eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji".Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005871024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogniowa 8/10

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 423 23 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a77cf76f-1ed7-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037971/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w ramach projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka w tym w obszarze rewitalizacji".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji” (nr pr.RPKP.09.02.01-04-0039/19) w ramach Regional. Progr. Operacyjnego Woj. Kuj.– Pom. na lata 2014 – 2020 (Oś Prior. 9 Solidarne społ., 9.2 Włączenie społ., 9.2.1 Aktywne włączenie społ.) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społ.– Ekonom. „SUKCES” we Włocławku

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9802da48-3d0f-4aeb-aaf4-6709a9e98947

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Komunikacja w szczegól. składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie infor.odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zw. z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się nr ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektr. za pomocą poczty elektr., na wskazany adres email. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach
.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i„ do komunikacji” wynosi 150MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający wskaże link do postępowania na swej stronie internetowej. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: MOPRWloclawek/SkrytkaESP Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z
Wykonawcami:
Marzena Lewandowska adres e-mail: zamówienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415). Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art.
63 ust. 2 ustawy Pzp. Po złożeniu podpisu elektronicznego na ofercie, należy ją zaszyfrować za pomocą opcji dostępnej na miniPortal.
Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul.Ogniowej 8/10, nr telefonu 54 423-23-00, adres e-mail: sekretariat@mopr.wloclawek.pl.,
w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, mailowo: iod@mopr.wloclawek.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zam. publ., powyżej progu stosowania ustawy Pzp, zgod. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) oraz zg. z art. 5-6
ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.z2020 r. poz. 164 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat, od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji
Europejskiej zest.wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, jednak nie krócej niż 5 lat, licząc
od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyło się postępowanie o udz. zam.a, zg. z Instrukcją kancelaryjną MOPR we Włocławku. Okres ten może zostać przerwany na podst. przesłanek określonych w art. 140 ust. 1 rozporz. ogólnego lub w art. 23 ust. 3 ustawy
wdrożeniowej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przez Instytucję Zarządzającą RPOWKP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia
6września2001r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji PrzysługująPani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy.3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;4)
prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania Aby skorzystać z powyższych praw, należy
skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.8. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje
Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wymóg podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć
dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR.AO.A.261.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 67126,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I:
a) Diagnoza psychologiczna rodzica (10 godzin: 1h x 10 uczestników warsztatów ), diagnoza będzie pierwszą formą wsparcia uczestnika warsztatów, mająca na celu określenie czynników i mechanizmów wpływających na powstawanie problemów czy trudności oraz ich źródeł. Diagnoza ma określać potrzeby w zakresie kształtowania umiejętności
wychowawczych, rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany, a także zaplanowania konkretnych kroków, które służą radzeniu sobie z sytuacją problemową, przez 1 godzinę diagnozy rozumie się 60 minut.
b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne (40 godzin: 4h x 10 uczestników warsztatów): celem indywidualnego poradnictwa psychologicznego jest kształtowanie umiejętności wychowawczych i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Indywidualne poradnictwo psychologiczne ma przyczynić się do lepszej identyfikacji
problemów wychowawczych, określić motywację do zmian oraz możliwości rozwiązań trudnych sytuacji. Indywidualne spotkania z psychologiem mają za zadanie wypracowanie planu wsparcia, mającego na celu poprawę funkcjonowania rodziny, przez 1 godzinę rozumie się 60 minut.
ZADANIE II: Grupowe wsparcie rodzica: 72h dla grupy 10 uczestników warsztatów: cel - wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych, nauka radzenia sobie ze stresem, zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i
rodzinnych,przez godzinę warsztatów rozumie się 45 minut zajęć, w ramach zajęć grupowych zaplanowano 72 godziny wsparcia dla grupy 10 osób, obejmującego:
- trening radzenia sobie ze stresem wychowawczym, kontroli emocji – 18h
- warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych - 18h
- grupę samopomocową - 18h
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców - 18h
ZADANIE III:Podniesienie umiejętności wychowawczych - trening kreatywnego spędzania czasu wolnego – zajęcia grupowe
- 18 h - 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu, zajęcia
grupowe dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu,
osoba prowadząca – terapeuta zajęciowy, przez godzinę warsztatów rozumie się 45 minut zajęć, zajęcia powinny być
dostosowane do wieku dzieci oraz powinny obejmować: pokazanie i zachęcenie uczestników warsztatów, jakie korzyści daje
podjęcie takich form spędzania czasu jak: spacery, zabawy, zawody sportowe, biblioterapia, zajęcia w ogrodzie, zajęcia
świetlicowe itp., promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i kształtowanie
umiejętności aktywnej formy wypoczynku, promowanie aktywności sportowej (fizycznej) jako formy spędzania czasu
