eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › Budowa budynku 3 kancelarii w ChromcuOgłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku 3 kancelarii w Chromcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Szklarska Poręba

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Szklarska Poręba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931024095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 717-23-32

1.5.8.) Numer faksu: 75 717-23-60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku 3 kancelarii w Chromcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-723e1705-1877-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00264005/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kancelarii w Chromcu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299429/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 841237,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowo- administracyjnego niepodpiwniczonego, wolnostojącego dwu kondygnacyjnego parter, poddasze użytkowe. Parter stanowić będzie cześć administracyjno-socjalną, poddasze jako archiwum i magazyn sprzętu podręcznego. Dach dwuspadowy kąt nachylenia 45° na działce nr 17/89 obręb 0003 Chromiec, – Wraz z niezbędnym uzbrojeniem obejmującym:
- Instalacje elektryczną od istniejącego przyłącza do szafki złączkowo pomiarowej zlokalizowanej na dz.nr 17/89,
- Instalacje wodociągową – przyłącze wody ze studni głębinowej. Pobór wody ze studni 0,40m³/dobę wydajność pompy nie przekracza 0,5m³/h na głębokość około 20,0m
dz. nr 374/27,
- Kanalizacje sanitarną – przyłącze kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika ścieków dz.nr 374/27.

Przedmiotowy projektowany budynek biurowo - administracyjny z poddaszem użytkowym jest obiektem wolnostojącym parterowym bez podpiwniczenia zagospodarowanym użytkowym poddaszem. Bryłę budynku stanowią dwa prostokąty przesunięte w stosunku siebie na ścianie szczytowej, o zmiennej wysokości. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45°. Wejście do budynku przez podcień na elewacji frontowej. Wysokość budynku licząc od gruntu wynosi 7,415m i 6,725m. długość całości budynku 20,545m i szerokości 8,45m. Funkcja pomieszczeni na parterze biurowo – administracyjna z trzema kancelariami, poczekalnią, suszarnią, zapleczem socjalnym. Poddasze będzie pełnić funkcje magazynową drobnego sprzętu podręcznego oraz archiwum. Budynek ogrzewany za pomocą energii elektrycznej za pośrednictwem pompy ciepła woda powietrze, częściowo zasilanych przez panele fotowoltaiczne. Projektowany budynek wykonany będzie w technologii murowanej
i stropach żelbetowych. Fundamenty wykonane jako płyta fundamentowa żelbetowa. Projektowany budynek przykryty będzie dachem dwuspadowym, o zmiennym układzie kalenicy i rożnej wysokości połaci dachowych o kącie nachylenia 45°. Główne wejście
do budynku zlokalizowane od strony elewacji południowo wschodniej przez podcień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna udostępniona przez Zamawiającego na stronie postępowania.

Wykonawca po zakończeniu prac budowlanych zobowiązany będzie uzyskać od właściwego organu Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowców

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 29.08.2022 r., do godz. 09:00,
nie została złożona żadna oferta na realizację przedmiotowego zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp należy unieważnić postępowanie

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.