eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białobrzegi › Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminyOgłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOBRZEGI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 4

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-114

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-bialobrzegi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bialobrzegi.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68ad6468-ff9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68ad6468-ff9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00323496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063757/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241625

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 170 w miejscowości Debina - 147 mb.
2) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 25/2 w miejscowości Dębina - 186 mb.
3) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 761/1 i 688/2 w miejsc. Dębina - 285 mb.
4) Przebudowę drogi Budy Łańcuckie – Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12
w miejscowości Budy Łańcuckie – I etap - 400 mb.
5) Przebudowę drogi Budy Łańcuckie – Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12
w miejscowości Budy Łańcuckie – II etap - 477 mb.
6) Przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy
w tym:
a) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 404/1 w miejsc. Wola Dalsza - 146 mb.
b) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 159 i 1695/1 w miejscowości
Dębina i Wola Dalsza - 173 mb.
c) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 1811/5, 1811/4 i 1810
w miejscowości Białobrzegi - 156 mb.
d) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 698 w miejscowości
Korniaktów Południowy - 40 mb.
e) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 127/2, 144 i 162 w miejscowości
Korniaktów Południowy - 134 mb.
f) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 124/30 i 159/9 w miejscowości
Korniaktów Północny - 118 mb.
g) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 931 i 54/6 w miejscowości
Budy Łańcuckie - 295 mb.
h) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 363 w miejscowości Budy
Łańcuckie - 429 mb.
i) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 1593 w miejscowości Budy
Łańcuckie - 274 mb.
j) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 1621 i 510 w miejscowości
Budy Łańcuckie - 186 mb.
Całkowity zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych nam terenie gminy o łącznej długości – 3 446 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1319542,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1817647,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1319542,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Leszek Kochanowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180176765

7.3.3) Ulica: Zielonka 64

7.3.4) Miejscowość: Raniżów

7.3.5) Kod pocztowy: 36-130

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1319542,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.