eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana/naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41Ogłoszenie z dnia 2021-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana/naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 89 536 3100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.ol@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana/naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cd905ae-b3d9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001874/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.45 Roboty remontowo-budowlane z pracami towarzyszącymi Braniewo ul. Grota-Roweckiego 39-41 - OR Olsztyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054522/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-OO.2610.49.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana/naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) przedmiary robót;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.