eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrodzień › Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy DobrodzieńOgłoszenie z dnia 2023-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrodzień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dobrodzień

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-380

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 75 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 35 75 100 wew. 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobrodzien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dobrodzien.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6eebc33-c30d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6eebc33-c30d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00315348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073546/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136656

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6371873,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg w miejscowościach Pludry i Pietraszów. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia obejmuje: a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi gminnej i wewnętrznej wzdłuż ul. Małorolnej w miejscowości Pludry o długości ok. 410 m i szer. jezdni 3,5 m dla drogi gminnej i 3,0 m dla drogi wewnętrznej, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczach o szer. 0,75 m dla drogi gminnej i 0,50 dla drogi wewnętrznej utwardzonych kruszywem (warstwa tłuczniowa o gr. 20 cm), b) zadanie nr 2 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Bocznej w miejscowości Pludry o długości ok. 406 m i szer. jezdni 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczach o szer. 0,75 m utwardzonych kruszywem (warstwa tłuczniowa o gr. 20 cm), c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Brzozowej w miejscowości Pludry o całkowitej długości jezdni 115,00 m i szer. jezdni 3,5 m, d) zadanie nr 4 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Krótkiej w miejscowości Pludry o długości ok. 137 m i szer. jezdni 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczach o szer. 0,75 m utwardzonych kruszywem (warstwa tłuczniowa o gr. 20 cm), e) zadanie nr 5 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Piaskowej w miejscowości Pludry o całkowitej długości jezdni 263,87 m i szer. jezdni 3,0 m, f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Hutniczej w miejscowości Pietraszów o długości ok. 300 m i szer. jezdni 3,5 m, o poboczach utwardzonych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.5.) Wartość części: 1923915,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg w miejscowościach Dobrodzień, Myślina, Makowczyce i Warłów. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia obejmuje: a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Miodowej w miejscowości Dobro-dzień o długości ok. 353 m i szer. 3,50 m, b) zadanie nr 2 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Opolskiej (nr 66-80a) w miejscowości Dobrodzień o długości ok. 142 m i szer. 3,00 m, c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Zielonej w miejscowości Myślina o długości ok. 352 m i szer. 3,50 m, d) zadanie nr 4 - przebudowę dwóch odcinków drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Sosnowej w miejscowości Myślina o łącznej długości ok. 488 m i szer. 3,50 m, e) zadanie nr 5 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Warłowskiej w miejscowości Makowczyce o całkowitej długości 565,82 m i szer. 3,5 m, f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Polnej w miejscowości Warłów o całkowitej długości 584,44 m i szer. 3,5 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

4.5.5.) Wartość części: 2838521,42 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg w miejscowościach Kocury, Zwóz i Klekotna. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 3 zamówienia obejmuje: a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Oleskiej (nr 14-16) w miejscowości Kocury o długości 136,00 m i szer. 3,0 m, b) zadanie nr 2 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Krzywej w miejscowości Kocury o łącznej długości 438 mb i szer. 3,50 mb, c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Polnej w miejscowości Zwóz o długości całkowitej 344,83 m i szer. 3,50 m, d) zadanie nr 4 - przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Bielowcowej (nr 9-11) w miejscowości Zwóz o całkowitej długości 168,95 m i szer. 3,00 m, e) zadanie nr 5 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Wiesiondry w miejscowości Klekotna o długości całkowitej 275,16 m i szer. 3,5 m, f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Bocznej w miejscowości Klekotna o całkowitej długości 408,88 m i szer. 3,0 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 1609436,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1530912,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2712872,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1530912,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIANKO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 381149238

7.3.3) Ulica: Waryńskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Zawadzkie

7.3.5) Kod pocztowy: 47-120

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1530912,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2242786,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3241483,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2242786,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIANKO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 381149238

7.3.3) Ulica: Waryńskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Zawadzkie

7.3.5) Kod pocztowy: 47-120

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2242786,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1601724,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2231973,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1601724,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIANKO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 381149238

7.3.3) Ulica: Waryńskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Zawadzkie

7.3.5) Kod pocztowy: 47-120

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1601724,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.