eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1-Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2-"Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa"Ogłoszenie z dnia 2021-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1-Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2-„Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100134708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamińskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-427

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.znwl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1-Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2-„Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db0247ce-529f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000757/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Realizacja zadania pn.: "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok

1.1.6 Modernizacja dworku w Bronowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.262.540.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 586991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla niżej wskazanego zadania – części zamówienia: Część I zamówienia - zadanie 1:
nazwa zadania: Modernizacja Dworku w Bronowie
Przedmiot zamówienia objęty zadaniem 1 obejmuje wykonanie prac budowlanych i renowacyjnych przy zabytkowym dworze polegających na:
- przywróceniu historycznego wyglądu i funkcji pokoju powitalnego oraz ganku - odsłonięcie oryginalnych stropów,
- obniżeniu posadzki w korytarzu w piwnicy,
- wykonaniu iniekcji przy schodach do piwnicy,
- odkopaniu od zewnątrz fundamentów w niepodpiwniczonej części, ich osuszeniu oraz wykonaniu poziomej i płaszczyznowej iniekcyjnej izolacji oraz pionowej izolacji.
Szczegółowy opis przedmiotowej części zamówienia (zadania) został zawarty w Załączniku nr 4.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 251000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla niżej wskazanego zadania – części zamówienia:
nazwa zadania: „Na herbatce w Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok.
Przedmiot zamówienia objęty częścią zamówienia (zadania) 2 obejmuje:
- oczyszczenie stawu (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 1),
- ustawienie 5 szt. stylizowanych ławek (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 2),
- ustawienie 5 szt. stylizowanych koszy na śmieci (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 3),
- budowa ścieżki w istniejącym śladzie (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 4a i 4b) - powierzchnia z kruszywa łamanego,
- prace porządkowe w parku związane z drzewostanem na działce 21 i 20,
- obłożenie kamieniami i podsypanie początkowego odcinka drogi ok. 50 mb. po obu stronach (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie – 5),
- wykonanie obrzeża z dużych kamieni polnych wokół parkingu oraz ścieżki okalającej dworek (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie – nr na planie 6),
- wyprofilowanie ternu wokół stawu, nawiezienie ziemi i zasianie trawy - 6 wywrotek humusu (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie – nr na planie 7).
Szczegółowy opis przedmiotowej części zamówienia (zadania) został zawarty w Załączniku nr 4.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.5.5.) Wartość części: 471000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert na wykonanie przedmiotowej części zamówienia (zadania) nie została złożona żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert na wykonanie przedmiotowej części zamówienia (zadania) nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.