartość części: 32500,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 zamówienia – dostawa i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego do nadzorowania sieci
komputerowej
Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę oprogramowania wraz z licencjami 60, dla stanowisk komputerowych (60 sztuk) oraz
wykonanie wdrożenia zakupionego oprogramowania celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa
systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (OPZ)- załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 43502,40 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 zamówienia – szkolenie z SZBI
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników administracyjnych i pracowników IT oraz wyższego kierownictwa;
• Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników IT;
• Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla kadry wyższego kierownictwa;
• Szkolenie i warsztaty w zakresie wdrożenia i ustanowienia SZBI.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (OPZ)- załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72511000-0 - Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym

4.5.5.) Wartość części: 15000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 zamówienia – Zakup i wdrożenie oprogramowania biurowego w chmurze oraz oprogramowania serwerowego
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Zakup oprogramowanie Microsoft 365 (6 sztuk);
• Wdrożenie produktu Microsoft 365;
• Szkolenie administratorów z Microsoft 365;
• Wdrożenie serwera i oprogramowania serwerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (OPZ)- załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

72511000-0 - Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym

4.5.5.) Wartość części: 25920,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszej części postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez
WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41940 Piekary Śląskie, która została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131608,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131608,77 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie wyznaczonym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie wyznaczonym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51712,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51712,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51712,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROSOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280616356

7.3.3) Ulica: ul. Śląska 53 lokal B505

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-304

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51712,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14145,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14145,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14145,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): National Cybersecurity Agency Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Dynacon Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961592069

7.3.3) Ulica: Wrzosowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kąty Wrocławskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-080

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14145,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-28

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31191,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31191,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31191,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROSOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280616356

7.3.3) Ulica: ul. Śląska 53 lokal B505

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-304

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31191,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.