wolnego, organizację zajęć rodzinnych/ aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi, na terenie miasta Włocławek, w
celu pokazania na przykładzie jak kreatywnie spędzać czas z rodziną i dziećmi.
ZADANIE IV :Podniesienie umiejętności wychowawczych – jednodniowy wyjazd rodzinny (termin od poniedziałku do piątku,
zostanie ustalony z zamawiającym, po podpisaniu umowy), do wyboru dwie wycieczki:
a) wyjazd rodzinny do Torunia: Wykonawca zapewni wyjazd: dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków
rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu + 2 opiekunów (personel projektu ze strony Zamawiającego) + min. 1
opiekun wycieczki (ze strony wykonawcy), Wykonawca zapewni przewóz uczestników wycieczki do wskazanego miejsca,
autokarem klimatyzowanym, przystosowanym do przewozu dzieci. Autokar powinien przejść policyjną kontrolę stanu
technicznego przed wyjazdem – zgłoszenie kontroli należy do Wykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenia NNW dla
uczestników wycieczki, Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki wyżywienie, t.j. 1 ciepły dwudaniowy posiłek (zupa min.
200 ml.) + drugie danie (kotlet, ziemniaki, surówka) serwowany w restauracji, Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki
bilety wstępu na zwiedzanie wystaw w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz uczestnictwo w warsztatach
zorganizowanych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
lub
b) wyjazd rodzinny do Solca Kujawskiego:Wykonawca zapewni wyjazd: dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub
członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu + 2 opiekunów (personel projektu ze strony Zamawiającego)
+ min. 1 opiekun wycieczki (ze strony wykonawcy), Wykonawca zapewni przewóz uczestników wycieczki do wskazanego
miejsca, autokarem klimatyzowanym, przystosowanym do przewozu dzieci. Autokar powinien przejść policyjną kontrolę
stanu technicznego przed wyjazdem – zgłoszenie kontroli należy do Wykonawcy, wykonawca zapewni ubezpieczenia NNW
dla uczestników wycieczki, Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki wyżywienie, t.j. 1 ciepły dwudaniowy posiłek (zupa
min. 200 ml.) + drugie danie (kotlet, ziemniaki, surówka) serwowany w restauracji, Wykonawca zapewni uczestnikom
wycieczki bilety wstępu do Juraparku w Solcu Kujawskim obejmujące zwiedzanie parku z przewodnikiem oraz udział w
warsztatach edukacyjnych.
ZADANIE V:Podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez udział w spotkaniu integracyjnym: termin od poniedziałku
do piątku, czas trwania spotkania: min. 3 godziny zegarowe, dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków
rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu, organizator zapewni miejsce spotkania integracyjnego na świeżym
powietrzu na terenie miasta Włocławek (np. park, boisko, teren zielony), uwzględniając warunki pogodowe, w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych takich jak deszcz, Wykonawca zapewni inny dogodny termin spotkania, organizator
zapewni poczęstunek dla każdego uczestnika spotkania (owoce, kawę, herbatę, soki, wodę, ciastka, ewentualnie
zorganizuje ognisko, na którym zapewni kiełbasę, musztardę, ketchup, pieczywo itp. oraz kije do samodzielnego upieczenia
kiełbasy, organizator zapewni animacje dla dzieci prowadzone przez animatora podczas spotkania
ZADANIE VI: Podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez wyjście do kina - 10 uczestników projektu + max. 20
dzieci lub członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu, organizator zapewni bilety wstępu do kina na
repertuar familijny lub bajkę dla dzieci, dostosowaną do wieku dzieci
ZADANIE VII: Podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez udział w warsztatach rodzinny portret - 10 uczestników
projektu, czas trwania warsztatów: 4 godziny w jednym dniu, przez godzinę rozumie się 45 minut zajęć, osoba prowadząca:
wizażysta, zakres warsztatów: wizaż z elementami higieny, program warsztatów musi być dostosowany do określonej grupy
odbiorców i musi obejmować zajęcia, co najmniej w zakresie: poradnictwa w zakresie podstawowych zasad higieny,
teoretyczne podstawy kształtowania wizerunku przyszłego pracownika, praktyczną naukę technik wykonywania makijażu,
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest dysponować, zapewnić oraz przygotować niezbędne materiały i
narzędzia konieczne do właściwego przeprowadzenia warsztatów, każdy z uczestników warsztatów otrzyma komplet
materiałów higieniczno-kosmetycznych, komplet materiałów powinien zawierać m.in. krem do rąk, dezodorant, żel do
kąpieli, balsam do ciała, Wykonawca po zajęciach zorganizuje sesję fotograficzną dla uczestników warsztatów i ich bliskich,
tj. dzieci, partnerów, członków rodziny - odrębną dla każdej z rodziny, wizażysta pomoże w przygotowaniu się do sesji
fotograficznej uczestnikom warsztatów i ich bliskim, każdy z 10 uczestników otrzyma min. 2 wydrukowane zdjęcia w
formacie 15x18cm
ZADANIE VIII: Podniesienie umiejętności wychowawczych - dwudniowy wyjazd terapeutyczny : 10 os. + 20 dzieci + 2
opiekunów (personel projektu ze strony Zamawiającego) + min. 1 opiekun ze strony wykonawcy (może to być terapeuta
zajęciowy realizujący podczas wycieczki zajęcia terapeutyczne), Wykonawca zapewni transport uczestnikom wycieczki do
miejsca pobytu, autokarem klimatyzowanym, przystosowanym do przewozu dzieci. Autokar powinien przejść policyjną
kontrolę stanu technicznego przed wyjazdem – zgłoszenie kontroli należy do Wykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wycieczki, Wykonawca zapewni zakwaterowanie, tj. 1 nocleg w pokojach
2,3 lub 4-osobowych -w jednym pokoju może zostać zakwaterowana 1 rodzina, odrębny 2-osobowy pokój dla opiekunów ze
strony Zamawiającego i odrębny pokój dla opiekunów ze strony Wykonawcy, uczestnicy wycieczki powinni mieć możliwość
skorzystania z infrastruktury obiektu noclegowego tj. plac/sala zabaw dla dzieci i/lub basen etc., Wykonawca zapewni pełne
wyżywienie dla uczestników wycieczki: w pierwszym dniu 2 ciepłe posiłki: 2 daniowy obiad (zupa + drugie danie: kotlet,
ziemniaki, surówka), kolacja (ciepły posiłek + kanapki), w drugim dniu 2 posiłki: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego i 2
daniowy obiad (zupa + drugie danie (kotlet, ziemniaki, surówka), podczas pobytu wykonawca zrealizuje zajęcia
terapeutyczne dla rodziców z dziećmi:

