eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont budynku przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu w zakresie zmiany systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u w budynku, remont dachu i strychu oraz budowa przyłącza wodociągowego.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu w zakresie zmiany systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u w budynku, remont dachu i strychu oraz budowa przyłącza wodociągowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu w zakresie zmiany systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u w budynku, remont dachu i strychu oraz budowa przyłącza wodociągowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fa7f1b1-be52-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00315026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224920

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/14/2023/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu w zakresie zmiany systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku, remont dachu i strychu budynku, docieplenie studni doświetlającej i stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz budowa przyłącza wodociągowego.
Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Roboty budowlane w budynku przy ul. Św. Jerzego 13
a) Wielobranżowa dokumentacja robót budowlanych.
b) Decyzja PINB nr 1474/2015 z dnia 27.05.2015r.
c) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych dotyczących budowy przyłącza wodociągowego nr 16784/2021 z dnia 09.11.2021r.
d) Opinia w zakresie zabytków archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.7049.2021.EOZ
z dnia 04.11.2021 r.
e) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0472 z dnia 07.09.2021r.
f) Opinia kominiarska nr O22/100014 z dnia 10.01.2022r.
g) Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-IZN.410.336.2021 z dnia 19.05.2021r.
i opinia nr MKZ-IZN.410.189.2021 z dnia 06.05.2021r.
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
i) Przedmiary robót.
j) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
k) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu całościowego budynku w tym roboty dotyczące niniejszego postępowania.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu.
a) architektura i konstrukcja:
1) remont pokrycia dachu i więźby dachowej;
2) remont poddasza i docieplenie stropu poddasza;
3) remont i docieplenie ścian studni doświetlającej wraz z wymianą stolarki okiennej;
4) wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
5) remont pomieszczenia węzła cieplnego, studni schładzającej i pomieszczenia wodomierza;
6) remont stropu nad piwnicą;
7) docieplenie stropu nad piwnicą płytami z wełny mineralnej;
8) rozebranie pieców kaflowych;
9) wykonanie robót odtworzeniowych w lokalach mieszkalnych;
10) wykonanie zabudów systemowych z płyt g-k instalacji sanitarnych.
b) instalacje sanitarne:
1) wykonanie instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji;
2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
3) wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej;
4) budowa nowego przyłącza wodociągowego;
5) uporządkowanie i rozbudowa instalacji wentylacyjnej.
c) branża instalacje elektryczne
1) wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego
2) wymiana WLZ wraz z wymianą tablic piętrowych
3) wymiana rozdzielnicy głównej RG + TA
4) wykonanie uziomu zewnętrznego otokowego z instalacją odgromową budynku
5) wykonanie oświetlenia klatki schodowej, piwnicy i strychu
6) wykonanie instalacji domofonowej
7) demontaż i ponowny montaż anten RTV i SAT
6. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 60 miesięcy,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1714136,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2163634,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1714136,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT MARTA ŁAKOTA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: Ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1714136,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.