eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łączniku - etap IOgłoszenie z dnia 2023-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-210

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774388531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.zielinska@biala.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-452504c3-f9ee-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-452504c3-f9ee-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00319442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036072/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łącznik – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233907

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dł. 1408,1 m obejmującą :
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
− budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
− budowę dwóch przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem i utwardzeniem oraz zjazdem indywidualnym,
− wykonanie instalacji elektrycznej.

Średnica rur ;
DN 250 PVC – U - 106 mb,
DN 200 PVC - U – 1045,6 mb,
DN 160 PVC – U – 256,50 mb
DN 90 PEHD – 278,50 mb

ZMIAN TECHNOLOGI WYKONANIA SIECI NA METODĘ WYKOPOWĄ. PRZEBIEG SIECI ZGODNY Z DOKUMENTACJA TECHNICZNĄ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia określony jest szczegółowo w dokumentacji technicznej, SSTWiORB,
- projektowane postanowienia umowy.

UWAGA:
− Rozpoczęcie prac możliwe będzie po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na budowę,
− Z uwagi na trwającą przebudowę ulicy Fabrycznej, sieć musi być zrealizowana na tej ulicy w pierwszej kolejności. Prace muszą być uzgodnione z wykonawcą prac drogowych, któremu zarządca drogi przekazał plac budowy.

Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obejmującej min.:
• dziennik budowy,
• dokumenty z przeprowadzonych badań i sprawdzeń,
• dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
• dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
• oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą Prawo budowlane),
• w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być potwierdzone przez Projektanta,
• protokoły odbioru robót zanikających, instalacji, sieci, częściowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2509971,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3606144,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2509971,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjno - Budowlany "ISAN-BUD" Leszek Wołowiec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531194728

7.3.3) Ulica: ul. Opolska 40

7.3.4) Miejscowość: Niemodlin

7.3.5) Kod pocztowy: 49-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2509971,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.