4.2.5.) Wartość części: 33563,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

79961000-8 - Usługi fotograficzne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 - Usługi doradztwa

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto” – C
2) „Doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność,
długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)” – Dp
3) „Doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta zajęciowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)” – Dtz
4) „Doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta” – Dw
W ramach kryterium całkowita cena oferty brutto będzie brana pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w formularzu
ofertowym za realizację całego przedmiotu zamówienia
C = (cena brutto oferty o najniższej cenie / cena brutto oferty badanej) x 60 pkt
kryterium : Doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dp
Zamawiający przyzna 0 pkt – za minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 5 pkt. – za powyżej 2 lat do 6 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 10 pkt. – za powyżej 6 lat do 8 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 15 pkt. – za powyżej 8 lat do 10 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 20 pkt. – za powyżej 10 lat do 12 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 25 pkt. – za powyżej 12 lat doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
kryterium :Doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta zajęciowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dtz
Zamawiający przyzna 0 pkt – za minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 5 pkt. – za powyżej 2 lat do 6 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 10 pkt. – za powyżej 6 lat doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta – Dw
Zamawiający przyzna 0 pkt – za minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta
Zamawiający przyzna 2 pkt. – za powyżej 1 roku do 3 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy jako wizażysta
Zamawiający przyzna 5 pkt. – za powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy jako wizażysta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dp

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta zajęciowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dtz

