eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Przebudowa dworu w NiećkowieOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dworu w Niećkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRAJEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 6B

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 273-84-63

1.5.8.) Numer faksu: 86 273 84 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwograjewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.starostwograjewo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dworu w Niećkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32fc557b-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062310/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 ,,Przebudowa dworu w Niećkowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.starostwograjewo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert,oświadczenia, o którym mowa w art.125.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, wymiana informacji miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej
pod adresem https://pzp.starostwograjewo.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.starostwograjewo.pl/#/authentication/register, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
2.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://pzp.starostwograjewo.pl/#/help oraz uznaje go za wiążący.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff,.xades, .sig;
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zamówień Publicznych ZETOPZP stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu Platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
5. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej:
https://pzp.starostwograjewo.pl/#/help.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować według zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
6.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
7.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania: WI.272.1.2023 lub numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7.Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy” jest Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl, tel. 86 273 84 63, zwany dalej „Administratorem”,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest telefonicznie: 86 273 84 63, pod adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy (Administrator może żądać, od osoby korzystającej z prawa dostępu do danych osobowych, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania,
9) Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO,
10) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy (Administrator może żądać, od osoby korzystającej z prawa dostępu do danych osobowych, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania,
2. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO,
3. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI. 272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203936,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa przebudowa dworu w Niećkowie. Zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych, obejmujących:
1) rozbiórkę istniejącej balustrady wejścia do oficyny oraz istniejących okładzin schodów do oficyny,
2) rozbiórkę tarasu i schodów zewnętrznych, prowadzących do budynku dworu od strony parku,
3) budowę tarasu i schodów zewnętrznych, prowadzących do budynku dworu od strony parku,
4) wymianę i montaż 8 szt. okien w budynku dworu (1 szt. w pomieszczeniu szatni, 7 szt. w pomieszczeniu sali dydaktycznej treningu obsługi),
5) montaż 3 szt. drzwi wewnętrznych na parterze budynku dworu (1 szt. w pomieszczeniu szatni, 2 szt. w pomieszczeniu sali dydaktycznej treningu obsługi).
Docelowo budynek dworu ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane w zakresie kompleksowego dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych będą wykonywane także w kolejnych etapach realizacji zadania. W ramach tego etapu prac zostaną wymienione 3 szt. drzwi zewnętrznych
o szerokości nie mniejszej niż 90 cm.
2.Zakres robót obejmuje wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, obejmujących
w szczególności:
1) demontaż istniejących balustrad schodowych,
2) rozbiórkę istniejącego tarasu i schodów,
3) wykonanie wykopów,
4) betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych betonowych,
6) betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
7) wykonanie fundamentów tarasu i ścian z bloczków betonowych,
8) wykonanie zbrojenia tarasu, schodów zewnętrznych tarasu i słupków balustrad,
9) betonowanie tarasu i schodów zewnętrznych tarasu,
10) gruntowanie tarasu i schodów zewnętrznych tarasu,
11) wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej schodów zewnętrznych tarasu
i tarasu,
12) wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej schodów zewnętrznych tarasu,
13) wykonanie okładzin tarasu i schodów zewnętrznych tarasu,
14) montaż balustrad schodowych,
15) wykonanie tynków zewnętrznych,
16) malowanie tynków zewnętrznych,
17) wykonanie obróbek blacharskich,
18) wykucie ościeżnic i podokienników betonowych z muru na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej,
19) montaż stolarki okiennej,
20) montaż stolarki drzwiowej,
21) rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych wymienianych okien,
22) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej wymienianych okien,
23) wywóz gruzu i złomu z rozbieranych konstrukcji.
3. Szczegółowy zakres, wymagania i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
1) projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (załącznik Nr 1 do SWZ);
2) projekty techniczne – wykonawcze (załącznik Nr 2 do SWZ):
a) projekt techniczny - wykonawczy architektura;
b) projekt techniczny - wykonawczy konstrukcje;
3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 3 do SWZ);
4) przedmiar robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 4 do SWZ - ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe stanowi materiał pomocniczy dla ustalenia kalkulacji ceny ofertowej zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) 60 %
2) Okres gwarancji (G) 40 %

2.Punkty za kryterium Nr 1 „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena najtańszej oferty
------------------------------- x 60% x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

3. W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium „Cena” Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
5. Punkty za kryterium Nr 2 „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty (miesiące)
----------------------------------------------------------- x 40% x 100 = liczba punktów
Okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji (miesiące)

6.W kryterium „Okres gwarancji” oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci jako niezgodną z treścią SWZ. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny okres 84 miesięcy, jednak w tym wypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – najdłuższy okres przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
8.Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 84 miesięcy). Wskazanie okresu gwarancji w dniach lub latach będzie uznane jako niewskazanie w ofercie oferowanego okresu gwarancji.
9.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: O = C+G
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.
Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
10.Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam łączny bilans punktowy w obu kryteriach, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
11.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa
w ust.11, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
12.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale XVIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie. Wymagane jest skierowanie do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego co najmniej jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która przez co najmniej18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn.zm.).
3.Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz.275 z póżn.zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 pkt 1- 4 i 6 SWZ, którego wzór stanowi załącznik Nr 13 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów powyższe podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do SWZ, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na potwierdzenie 18 – miesięcznego udziału
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w wykazie osób,
w kolumnie doświadczenie należy wskazać na jakim zadaniu i u jakiego Zamawiającego wskazana osoba brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, wskazać okres udziału w tych robotach budowlanych poprzez wskazanie dokładnych dziennych dat oraz wpisać nazwę
i numer rejestru do jakiego wpisany jest zabytek. Suma okresów udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, nie może być mniejsza
niż 18 miesięcy. Okresy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury u różnych Wykonawców w tym samym czasie nie będą sumowane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy t.j.: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji t.j.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do reprezentacji tego podmiotu, Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji osób działających w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby t.j.: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby, t.j.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzanego stosownie do art. 97 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji/ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzanego stosownie do art. 97 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie(Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3.Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym okres, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż okres gwarancji wskazany przez Wykonawców w ofercie.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących wykonania robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa dworu w Niećkowie”.
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli będzie je spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają oni wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres i rodzaj zmian umowy znajduje się we wzorze umowy, który jest załącznikiem Nr 12 do SWZ.
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana ta będzie wynikała z:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
3) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ;
4) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne
od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy;
5) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego;
6)zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 5 umowy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń;
7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze szczegółowym opisem;
b) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
c) zmiany danych teleadresowych;
d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
8) innych sytuacji, w których dopuszczalne są zmiany umowy, przewidzianych
w SWZ i niniejszej umowie.
2. Istotne zmiany w umowie mogą również dotyczyć:
1) zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
w przypadku:
a) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
b) zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1 ;
3) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany zakresu robót, o której mowa w pkt 4 lub konieczności wykonania robót, o których mowa w § 8 ust. 17;
4) zmiany zakresu robót, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej,
o której mowa w pkt 1.
3.Podstawą do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 3, będzie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym, kosztorys na roboty, według cen określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 17.
4.Wykonawca nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zwiększenie wynagrodzenia wyniknie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie
a) art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
b) art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Bezpłatna Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępna pod adresem: https://pzp.starostwograjewo.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.