eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1-Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2-"Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa"Ogłoszenie z dnia 2021-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1-Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2-„Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100134708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamińskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-427

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.znwl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1-Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2-„Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db0247ce-529f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000757/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Realizacja zadania pn.: "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok

1.1.6 Modernizacja dworku w Bronowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.540.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla niżej wskazanego zadania – części zamówienia: Część I zamówienia - zadanie 1:
nazwa zadania: Modernizacja Dworku w Bronowie
Przedmiot zamówienia objęty zadaniem 1 obejmuje wykonanie prac budowlanych i renowacyjnych przy zabytkowym dworze polegających na:
- przywróceniu historycznego wyglądu i funkcji pokoju powitalnego oraz ganku - odsłonięcie oryginalnych stropów,
- obniżeniu posadzki w korytarzu w piwnicy,
- wykonaniu iniekcji przy schodach do piwnicy,
- odkopaniu od zewnątrz fundamentów w niepodpiwniczonej części, ich osuszeniu oraz wykonaniu poziomej i płaszczyznowej iniekcyjnej izolacji oraz pionowej izolacji.
Szczegółowy opis przedmiotowej części zamówienia (zadania) został zawarty w Załączniku nr 4.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla niżej wskazanego zadania – części zamówienia:
nazwa zadania: „Na herbatce w Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok.
Przedmiot zamówienia objęty częścią zamówienia (zadania) 2 obejmuje:
- oczyszczenie stawu (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 1),
- ustawienie 5 szt. stylizowanych ławek (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 2),
- ustawienie 5 szt. stylizowanych koszy na śmieci (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 3),
- budowa ścieżki w istniejącym śladzie (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie - 4a i 4b) - powierzchnia z kruszywa łamanego,
- prace porządkowe w parku związane z drzewostanem na działce 21 i 20,
- obłożenie kamieniami i podsypanie początkowego odcinka drogi ok. 50 mb. po obu stronach (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie – 5),
- wykonanie obrzeża z dużych kamieni polnych wokół parkingu oraz ścieżki okalającej dworek (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie – nr na planie 6),
- wyprofilowanie ternu wokół stawu, nawiezienie ziemi i zasianie trawy - 6 wywrotek humusu (Załącznik nr 4.2 do SWZ - nr na planie – nr na planie 7).
Szczegółowy opis przedmiotowej części zamówienia (zadania) został zawarty w Załączniku nr 4.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustala wadium w wysokości: dla części I zamówienia (zadanie 1): 2 000,00 zł, dla części II zamówienia (zadanie 2): 3 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w paragrafie 14 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP za pośrednictwem miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.