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta – Dw

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I:
a) Diagnoza psychologiczna rodzica (10 godzin: 1h x 10 uczestników warsztatów ), diagnoza będzie pierwszą formą
wsparcia uczestnika warsztatów, mająca na celu określenie czynników i mechanizmów wpływających na powstawanie
problemów czy trudności oraz ich źródeł. Diagnoza ma określać potrzeby w zakresie kształtowania umiejętności
wychowawczych, rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany, a także zaplanowania konkretnych kroków,
które służą radzeniu sobie z sytuacją problemową, przez 1 godzinę diagnozy rozumie się 60 minut.
b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne (40 godzin: 4h x 10 uczestników warsztatów): celem indywidualnego
poradnictwa psychologicznego jest kształtowanie umiejętności wychowawczych i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących
problemów wychowawczych. Indywidualne poradnictwo psychologiczne ma przyczynić się do lepszej identyfikacji
problemów wychowawczych, określić motywację do zmian oraz możliwości rozwiązań trudnych sytuacji. Indywidualne
spotkania z psychologiem mają za zadanie wypracowanie planu wsparcia, mającego na celu poprawę funkcjonowania
rodziny, przez 1 godzinę rozumie się 60 minut.
ZADANIE II: Grupowe wsparcie rodzica: 72h dla grupy 10 uczestników warsztatów: cel - wzmocnienie i zwiększenie
kompetencji wychowawczych, nauka radzenia sobie ze stresem, zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i
rodzinnych,przez godzinę warsztatów rozumie się 45 minut zajęć, w ramach zajęć grupowych zaplanowano 72 godziny
wsparcia dla grupy 10 osób, obejmującego:
- trening radzenia sobie ze stresem wychowawczym, kontroli emocji – 18h
- warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych - 18h
- grupę samopomocową - 18h
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców - 18h
ZADANIE III:Podniesienie umiejętności wychowawczych - trening kreatywnego spędzania czasu wolnego – zajęcia grupowe
- 18 h - 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu, zajęcia
grupowe dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu,
osoba prowadząca – terapeuta zajęciowy, przez godzinę warsztatów rozumie się 45 minut zajęć, zajęcia powinny być
dostosowane do wieku dzieci oraz powinny obejmować: pokazanie i zachęcenie uczestników warsztatów, jakie korzyści daje
podjęcie takich form spędzania czasu jak: spacery, zabawy, zawody sportowe, biblioterapia, zajęcia w ogrodzie, zajęcia
świetlicowe itp., promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i kształtowanie
umiejętności aktywnej formy wypoczynku, promowanie aktywności sportowej (fizycznej) jako formy spędzania czasu
wolnego, organizację zajęć rodzinnych/ aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi, na terenie miasta Włocławek, w
celu pokazania na przykładzie jak kreatywnie spędzać czas z rodziną i dziećmi.
ZADANIE IV :Podniesienie umiejętności wychowawczych – jednodniowy wyjazd rodzinny (termin od poniedziałku do piątku,
zostanie ustalony z zamawiającym, po podpisaniu umowy), do wyboru dwie wycieczki:
a) wyjazd rodzinny do Torunia: Wykonawca zapewni wyjazd: dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków
rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu + 2 opiekunów (personel projektu ze strony Zamawiającego) + min. 1
opiekun wycieczki (ze strony wykonawcy), Wykonawca zapewni przewóz uczestników wycieczki do wskazanego miejsca,
autokarem klimatyzowanym, przystosowanym do przewozu dzieci. Autokar powinien przejść policyjną kontrolę stanu
technicznego przed wyjazdem – zgłoszenie kontroli należy do Wykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenia NNW dla
uczestników wycieczki, Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki wyżywienie, t.j. 1 ciepły dwudaniowy posiłek (zupa min.
200 ml.) + drugie danie (kotlet, ziemniaki, surówka) serwowany w restauracji, Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki
bilety wstępu na zwiedzanie wystaw w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz uczestnictwo w warsztatach
zorganizowanych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
lub
b) wyjazd rodzinny do Solca Kujawskiego:Wykonawca zapewni wyjazd: dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub
członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu + 2 opiekunów (personel projektu ze strony Zamawiającego)
+ min. 1 opiekun wycieczki (ze strony wykonawcy), Wykonawca zapewni przewóz uczestników wycieczki do wskazanego
