eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale Oleckie › Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskichOgłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowale Oleckie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671254

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki

1.4.2.) Miejscowość: Kowale Oleckie

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-420

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kowaleoleckie.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowaleoleckie.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316109

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00306024/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty części I i II zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena: 60 %,
okres gwarancji: 40 %.
Kryterium cena (C)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
C=Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cn – najniższa cena oferowana brutto spośród ocenianych ofert,
Cb – cena brutto oferty ocenianej.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 80.
Kryterium okres gwarancji (G)
Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.
Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego
kryterium wynosi 40 pkt.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według
poniższej zasady:
 Okres gwarancji minimum 24 miesiące – Dostawca otrzyma 0 pkt.
 za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – Dostawca otrzyma 20 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – Dostawca otrzyma 40 pkt
 Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 W przypadku gdy Dostawca, zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
 Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie
równoznaczne z zaoferowaniem przez Dostawcę okresu gwarancji na 24
miesiące i oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
 Jeżeli Dostawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, oferta
otrzyma w tym kryterium 40 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ)
Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O – łączna suma punktów badanej oferty.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w SWZ oraz ustawie pzp zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

Po zmianie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena: 60 %,
okres gwarancji: 40 %.
Kryterium cena (C)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
C=Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cn – najniższa cena oferowana brutto spośród ocenianych ofert,
Cb – cena brutto oferty ocenianej.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60.
Kryterium okres gwarancji (G)
Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.
Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego
kryterium wynosi 40 pkt.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według
poniższej zasady:
 Okres gwarancji minimum 24 miesiące – Dostawca otrzyma 0 pkt.
 za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – Dostawca otrzyma 20 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – Dostawca otrzyma 40 pkt
 Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 W przypadku gdy Dostawca, zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
 Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie
równoznaczne z zaoferowaniem przez Dostawcę okresu gwarancji na 24
miesiące i oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
 Jeżeli Dostawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, oferta
otrzyma w tym kryterium 40 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ)
Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O – łączna suma punktów badanej oferty.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w SWZ oraz ustawie pzp zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-24 10:00

Po zmianie:
2022-08-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-24 10:30

Po zmianie:
2022-08-26 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.