eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej WoliOgłoszenie z dnia 2023-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jzielerowicz@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb7081cc-ff7e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00318524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019668/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240320

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli" obejmuje budowę nowych
obiektów oraz remonty i przebudowy obiektów istniejących.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024.
Na terenie przeznaczonym pod przebudowywaną stację uzdatniania wody oraz na pozostałym terenie objętym inwestycją
zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje m.in.:
1) przebudowę istniejących ujęć głębinowych wody (Studnia wiercona nr 2 [1], Studnia wiercona nr 3 [2]) obejmującą
wymianę wyposażenia technologicznego wraz z pompami oraz montaż nowych naziemnych obudów studni na
fundamentach betonowych,
2) remont budynku stacji uzdatniania wody [3] wraz z układem technologicznym uzdatniania wody oraz instalacjami
wewnętrznymi,
3) rozbiórkę zbiornika wody czystej wraz ze skarpą [4],
4) budowę zbiornika magazynowego wody V=75m3 [8],
5) budowę zbiornika magazynowego wody V=75m3 [9],
6) budowę żelbetowego fundamentu pod zbiorniki [10],
7) budowę fundamentu żelbetowego wraz z montażem agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej [11],
8) budowa instalacji zasilających i sterowniczych dla obiektów na terenie stacji uzdatniania wody i na terenie studni,
9) budowa instalacji monitoringu oraz sterowania stacją uzdatniania wody, studniami, zbiornikami magazynowymi wody,
10) budowa nowych sieci międzyobiektowych oraz kabli zasilających i sterowniczych dostosowanych do nowego układu
technologicznego,
11) zagospodarowanie terenu: utwardzenia terenu: chodniki i opaski; skarpy, zieleń itp.
Obiekty: odstojnik popłuczyn [5], neutralizator ścieków chemicznych [6], zbiornik na ścieki sanitarne [7] – nie są objęte zakresem niniejszego opracowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

48921000-0 - System automatyzacji

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4790850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5349270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4790850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I INSTALACJI ABT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732596779

7.3.3) Ulica: Bór 139

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4790850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.