miejsca, autokarem klimatyzowanym, przystosowanym do przewozu dzieci. Autokar powinien przejść policyjną kontrolę
stanu technicznego przed wyjazdem – zgłoszenie kontroli należy do Wykonawcy, wykonawca zapewni ubezpieczenia NNW
dla uczestników wycieczki, Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki wyżywienie, t.j. 1 ciepły dwudaniowy posiłek (zupa
min. 200 ml.) + drugie danie (kotlet, ziemniaki, surówka) serwowany w restauracji, Wykonawca zapewni uczestnikom
wycieczki bilety wstępu do Juraparku w Solcu Kujawskim obejmujące zwiedzanie parku z przewodnikiem oraz udział w
warsztatach edukacyjnych.
ZADANIE V:Podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez udział w spotkaniu integracyjnym: termin od poniedziałku
do piątku, czas trwania spotkania: min. 3 godziny zegarowe, dla 10 uczestników projektu + max. 20 dzieci lub członków
rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu, organizator zapewni miejsce spotkania integracyjnego na świeżym
powietrzu na terenie miasta Włocławek (np. park, boisko, teren zielony), uwzględniając warunki pogodowe, w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych takich jak deszcz, Wykonawca zapewni inny dogodny termin spotkania, organizator
zapewni poczęstunek dla każdego uczestnika spotkania (owoce, kawę, herbatę, soki, wodę, ciastka, ewentualnie
zorganizuje ognisko, na którym zapewni kiełbasę, musztardę, ketchup, pieczywo itp. oraz kije do samodzielnego upieczenia
kiełbasy, organizator zapewni animacje dla dzieci prowadzone przez animatora podczas spotkania
ZADANIE VI: Podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez wyjście do kina - 10 uczestników projektu + max. 20
dzieci lub członków rodziny lub bliskich z otoczenia uczestników projektu, organizator zapewni bilety wstępu do kina na
repertuar familijny lub bajkę dla dzieci, dostosowaną do wieku dzieci
ZADANIE VII: Podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez udział w warsztatach rodzinny portret - 10 uczestników
projektu, czas trwania warsztatów: 4 godziny w jednym dniu, przez godzinę rozumie się 45 minut zajęć, osoba prowadząca:
wizażysta, zakres warsztatów: wizaż z elementami higieny, program warsztatów musi być dostosowany do określonej grupy
odbiorców i musi obejmować zajęcia, co najmniej w zakresie: poradnictwa w zakresie podstawowych zasad higieny, teoretyczne podstawy kształtowania wizerunku przyszłego pracownika, praktyczną naukę technik wykonywania makijażu,
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest dysponować, zapewnić oraz przygotować niezbędne materiały i
narzędzia konieczne do właściwego przeprowadzenia warsztatów, każdy z uczestników warsztatów otrzyma komplet
materiałów higieniczno-kosmetycznych, komplet materiałów powinien zawierać m.in. krem do rąk, dezodorant, żel do
kąpieli, balsam do ciała, Wykonawca po zajęciach zorganizuje sesję fotograficzną dla uczestników warsztatów i ich bliskich,
tj. dzieci, partnerów, członków rodziny - odrębną dla każdej z rodziny, wizażysta pomoże w przygotowaniu się do sesji
fotograficznej uczestnikom warsztatów i ich bliskim, każdy z 10 uczestników otrzyma min. 2 wydrukowane zdjęcia w
formacie 15x18cm
ZADANIE VIII: Podniesienie umiejętności wychowawczych - dwudniowy wyjazd terapeutyczny : 10 os. + 20 dzieci + 2
opiekunów (personel projektu ze strony Zamawiającego) + min. 1 opiekun ze strony wykonawcy (może to być terapeuta
zajęciowy realizujący podczas wycieczki zajęcia terapeutyczne), Wykonawca zapewni transport uczestnikom wycieczki do
miejsca pobytu, autokarem klimatyzowanym, przystosowanym do przewozu dzieci. Autokar powinien przejść policyjną
kontrolę stanu technicznego przed wyjazdem – zgłoszenie kontroli należy do Wykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wycieczki, Wykonawca zapewni zakwaterowanie, tj. 1 nocleg w pokojach
2,3 lub 4-osobowych -w jednym pokoju może zostać zakwaterowana 1 rodzina, odrębny 2-osobowy pokój dla opiekunów ze
strony Zamawiającego i odrębny pokój dla opiekunów ze strony Wykonawcy, uczestnicy wycieczki powinni mieć możliwość
skorzystania z infrastruktury obiektu noclegowego tj. plac/sala zabaw dla dzieci i/lub basen etc., Wykonawca zapewni pełne
wyżywienie dla uczestników wycieczki: w pierwszym dniu 2 ciepłe posiłki: 2 daniowy obiad (zupa + drugie danie: kotlet,
ziemniaki, surówka), kolacja (ciepły posiłek + kanapki), w drugim dniu 2 posiłki: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego i 2
daniowy obiad (zupa + drugie danie (kotlet, ziemniaki, surówka), podczas pobytu wykonawca zrealizuje zajęcia
terapeutyczne dla rodziców z dziećmi

