eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Dzierżawa analizatora parametrów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dzierżawa analizatora parametrów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241294970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-mikolow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-mikolow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital-mikolow.com.pl/zp-8-2022-dzierzawa-analizatora/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa analizatora parametrów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3df8569-1d4f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306331/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/8/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 548634,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów immunochemicznych – zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do SWZ oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla planowanych oznaczeń, szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

1. Wymagania dotyczące aparatu:
• Analizator wolnostojący lub nastołowy wraz ze stołem, fabrycznie nowy lub używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym, rok produkcji nie wcześniej niż 2018
• Parametry graniczne analizatora określono szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ
• Instrukcja obsługi analizatora w dwóch egzemplarzach w języku polskim, - jeden egzemplarz dołączony do oferty – może być w wersji skróconej), drugi egzemplarz wraz z dostawą analizatora w formie papierowej
• Paszport techniczny analizatora – wraz z dostawą analizatora
• Deklaracja Zgodności, Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikującą – jeżeli jest wymagany przepisami prawa – wraz z dostawą analizatora
• Pakiet startowy – 1 opakowanie TSH, PSA i Troponiny T hs – wraz z dostawą analizatora
• Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – wraz z dostawą analizatora

2. Wymagania dotyczące sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych do planowanych oznaczeń określonych w załączniku nr 3 do SWZ
• Wykonawca zapewnia dostawę pełnego zakresu odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania wymienionych oznaczeń
• Wykonawca dostarczy Deklaracje Zgodności dotyczące wszystkich wyrobów medycznych - przed podpisaniem umowy
• Transport odczynników i materiałów eksploatacyjnych będzie odbywać się w odpowiednich warunkach, niepowodujących utraty właściwości towaru – jeżeli dotyczy.
• Zamówienia dokonywane będą e-mailem
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw częściowych
• Czas realizacji zamówień do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, na koszt Wykonawcy
• Termin ważności dostarczanych odczynników – nie krótszy niż możliwość wykorzystania odczynnika przy założonych ilościach oznaczeń określonych w załączniku nr 3 do SWZ
• Termin płatności za dostarczone odczynniki, materiały eksploatacyjne i czynsz dzierżawy – 30 dni od daty wystawienia faktury

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 609488,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 609488,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 609488,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 016755430

7.3.3) Ulica: Bobrowiecka 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-728

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 609488,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.