eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Przebudowa dworu w NiećkowieOgłoszenie z dnia 2023-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dworu w Niećkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRAJEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 6B

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 273-84-63

1.5.8.) Numer faksu: 86 273 84 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwograjewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.starostwograjewo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.starostwograjewo.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dworu w Niećkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32fc557b-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062310/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 ,,Przebudowa dworu w Niećkowie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245588

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI. 272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203936,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa przebudowa dworu w Niećkowie. Zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych, obejmujących:
1) rozbiórkę istniejącej balustrady wejścia do oficyny oraz istniejących okładzin schodów do oficyny,
2) rozbiórkę tarasu i schodów zewnętrznych, prowadzących do budynku dworu od strony parku,
3) budowę tarasu i schodów zewnętrznych, prowadzących do budynku dworu od strony parku,
4) wymianę i montaż 8 szt. okien w budynku dworu (1 szt. w pomieszczeniu szatni, 7 szt. w pomieszczeniu sali dydaktycznej treningu obsługi),
5) montaż 3 szt. drzwi wewnętrznych na parterze budynku dworu (1 szt. w pomieszczeniu szatni, 2 szt. w pomieszczeniu sali dydaktycznej treningu obsługi).
Docelowo budynek dworu ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane w zakresie kompleksowego dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych będą wykonywane także w kolejnych etapach realizacji zadania. W ramach tego etapu prac zostaną wymienione 3 szt. drzwi zewnętrznych
o szerokości nie mniejszej niż 90 cm.
2.Zakres robót obejmuje wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, obejmujących
w szczególności:
1) demontaż istniejących balustrad schodowych,
2) rozbiórkę istniejącego tarasu i schodów,
3) wykonanie wykopów,
4) betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych betonowych,
6) betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
7) wykonanie fundamentów tarasu i ścian z bloczków betonowych,
8) wykonanie zbrojenia tarasu, schodów zewnętrznych tarasu i słupków balustrad,
9) betonowanie tarasu i schodów zewnętrznych tarasu,
10) gruntowanie tarasu i schodów zewnętrznych tarasu,
11) wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej schodów zewnętrznych tarasu
i tarasu,
12) wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej schodów zewnętrznych tarasu,
13) wykonanie okładzin tarasu i schodów zewnętrznych tarasu,
14) montaż balustrad schodowych,
15) wykonanie tynków zewnętrznych,
16) malowanie tynków zewnętrznych,
17) wykonanie obróbek blacharskich,
18) wykucie ościeżnic i podokienników betonowych z muru na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej,
19) montaż stolarki okiennej,
20) montaż stolarki drzwiowej,
21) rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych wymienianych okien,
22) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej wymienianych okien,
23) wywóz gruzu i złomu z rozbieranych konstrukcji.
3. Szczegółowy zakres, wymagania i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
1) projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (załącznik Nr 1 do SWZ);
2) projekty techniczne – wykonawcze (załącznik Nr 2 do SWZ):
a) projekt techniczny - wykonawczy architektura;
b) projekt techniczny - wykonawczy konstrukcje;
3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 3 do SWZ);
4) przedmiar robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 4 do SWZ - ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe stanowi materiał pomocniczy dla ustalenia kalkulacji ceny ofertowej zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249674,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249674,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249674,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo - Usługowa ,,MAG-BUD" Piotr Lipski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7191335263

7.3.3) Ulica: Nowo - Osiedle 11

7.3.4) Miejscowość: Grajewo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249674,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.