eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białobrzegi › Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminyOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOBRZEGI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 4

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-114

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-bialobrzegi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bialobrzegi.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68ad6468-ff9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063757/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68ad6468-ff9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z regulaminem ezamowienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 170 w miejscowości Debina - 147 mb.
2) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 25/2 w miejscowości Dębina - 186 mb.
3) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 761/1 i 688/2 w miejsc. Dębina - 285 mb.
4) Przebudowę drogi Budy Łańcuckie – Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12
w miejscowości Budy Łańcuckie – I etap - 400 mb.
5) Przebudowę drogi Budy Łańcuckie – Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12
w miejscowości Budy Łańcuckie – II etap - 477 mb.
6) Przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy
w tym:
a) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 404/1 w miejsc. Wola Dalsza - 146 mb.
b) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 159 i 1695/1 w miejscowości
Dębina i Wola Dalsza - 173 mb.
c) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 1811/5, 1811/4 i 1810
w miejscowości Białobrzegi - 156 mb.
d) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 698 w miejscowości
Korniaktów Południowy - 40 mb.
e) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 127/2, 144 i 162 w miejscowości
Korniaktów Południowy - 134 mb.
f) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 124/30 i 159/9 w miejscowości
Korniaktów Północny - 118 mb.
g) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 931 i 54/6 w miejscowości
Budy Łańcuckie - 295 mb.
h) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 363 w miejscowości Budy
Łańcuckie - 429 mb.
i) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 1593 w miejscowości Budy
Łańcuckie - 274 mb.
j) Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 1621 i 510 w miejscowości
Budy Łańcuckie - 186 mb.
Całkowity zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych nam terenie gminy o łącznej długości – 3 446 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt.
VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
a) Doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
- roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchniowych robót bitumicznych - warstwa
ścieralna o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2 nowej nawierzchni asfaltowej dróg.
b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
- 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z §17 Projektowanymi
postanowieniami umowy - zał. nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.