eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej WoliOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jzielerowicz@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb7081cc-ff7e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019668/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie zakupowej
Zamawiającego.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link:
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.
6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie
zakupowej zamawiającego.
7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania
się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą
kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji
„przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie
powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma
możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniu oraz w przypadku wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
także dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez
konieczności jeszcze rejestracji.
9. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli" obejmuje budowę nowych
obiektów oraz remonty i przebudowy obiektów istniejących.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024.
Na terenie przeznaczonym pod przebudowywaną stację uzdatniania wody oraz na pozostałym terenie objętym inwestycją
zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje m.in.:
1) przebudowę istniejących ujęć głębinowych wody (Studnia wiercona nr 2 [1], Studnia wiercona nr 3 [2]) obejmującą
wymianę wyposażenia technologicznego wraz z pompami oraz montaż nowych naziemnych obudów studni na
fundamentach betonowych,
2) remont budynku stacji uzdatniania wody [3] wraz z układem technologicznym uzdatniania wody oraz instalacjami
wewnętrznymi,
3) rozbiórkę zbiornika wody czystej wraz ze skarpą [4],
4) budowę zbiornika magazynowego wody V=75m3 [8],
5) budowę zbiornika magazynowego wody V=75m3 [9],
6) budowę żelbetowego fundamentu pod zbiorniki [10],
7) budowę fundamentu żelbetowego wraz z montażem agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej [11],
8) budowa instalacji zasilających i sterowniczych dla obiektów na terenie stacji uzdatniania wody i na terenie studni,
9) budowa instalacji monitoringu oraz sterowania stacją uzdatniania wody, studniami, zbiornikami magazynowymi wody,
10) budowa nowych sieci międzyobiektowych oraz kabli zasilających i sterowniczych dostosowanych do nowego układu
technologicznego,
11) zagospodarowanie terenu: utwardzenia terenu: chodniki i opaski; skarpy, zieleń itp.
Obiekty: odstojnik popłuczyn [5], neutralizator ścieków chemicznych [6], zbiornik na ścieki sanitarne [7] – nie są objęte zakresem niniejszego opracowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

48921000-0 - System automatyzacji

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 15% wartości zamówienia
podstawowego. wynikające z konieczności zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych np. ze
względu na zapotrzebowania społeczne, konieczności rozszerzenia zakresu zadania o roboty podobne lub wystąpienia kolizji

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł),
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony
zł).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie minimum 2 zadania, polegające na rozbudowie/ budowie/ przebudowie stacji uzdatniania wody pitnej
każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł (słownie jeden milionów zł) brutto, w tym co najmniej jedno o wydajności
co najmniej 20 m3/h.
/UWAGA: W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z
tych wykonawców musi spełnić w/w warunek (dotyczy warunku określonego w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 1 1.2. 2) lit. a) w
całości. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca
musi spełnić w/w warunek w całości/.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3
letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień), określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej o obowiązujących przepisów.
co najmniej jedną osobę, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z minimum 3 letnim doświadczeniem (od daty
uzyskania uprawnień), określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień) , określone przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
osobę do opracowania i wykonania systemu sterowania PLC posiadającą: certyfikat/zaświadczenie autoryzowanego
integratora sterowników PLC, doświadczenie zawodowe – wykonanie co najmniej jednego systemu sterowania i
monitorowania opartego na sterownikach PLC obiektów stacji uzdatniania wody. Należy podać nazwy inwestycji oraz Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1
pkt. 3, 6 Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania oraz o braku przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z
dnia 13.04.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp – Załącznik nr 5
do SWZ.
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt.1 pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt. 3 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz na potwierdzenie w zakresie braku przesłanek wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – zastosowanie będzie miał przepis, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 6 do SWZ.
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ.
(Zamawiający przypomina, że podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu mają potwierdzać warunki określone w dziale XV).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00zł
2. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 PZP.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy w przelewie podać nazwę zadania i nazwę części, na które
dokonywana jest wpłata.
4. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr 13 9283 0006 0025 8629 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Sochaczewie.
5. Wskazane jest załączenie do oferty składanej w systemie potwierdzenia dokonania przelewu.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio
dokument gwarancji lub poręczenia zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego
tytułem wadium w prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia nr IZP.271.1.10.2023, należy podać w dokumencie nazwę postępowania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli . Dokument musi być ważny przez okres związania ofertą określony w SWZ oraz zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej
na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z tych wykonawców musi spełnić warunek (dotyczy warunku określonego w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 1 1.2. 2) lit. a) w całości. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca musi spełnić
w/w warunek w całości/.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp oraz o braku przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 1 do SWZ.
/W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/ów niebędącym/ch podmiotem udostępniającym zasoby, o którym/ch wiadomo na etapie składania oferty, Zamawiający wymaga złożenia przez Podwykonawcę/ów wyżej wskazanego oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Każdy składający oświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym/.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 14 w Umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z kryteriami umieszczonymi w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.