eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części.Ogłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpuam@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-ProPublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e54d990-0129-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00324669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245206

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/0547/U/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Minus i Aula Uniwersytecka przy ul. Wieniawskiego 1, Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90, Collegium Novum przy al. Niepodległości 4, Biblioteka Filologiczna Novum przy al. Niepodległości 4, Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 oraz Collegium Maius przy ul. Fredry 10, Collegium Badawczo-Dydaktyczne przy ul. Wieniawskiego 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 127500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Zespół Obiektów Dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89/91, Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Ratajczaka 38/40, Budynek Dydaktyczny przy ul. Międzychodzkiej 5, Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Słonecznej 36 oraz Ogród Botaniczny przy ul. Dąbrowskiego 165, Collegium Heliodora Święcickiego przy ul. Grunwaldzkiej 6

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 57200,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Sala Sportowa przy ul. Młyńskiej 15, Biblioteka Austriacka przy ul. Zwierzynieckiej 7,Dom Studencki „Hanka” przy al. Niepodległości 26, Dom Studencki Zbyszko i Dom Studencki Jagienka przy ul. Piątkowskiej 80, Dom Studencki „Jowita” przy
ul. Zwierzynieckiej 7, Dom Studencki „Babilon” przy ul. Dożynkowej 9b, Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej 3, Budynek Dydaktyczny przy al. Niepodległości 24

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 13800,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Europaeum w Gnieźnie, Hala Sportowa w Gnieźnie, Pałac w Gułtowach

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 21000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Mathematicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, Collegium Chemicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Pływalnia Uniwersytecka przy ul. Strażewicza 21, Hala sportowa przy ul. Zagajnikowej 9, Collegium Geologicum przy ul. B. Krygowskiego 12, Collegium Geographicum przy ul. Krygowskiego 10, Budynek Dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 206000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 27100,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Collegium Physicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Archiwum przy ul. Wszechnicy Piastowskiej 2, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 225000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku: Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 9200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153274,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166190,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153274,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BHF Poznań Profesjonalna Chemia Maszyny i Sprzęt do Sprzątania Ewa Redelbach- Eichert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:7791934836

7.3.4) Miejscowość: Puszczykowo

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153274,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65310,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79478,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65310,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BHF Poznań Profesjonalna Chemia Maszyny i Sprzęt do Sprzątania Ewa Redelbach- Eichert, ul. 3 Maja 67, 62-040 Puszczykowo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:7791934836

7.3.4) Miejscowość: Puszczykowo

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65310,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część 3 została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 3 zamówienia. W Części 3 postępowania została złożona 1 oferta. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 3 zamówienia 16 974,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 32 882,32 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 3 zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24656,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30220,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24656,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:9721250068

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24656,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234371,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266612,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234371,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BHF Poznań Profesjonalna Chemia Maszyny i Sprzęt do Sprzątania Ewa Redelbach- Eichert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7791934836

7.3.4) Miejscowość: Puszczykowo

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234371,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30872,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31852,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30872,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BHF Poznań Profesjonalna Chemia Maszyny i Sprzęt do Sprzątania Ewa Redelbach- Eichert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7791934836

7.3.4) Miejscowość: Puszczykowo

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30872,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190219,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 308788,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190219,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9721250068

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190219,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11847,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21766,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11847,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9721250068

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11847,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.