eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrodzień › Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy DobrodzieńOgłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrodzień

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.4.2.) Miejscowość: Dobrodzień

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-380

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 35 75 100

1.4.8.) Numer faksu: 34 35 75 100 wew. 30

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobrodzien.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dobrodzien.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160893

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00136656

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Po zmianie:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert (tj. do dnia 04.04.2023 r., do godz. 10:00), wnieść wadium w kwocie: - 20 000,00 zł w ramach części nr 1 zamówienia, - 40 000,00 zł w ramach części nr 2 zamówienia, - 22 000,00 zł w ramach części nr 3 zamówienia. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.05.2023 r. 1) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spół-dzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień, numer rachunku: 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nieoprocentowanym. 3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w poręczeniu lub gwarancji musi być Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę poręczenia/gwarancji, d) termin ważności poręczenia/gwarancji, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty poręczenia/gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Po zmianie:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert (tj. do dnia 12.04.2023 r., do godz. 10:00), wnieść wadium w kwocie: - 20 000,00 zł w ramach części nr 1 zamówienia, - 40 000,00 zł w ramach części nr 2 zamówienia, - 22 000,00 zł w ramach części nr 3 zamówienia. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 11.05.2023 r. 1) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spół-dzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień, numer rachunku: 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nieoprocentowanym. 3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w poręczeniu lub gwarancji musi być Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę poręczenia/gwarancji, d) termin ważności poręczenia/gwarancji, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty poręczenia/gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-04 10:00

Po zmianie:
2023-04-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-04 11:00

Po zmianie:
2023-04-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-03

Po zmianie:
2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.