eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrodzień › Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy DobrodzieńOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrodzień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dobrodzień

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-380

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 75 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 35 75 100 wew. 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobrodzien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dobrodzien.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6eebc33-c30d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073546/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6eebc33-c30d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej - przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3)Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl lub m.kochel@dobrodzien.pl. 4) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie 3 adres e-mail (nie dotyczy składania ofert). 5) Komunikacja w niniejszym postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e -Zamówienia. 3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 4) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6) Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 7) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Dariusz Dykta tel. 34 35 75 100 wew. 55 • w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Marek Kochel, tel. 34 35 75 100 wew. 36, e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel.: 34 35 75 100, faks: 34 35 75 100 wew. 30, e-mail: urzad@dobrodzien.pl. 2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Dobrodzień: Plac Wolności 1, 46-380
Dobrodzień, tel.: 791 050 012, e-mail: iod@dobrodzien.pl. 3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień. 4) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób z automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9) Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.______________________________________________
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg w miejscowościach Pludry i Pietraszów. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia obejmuje: a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi gminnej i wewnętrznej wzdłuż ul. Małorolnej w miejscowości Pludry o długości ok. 410 m i szer. jezdni 3,5 m dla drogi gminnej i 3,0 m dla drogi wewnętrznej, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczach o szer. 0,75 m dla drogi gminnej i 0,50 dla drogi wewnętrznej utwardzonych kruszywem (warstwa tłuczniowa o gr. 20 cm), b) zadanie nr 2 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Bocznej w miejscowości Pludry o długości ok. 406 m i szer. jezdni 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczach o szer. 0,75 m utwardzonych kruszywem (warstwa tłuczniowa o gr. 20 cm), c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Brzozowej w miejscowości Pludry o całkowitej długości jezdni 115,00 m i szer. jezdni 3,5 m, d) zadanie nr 4 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Krótkiej w miejscowości Pludry o długości ok. 137 m i szer. jezdni 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczach o szer. 0,75 m utwardzonych kruszywem (warstwa tłuczniowa o gr. 20 cm), e) zadanie nr 5 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Piaskowej w miejscowości Pludry o całkowitej długości jezdni 263,87 m i szer. jezdni 3,0 m, f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Hutniczej w miejscowości Pietraszów o długości ok. 300 m i szer. jezdni 3,5 m, o poboczach utwardzonych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji na wykonane roboty (maks. 40). Maksymalna liczba punktów za ofertę wynosi 100,00.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg w miejscowościach Dobrodzień, Myślina, Makowczyce i Warłów. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia obejmuje: a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Miodowej w miejscowości Dobro-dzień o długości ok. 353 m i szer. 3,50 m, b) zadanie nr 2 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Opolskiej (nr 66-80a) w miejscowości Dobrodzień o długości ok. 142 m i szer. 3,00 m, c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Zielonej w miejscowości Myślina o długości ok. 352 m i szer. 3,50 m, d) zadanie nr 4 - przebudowę dwóch odcinków drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Sosnowej w miejscowości Myślina o łącznej długości ok. 488 m i szer. 3,50 m, e) zadanie nr 5 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Warłowskiej w miejscowości Makowczyce o całkowitej długości 565,82 m i szer. 3,5 m, f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Polnej w miejscowości Warłów o całkowitej długości 584,44 m i szer. 3,5 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji na wykonane roboty (maks. 40). Maksymalna liczba punktów za ofertę wynosi 100,00.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg w miejscowościach Kocury, Zwóz i Klekotna. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 3 zamówienia obejmuje: a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Oleskiej (nr 14-16) w miejscowości Kocury o długości 136,00 m i szer. 3,0 m, b) zadanie nr 2 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Krzywej w miejscowości Kocury o łącznej długości 438 mb i szer. 3,50 mb, c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Polnej w miejscowości Zwóz o długości całkowitej 344,83 m i szer. 3,50 m, d) zadanie nr 4 - przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Bielowcowej (nr 9-11) w miejscowości Zwóz o całkowitej długości 168,95 m i szer. 3,00 m, e) zadanie nr 5 - przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Wiesiondry w miejscowości Klekotna o długości całkowitej 275,16 m i szer. 3,5 m, f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Bocznej w miejscowości Klekotna o całkowitej długości 408,88 m i szer. 3,0 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji na wykonane roboty (maks. 40). Maksymalna liczba punktów za ofertę wynosi 100,00.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo. 2) Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 6) FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert (tj. do dnia 04.04.2023 r., do godz. 10:00), wnieść wadium w kwocie: - 20 000,00 zł w ramach części nr 1 zamówienia, - 40 000,00 zł w ramach części nr 2 zamówienia, - 22 000,00 zł w ramach części nr 3 zamówienia. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.05.2023 r. 1) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spół-dzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień, numer rachunku: 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nieoprocentowanym. 3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w poręczeniu lub gwarancji musi być Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę poręczenia/gwarancji, d) termin ważności poręczenia/gwarancji, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty poręczenia/gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a) wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. c) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (np. lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z
treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno
być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia może polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 16 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załączniki nr 22 - 24 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Zamawiający jednakże zaleca odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania nie może podlegać wykluczeniu również na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.