eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krempna › "Dostawa do siedziby Zamawiającego kosiarki czołowej dyskowej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa do siedziby Zamawiającego kosiarki czołowej dyskowej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Magurski Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180789309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krempna 59

1.5.2.) Miejscowość: Krempna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134414099

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpn@magurskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.magurskipn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1650

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa do siedziby Zamawiającego kosiarki czołowej dyskowej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c528195c-13d3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060911/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa do siedziby Zamawiającego kosiarki czołowej dyskowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292684/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-370-1-10/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 77235,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej (rok produkcji 2022) kosiarki czołowej dyskowej do ciągnika Zetor Forterra 140. Przedni WOM ciągnika kierunek obrotów w lewo. Rama nośna kosiarki i ramiona zaczepu muszą reagować na każdą nierówność podłoża.

Dane techniczne:
Ciężar podstawowy 900-1250 kg
Szerokość Robocza 3,00-3,05 m
Szerokość transportowa max. 2,98 m
Dyski tnące 7 szt.
Ostrza tnące 14 szt.
Płozy robocze min. 5 szt.
Zapotrzebowanie mocy max. 80 KM.
Szerokość pokosu bez tarcz pokosu 2,10-2,30 m.
Osłona przednia i osłony boczne składane
Liczba obrotów napędu 1000 obr/min
Kierunek obrotów w lewo
Listwa tnąca w pełni spawana (wykluczona listwa skręcana)
Wychylenie poprzeczne listwy tnącej min. 16°
Pionowy zakres adaptacyjny listwy tnącej min 350 mm

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92127,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92127,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92127,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIALAN Langer i Wiatr spólka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8730224609

7.3.3) Ulica: Hodowlana 9

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92127,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.