eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Nadzór inwestorski dla inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski dla inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM EDUKACJI I INCJATYW KULTURALNYCH W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510983060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-233

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przemyslaw.bagniewski@ceik.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski dla inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d3ee680-1eeb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00123684/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d3ee680-1eeb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bipceik.warmia.mazury.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:
1.1. miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal /CEiIK/Skład_ESPw zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty ,miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
/CEiIK/Skład_ESPlub poczty elektronicznej na adres: https://bipceik.warmia.mazury.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania wyjaśnień, oświadczeń.
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-K/08/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia usługa pełnienia Nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 obejmującej dwa elementy zamówinia:
1) Remont i modernizację budynku wraz z robotami niezbędnymi przy realizacji termomodernizacji budynku.
Termomodernizacja budynku obejmuje projekt współfinansowany z RPO WiM na lata 2014-2020 „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie”.
2) Roboty budowlane w celu modernizacji budynku inne, które nie są objęte zakresem termomodernizacji z ppkt 1).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 tj. dotyczące:
a) zdolności technicznej i zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga:

a.1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.:


a.1.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – specjalista robót konstrukcyjno-budowlanych (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ponadto minimalnie musi posiadać, doświadczenie jako inspektor nadzoru dla co najmniej dwóch zakończonych i odebranych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym:
- jedno przedsięwzięcie lub zadanie o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto)
oraz
- jedno przedsięwzięcie lub zadanie zrealizowane w zakresie budynku użyteczności publicznej - dom kultury, centrum kultury, teatr, kino, hala widowiskowa lub sportowa, sala konferencyjna itp. o wartości łącznej robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto)
Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunku opisanego wyżej, w ramach jednego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego lub kilku przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, których wartość została zsumowana.

a.1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista robót i urządzeń sanitarnych (wod. - kan., c.o., gazowych, wentylacji) (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Ponadto minimalnie musi posiadać doświadczenie jako inspektor nadzoru dla co najmniej dwóch zakończonych i odebranych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym:
- jedno przedsięwzięcie lub zadanie o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto
oraz
- jedno przedsięwzięcie lub zadanie realizowane w zakresie budynku użyteczności publicznej – dom kultury, centrum kultury teatr, kino, hala widowiskowa itp. o wartości łącznej robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto)

Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunku opisanego wyżej, w ramach jednego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego lub kilku przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, których wartość została zsumowana.

a.1.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista robót i urządzeń elektrycznych (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Ponadto minimalnie musi posiadać doświadczenie jako inspektor nadzoru dla co najmniej dwóch zakończonych i odebranych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym:
- jedno przedsięwzięcie lub zadanie o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery milionów złotych brutto)
oraz
- jedno przedsięwzięcie lub zadanie realizowane w zakresie budynku użyteczności publicznej – dom kultury, centrum, teatr, kino, hala widowiskowa, itp. o wartości łącznej robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto)

Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunku opisanego wyżej, w ramach jednego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego lub kilku przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, których wartość została zsumowana.

a.1.4 Inżynier rezydent (lider zespołu) (minimum 1 osoba)
- którego Wykonawca zatrudni (osobiście lub poprzez podwykonawcę) na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę/osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: stałym kontakcie z Zamawiającym, koordynacji robót budowlanych oraz koordynowania wykonywaniu czynności, o których mowa w załączniku nr 2 do SWZ. (Wymagania dotyczące zatrudnienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy)
Osoba ta ma posiadać doświadczenie w pracach jw. jako lider zespołu i posiadać uprawnienia budowlane w jednej ze specjalności wymienionej od 1) do 3) powyżej. (rodzaj i zakres czynności wykonywanych oraz posiadane uprawnienia podać w załącznik nr 5 do SWZ. Jeśli wskazana osoba jako lider zespołu - prowadzi własną działalność gospodarczą, to warunek zatrudniana jej na zasadzie umowy o pracę, o czym mowa powyżej, nie będzie obowiązywał wykonawcę przedmiotowego zamówienia)

Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
(UWAGA. Dopuszcza się łączenie ww. stanowisk, uprawnień i kwalifikacji oraz funkcji, które może posiadać 1 lub więcej niż jedna osoba, rodzaj i zakres czynności wykonywanych oraz posiadane uprawnienia podać w zał. nr 5 do SWZ). Inżynierem rezydenta zespołu może być osoba z pośród ww. specjalistów.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda dokumentu (załącznik nr 5 do SWZ), w którym należy wykazać informację o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych tych osób, posiadanego doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Odnośnie posiadanego doświadczenia w wykazie należy wykazać przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjne wykonane przez branżystów, wobec których należy podać datę wykonania, wartość, przedmiot usługi, nazwę, adres i nr telefonu podmiotu na rzecz którego była wykonywania.

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

a.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum dwie usługi nadzoru inwestorskiego:

- jedną usługę polegającej na zarządzaniu, nadzorowaniu inwestycji budowlanej dofinansowanej środkami publicznymi krajowymi lub zagranicznymi nad budową lub przebudową - w pełnym zakresie branżowym (konstrukcyjno.-budowlanej., sanitarnej., elektrycznej) budynku
- budowę, modernizację lub termomodernizację minimum 1 obiektu użyteczności publicznej (dom kultury, centrum kultury, teatr, kino, sala widowiskowa itp.) o powierzchni łącznej podanej modernizacji lub budowie minimum 1 000m2, i w której zakresie była termomodernizacja obiektu i której wartość robót wynosiła minimum 4 000 000,00 zł. brutto (słownie: cztery miliony złotych) (prace rozbiórkowe, budowlane i dociepleniowe, izolacyjne, montażowe, wykończeniowe).

Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę nie może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków.

W wykazie należy podać rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania i podmiotów, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SWZ)

b) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
d) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniami należytego ich wykonania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium .
2. Ustala się wadium w kwocie 3 000,00zł. (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100)
3. Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, poleceniem przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 1540 1072 2107 5013 1397 0040 (w tytule przelewu należy wpisać nr ID postępowania ZP-K/08-2022),
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w gwarancjach bankowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 UPZP Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3) dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
4) zmiana osób Inżyniera rezydenta lub branżystów wykazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę osób w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji, itp., jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.
5) w przypadku zmiany osób, o których mowa w pkt 4), nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji,
6) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w pkt 4), jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego,
7) zaistnienie po zawarciu umowy siły wyższej lub jej następstw, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec więzi prawnej łączącej strony:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej Stronie.
8) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
9) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw,
10) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
11) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
12) zmian terminu realizacji usługi (wydłużenie usługi Nadzoru) jeżeli będzie to następstwem okoliczności siły wyższej lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub uzasadnionych przyczyn leżących po stronie wykonawcy robót budowlanych lub innych wykonawców,
w szczególności dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, wydłużenia się procedur przetargowych itp.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia 2020.12.10),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05),
4) stawki podatku od towarów i usług,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / CEiIK/Skład_ESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.