eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512C WILCZE-WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI W ŁĄSKU WIELKIMOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512C WILCZE-WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI W ŁĄSKU WIELKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BYDGOSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387399775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KONARSKIEGO 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-066

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 5835434

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.bydgoski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512C WILCZE-WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI W ŁĄSKU WIELKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dbc3685-1efb-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009571/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi powiatowej 1512C Wilcze - Wierzchucin Królewski w Łąsku Wielkim (budowa)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/653295

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/653295

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, mają być przekazywane za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi.zdp@powiat.bydgoski.pl
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozp. Prezesa RM z dnia 31.12.20r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej stanowiącej załącznik do SWZ.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Więcej informacji na temat sposobu porozumiewania się z Zamawiającym, Wykonawcy mogą uzyskać w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 434, e–mail: zdp@powiat.bydgoski.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bydgoszczy jest Pani Barbara Kalińska, tel. 52 58 35 451, e-mail: iodo@powiat.bydgoski.pl
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512C Wilcze-Wierzchucin Królewski w Łąsku Wielkim” o sygnaturze JO-III.271.1.19.2022, prowadzonym w trybie podstawowym wariant z negocjacjami;
4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 oraz art. 18 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada/ją Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: JO-III.271.1.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512C Wilcze-Wierzchucin Królewski w miejscowości Łąsko Wielkie będzie realizowana na odcinku o długości ca. 0,8 km i obejmować będzie: korektę geometrii wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni, budowie zatok autobusowych i ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną, wykonaniu chodnika z kostki betonowej o szerokości zmienne od 2 do 2,5 metra oraz wykonaniu odwodnienia w systemie mieszanym i oświetlenia ulicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje również usuniecie kolizji branż: telekomunikacyjnej i energetycznej.
2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (obejmuje łącznie Etap I i II) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiOR), stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
3) Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę wykonania przedmiotu zamówienia posiada wydaną decyzję ZRID WN.673.17.2022 z 11.07.2022 r.
4) Wykonawca zapewni kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia(branże sanitarna i elektryczna), doświadczenie gwarantujące jego należyte wykonanie oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
5) Zamawiający wymaga, by Wykonawca przygotowując harmonogram realizacji zamówienia brał pod uwagę fakt, iż będzie ono realizowane w okresie zimowym m.in. listopad-marzec, w którym warunki klimatyczne mogą ograniczyć możliwość zgodnego z STWiORB wykonywania robót, jak również w okresie wzmożonej aktywności wirusa SARS-CoV-2 i możliwych, zwiększonych absencji pracowników. Należy tak zaplanować i zorganizować roboty, by oba te czynniki miały minimalny wpływ na terminowość wykonania zamówienia.
6) Zamawiający posiada opracowane i zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na przedmiotowe zadanie. Wykonawca może ewentualnie na swój koszt i swoimi siłami zmodyfikować je w zakresie dat ich wprowadzenia lub sposobu wykonania tymczasowej organizacji.
7) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.
8) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) zapewnienia obsługi geodezyjnej,
b) realizacji zawartych w dokumentacji projektowej uzgodnień z gestorami sieci, w szczególności wykonania prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego, w tym wykonania wszystkich nałożonych na Zamawiającego przez ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. obowiązków, zgodnie z umową zawartą pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a Zarządem Dróg Powiatowych w Bydgoszczy z dnia 01.03.2022 roku, nr 4096/Z/BN/2022/P na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie dp 1512C w m. Łąsko Wielkie.
c) zabezpieczenia i ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy,
d) wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,
e) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie wykonywania niniejszej Umowy ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.). tj. oznaczyć teren prowadzenia prac (na odcinkach, gdzie obecnie jest zlokalizowany chodnik) w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości co do ich charakteru, zapewnić niezbędną pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Tymczasowe ciągi piesze należy wyznaczać tak by były pozbawione przeszkód poziomych i pionowych (może to oznaczać konieczność budowy tymczasowych ramp i pochylni, których nachylenie nie może przekraczać 6%). Uwzględniając osoby niewidome i słabowidzące należy wyznaczać tymczasowe ciągi piesze przy pomocy zapór drogowych dwu lub trzylistwowych (U-20c lub U-20d). Niedozwolone jest wyznaczanie tymczasowych ciągów pieszych przy pomocy taśm ostrzegawczych. Pomosty i kładki tymczasowe należy wyposażyć w balustrady oznaczone kolorem białym i czerwonym
10) Zamawiający wskazuje, że spełnienie standardów dostępności może być przedmiotem weryfikacji na etapie kontroli przedmiotowej inwestycji.
11) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek oraz zdjęty humus, nieprzewidziany do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego.
12) W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dokonania przez uprawnioną osobę klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna. Ustaloną w ten sposób kwotę, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233128-2 - Roboty budowlane w zakresie rond