4.2.5.) Wartość części: 33563,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

79961000-8 - Usługi fotograficzne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 - Usługi doradztwa

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto” – C
2) „Doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność,
długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)” – Dp
3) „Doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta zajęciowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)” – Dtz
4) „Doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta” – Dw
W ramach kryterium całkowita cena oferty brutto będzie brana pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w formularzu
ofertowym za realizację całego przedmiotu zamówienia
C = (cena brutto oferty o najniższej cenie / cena brutto oferty badanej) x 60 pkt
kryterium : Doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dp
Zamawiający przyzna 0 pkt – za minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 5 pkt. – za powyżej 2 lat do 6 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 10 pkt. – za powyżej 6 lat do 8 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 15 pkt. – za powyżej 8 lat do 10 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 20 pkt. – za powyżej 10 lat do 12 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 25 pkt. – za powyżej 12 lat doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
kryterium :Doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta zajęciowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dtz
Zamawiający przyzna 0 pkt – za minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 5 pkt. – za powyżej 2 lat do 6 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
Zamawiający przyzna 10 pkt. – za powyżej 6 lat doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.)
kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta – Dw
Zamawiający przyzna 0 pkt – za minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta
Zamawiający przyzna 2 pkt. – za powyżej 1 roku do 3 lat włącznie doświadczenia zawodowego w pracy jako wizażysta
Zamawiający przyzna 5 pkt. – za powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy jako wizażysta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dp

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta zajęciowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie itp.) – Dtz

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w pracy jako wizażysta – Dw

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą
uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj.:
i) co najmniej 1 osobą do realizacji zadania I i II, o których mowa w rozdziale V SWZ:
- posiadającą ukończone studia psychologiczne w polskiej szkole wyższej, zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem
magistra psychologii; lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane w Polsce za równorzędne, zakończone uzyskaniem
dyplomu z tytułem magistra psychologii; bądź dyplom z tytułem magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją
psychologiczno – filozoficzną, wydany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski do roku 1981; bądź dyplom magistra filozofii
chrześcijańskiej w zakresie psychologii wydany przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie przed 1993 r., a od 1
stycznia 1993 r. – dyplom magistra psychologii uzyskany na tejże uczelni;
- niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie;
- udokumentowane doświadczenie zawodowe co najmniej 3 letnie
- minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność,
długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie, itp.).
ii) co najmniej 1 osobą do realizacji zajęć z terapii zajęciowej: dot. zadania III i zadania VIII:
- posiadającą wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuty zajęciowego lub ukończyła studia wyższe na kierunku
lub specjalizacji terapia zajęciowa lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną i ma kwalifikacje w zawodzie
terapeuty zajęciowego,
- niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie;
- udokumentowane doświadczenie zawodowe co najmniej 3 letnie
- minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność,
długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzys w rodzinie, itp.).
iii) co najmniej 1 osobę do realizacji zadania VII:
- posiadającą wykształcenie minimum średnie na kierunku z zakresu wizażu lub która ukończyła szkołę policealną na
kierunku wizaż lub posiadającą studia wyższe z zakresu kosmetologii lub dowolne wykształcenie średnie i specjalistyczny
kurs z wizażu lub kosmetologii
- niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie;
- minimum roczne doświadczenie w pracy jako wizażysta
iv) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję opiekuna wycieczek
- posiadającą wykształcenie minimum średnie
- niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie;
Uwaga: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska powyższych osób wraz z informacją
o doświadczeniu tej osoby (o ile jest wymagane) w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
− art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
− art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
− art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagane złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnego z załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenia te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek, o którym mowa w:
1) pkt 1 ppkt 4 lit. a SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sytuacji, o której
mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy należy złożyć według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda, aby na
co najmniej 2 dni przed zawarciem umowy została mu dostarczona kopia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczone zmiany umowy określone są w § 12 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.