eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › 57/PA/2022 Remont lokali mieszkalnych przy ul. Przemys這wej 34A/3, ul. Adama Grzyma造 Siedleckiego 25/1, ul. Ceramicznej 3A/14 oraz przy ul. Stolarskiej 1/10 w BydgoszczyOg這szenie z dnia 2022-08-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
57/PA/2022 Remont lokali mieszkalnych przy ul. Przemys這wej 34A/3, ul. Adama Grzyma造 Siedleckiego 25/1, ul. Ceramicznej 3A/14 oraz przy ul. Stolarskiej 1/10 w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ADMINISTRACJA DOM紟 MIEJSKICH "ADM" SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090458507

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana i J璠rzeja 好iadeckich 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-011

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.adm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

zarz康zanie i administrowanie nieruchomo軼iami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

57/PA/2022 Remont lokali mieszkalnych przy ul. Przemys這wej 34A/3, ul. Adama Grzyma造 Siedleckiego 25/1, ul. Ceramicznej 3A/14 oraz przy ul. Stolarskiej 1/10 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-de3b657d-1e1e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00309576

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym sk豉danie ofert, przekazywanie informacji,
o鈍iadcze oraz dokument闚, w tym podmiotowych i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych (je瞠li by造 wymagane), odbywa si w j瞛yku polskim, przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu
us逝g drog elektroniczn (Dz. U. 2020r. poz.344 z p騧niejszymi zmianami), za po鈔ednictwem platformy zakupowej zamawiaj帷ego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz.
2. Spos鏏 sporz康zania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 oraz informacji musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokument闚, kt鏎e dotycz ka盥ego z nich. Poprzez orygina nale篡 rozumie dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob/osoby upowa積ion/upowa積ione. Po鈍iadczenie za
zgodno嗆 z orygina貫m nast瘼uj帷e w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osob/osoby upowa積ion/upowa積ione.
4. Wykonawca sk豉da ofert wy陰cznie za po鈔ednictwem Formularza sk豉dania oferty dost瘼nego na platformazakupowa.pl w konkretnym post瘼owaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczeg鏊no軼i zawartymi w Rozdziale XIV i Rozdziale XVIII.
5. Sk豉danie dokument闚, o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie, zapyta oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie
za po鈔ednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Komunikacja poprzez formularz „Wy郵ij wiadomo嗆” umo磧iwia dodanie do tre軼i wysy豉nej wiadomo軼i plik闚 lub spakowanego katalogu (za陰cznik闚).6. Za dat przekazania (wp造wu) oferty przyjmuje si dat jej przekazania w systemie poprzez klikni璚ie
przycisku „Z堯 ofert” i wy鈍ietleniu komunikaty, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na.
7. Za dat przekazania sk豉danych dokument闚, o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie, zapyta oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformy, poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”, po kt鏎ych pojawi
si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi data oraz dok豉dny czas generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedzia豉nia platformy zakupowej, Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrze瞠niem, 瞠 Ofert (w szczeg鏊no軼i Formularz Oferty) Wykonawca mo瞠 z這篡 wy陰cznie za po鈔ednictwem platformy zakupowej.
10. Dalsze informacje dotycz帷e obowi您ku informatycznego zamieszczone s w rozdziale XIII i XIV SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych znajduje si w rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych znajduje si w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 57/PA/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zadanie nr 1 - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Przemys這wej 34A/3 w Bydgoszczy

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 35584,15 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211341-1 - Roboty budowlane wzakresie mieszka

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne wzakresie urz康ze sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi iokien

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

zadanie nr 2 - remont lokalu mieszkalnego przy ul. ul. Adama Grzyma造 Siedleckiego 25/1 w Bydgoszczy

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 41288,02 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211341-1 - Roboty budowlane wzakresie mieszka

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne wzakresie urz康ze sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi iokien

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

zadanie nr 3 - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3A/14 w Bydgoszczy

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 13182,58 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211341-1 - Roboty budowlane wzakresie mieszka

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne wzakresie urz康ze sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi iokien

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

zadanie nr 4 - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 1/10 w Bydgoszczy

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 21837,31 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211341-1 - Roboty budowlane wzakresie mieszka

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne wzakresie urz康ze sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi iokien

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ sk豉da wraz z ofert ka盥y z Wykonawc闚 (wz鏎 za陰cznik nr 2 do SWZ). O鈍iadczenie to potwierdza odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty, inne ni o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania (je瞠li zamawiaj帷y przewiduje podmiotowe 鈔odki dowodowe), sk豉da na wezwanie Zamawiaj帷ego ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
4. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie wype軟iaj帷 formularz oferty, jak r闚nie inne dokumenty powo逝j帷e si na „Wykonawc”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” wpisuj dane dotycz帷e wszystkich podmiot闚 (wykonawc闚), kt鏎e ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia publicznego.
6. Wsp鏊ne ubieganie si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia zosta這 uregulowane w art.58-60 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Oferta oraz pozosta貫 dokumenty, dla kt鏎ych Zamawiaj帷y okre郵i wzory w formie za陰cznik闚, winny by sporz康zone zgodnie z tymi wzorami, co do tre軼i oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy. Ofert sk豉da si na Formularzu Ofertowym wg wzoru Zamawiaj帷ego . Ofert sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wraz z ofert Wykonawca zobowi您any jest z這篡 nast瘼uj帷e dokumenty i o鈍iadczenia :
1) o鈍iadczenie o braku przes豉nek wykluczenia oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (wg wzoru zamawiaj帷ego - za陰cznik nr 2)
2) odpowiednie pe軟omocnictwa (*je瞠li dotyczy)
3) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, chyba 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o zam闚ienie, jak r闚nie w odniesieniu do podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby;
zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji a Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, z
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego wyklucza si
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i
rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o
zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk
dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3
3. Osoba lub podmiot podlegaj帷e wykluczeniu na podstawie ust.2, kt鏎e w okresie tego wykluczenia ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia publicznego, podlegaj karze pieni篹nej, kt鏎 nak豉da Prezes Urz璠u Zam闚ie Publicznych, w drodze decyzji, w wysoko軼i do 20.000.000,00 z
4. Zaleca si aby osob sk豉daj帷 ofert by豉 osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 adres e-mail podany przez wykonawc na platformie zakupowej przy sk豉daniu oferty b璠zie jedynym, na kt鏎y zamawiaj帷y b璠zie prowadzi wszelk komunikacj z wykonawc, we wszystkich sprawach dotycz帷ych niniejszego post瘼owania, w tym przesy豉nia wezwa do z這瞠nia podmiotowych i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, wezwa do z這瞠nia wyja郾ie, informacji o wyniku post瘼owania/

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.