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Cena, waga kryterium 60 %
Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40%
2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:
P = C + G
Przy czym 1% = 1 pkt
P – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty brutto”
G – liczba punktów przyznanych w kryterium „okres gwarancji jakości na roboty budowlane”
a) Sposób obliczania C:
Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:
C= C min /C of. ocen x 60%
gdzie:
Cmin - najniższa wartość w kryterium cena spośród złożonych ofert
Cof. ocen. – wartość obliczanej oferty w kryterium cena
C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku).
b) Sposób obliczania G:
Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o poniższe zapisy
36 miesięcy– okres minimalny-0 pkt.
48 miesięcy-20 pkt.
60 miesięcy-40 pkt.
Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy. W przypadku podania innego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę okresowi gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł;

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe których przedmiotem była budowa/przebudowa/ rozbudowa drogi publicznej o długości co najmniej 500 metrów, polegająca m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
- dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymującej się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem wymaganej w SWZ sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. Zamawiający informuje, że obok np. polisy, z której wynika zakres i kwota ubezpieczenia Wykonawca przedkłada potwierdzenie jej opłacenia chyba, że fakt ten wynika z treści polisy;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe których przedmiotem była budowa/przebudowa/ rozbudowa drogi publicznej o długości co najmniej 500 metrów polegającą m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach drogowej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 8 pkt. 4) SWZ wraz z oświadczeniem – Załącznik 2 (jeżeli dotyczy);
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

15) Zamawiający przewiduje, w oparciu o zapis art. 442 ust. 1 ustawy Pzp udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 2 % wartości brutto zawartej umowy (ceny złożonej przez wybranego w postępowaniu wykonawcę oferty), która zostanie udzielona Wykonawcy w terminie 14 dni po przekazaniu placu budowy i faktycznym rozpoczęciu robót (również przygotowawczych), na podstawie faktury zaliczkowej doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

okoliczności zmian:
1) poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,
c) w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót.
2) poprzez przedłużenie terminu realizacji całego zamówienia lub terminu wykonania poszczególnych robót w przypadku:
a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia lub inne okoliczności utrudniające realizację zamówienia, a związane z panującą pandemią, stan wojenny) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
b) zaistnienia okoliczności określonych powyżej (w ust. 3 pkt 1), pod warunkiem że będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji umowy,
c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron umowy lub leży ona po stronie Zamawiającego, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
d) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe, zgodne ze STWiORB wykonanie robót, np. długotrwałe, obfite deszcze, wysokie/niskie temperatury i inne okoliczności mające wpływ na prawidłowe jakościowo wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają
do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego,
3) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia;
b) zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
c) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;
d) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy;
Z uwagi na ograniczoną możliwość zawarcia w ogłoszeniu wszystkich możliwych zmian umowy, Zamawiający informuje że pozostałe warunki i podstawy zmian zawarte zostały w SWZ w Rozdz. XII

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/653295

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, korzystając z uprawnienia o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje ograniczenie liczby Wykonawców. Maksymalna liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert to 5 (pięć). W celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert Zamawiający zastosuje kryterium- najkorzystniejszy bilans w kryterium ceny.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powyżej przywołanej ustawy; b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powyżej przywołanej ustawy; c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt powyżej przywołanej 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.