eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we WłodawieOgłoszenie z dnia 2021-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825725430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-084cbc43-58ee-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja, w tym składanie ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
3.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html .Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, dostępnej pod
adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do
zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2.Instrukcje korzystania z Platformy Przetargowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu ww. Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie
internetowej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,wniosków (innych niż wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym postępowania nadanym przez Zamawiającego.
2)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3)Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,pod warunkiem,że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
4)Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,o którym mowa w pkt. 3), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5)W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie,o którym mowa w pkt. 3), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6)Przedłużenie terminu składania ofert,o którym mowa w pkt. 4),nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni,bez ujawniania źródła zapytania,na stronie inter.prowadzonym postępowaniu.
8)Dokumenty elektron.składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.
Sposób sporządzenia dok.elektron.musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Tech. z dn. 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w dziale 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO.14.3.2021.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – pochodzących z przetworzenia odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe rozdrobnione) - w ilości do 600 Mg.
Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: Cena ofertowa brutto – 100 %.
2. Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” i przeliczona według wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty
3. Punktacja przyznawana ofertom w danym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanego kryterium wyboru.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w podanym kryterium oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – pochodzące z przetwarzana odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w ilości do 1000 Mg.
Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: Cena ofertowa brutto – 100 %.
2. Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” i przeliczona według wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty
3. Punktacja przyznawana ofertom w danym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanego kryterium wyboru.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w podanym kryterium oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – pochodzące z przetwarzania odpadów o kodach: 20 01 39 (tworzywa sztuczne), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) - w ilości do 400 Mg.
Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: Cena ofertowa brutto – 100 %.
2. Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” i przeliczona według wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty
3. Punktacja przyznawana ofertom w danym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanego kryterium wyboru.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w podanym kryterium oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – pochodzące z przetwarzania odpadów o kodach: 20 01 39 (tworzywa sztuczne), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w ilości do 400 Mg.
Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: Cena ofertowa brutto – 100 %.
2. Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” i przeliczona według wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty
3. Punktacja przyznawana ofertom w danym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanego kryterium wyboru.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w podanym kryterium oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że mają uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów w procesie odzysku lub recyklingu, o kodach:
1) 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;
2) 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne);
- zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca złoży ofertę.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku lub recyklingu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że mają uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów w procesie odzysku lub recyklingu, o kodach:
1) 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;
2) 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne);
- zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca złożył ofertę.
2. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające posiadanie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia dla każdego zadania.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku lub recyklingu, zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca złożył ofertę - załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym (odpowiednim do części zamówieni, na które Wykonawca składa ofertę) – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty lub oświadczenia należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały ujęte w paragrafie 9 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;
2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli po zawarciu umowy przedstawi on uzasadnione i udokumentowane okoliczności wzrostu kosztów przetwarzania odpadów odebranych od Zamawiającego odpadów, a które nie były mu znane lub nie były do przewidzenia do chwili składania ofert w postępowaniu. Zmiana powyższa nie obejmuje zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika lub stawki za zlecenie od 2022 roku oraz zmiany w zakresie kwot ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 2022 roku, jeżeli wysokość zmiany lub podstawa jej naliczenia była znana w chwili składania oferty;
3) zmiana podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a uat.1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, że proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy;
6) zmiana lub wprowadzenie nowych regulacji prawnych po dniu podpisania umowy, powodująca konieczność dostosowania postanowień umowy do nowych regulacji w tym rozwiązanie umowy, w zakresie treści umowy w tym, co do wysokości wynagrodzenia, czasu trwania umowy, przedmiotu umowy, obowiązków zamawiającego i wykonawcy, zasad rozliczania wynagrodzenia, terminu wypłaty wynagrodzenia; Zmiana nastąpi w zakresie obowiązku zmiany wynikającego z nowych regulacji prawnych;
7)zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności w imieniu stron umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych – zmiana w zakresie treści umowy nie wpływająca na jej przedmiot ani wynagrodzenie;
8) zmiany terminu wykonania umowy, czasu trwania umowy, terminów określonych w umowie lub jej zakresu przedmiotowego, wynagrodzenia wraz z innymi konsekwencjami zmiany z uwagi na wystąpienie zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od stron umowy, w tym z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, a nie prowadzi ona do zmiany istoty przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZYGOTOWANIE OFERTY
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawyPZP(art. 226 ust.1 pkt 3)
2.Oferta musi być sporządzona w j.polskim, w formacie danych zg.z obowiązującym rozporz.Rady Min.z dn.12.04.2012r. w spr.Krajowych Ram Interoperacyjności, min.wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min.wymagań dla systemów teleinformatycznych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi umożliwiać użycie jednego z ww. podpisów. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp.zo.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników.
4.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5.Zamawiający informuje że zg.z art.18ust.1w zw. z art.74ust.1ustawyPZP oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.(Dz. U. z 2019, poz. 1010 z późn.zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5ustawyPZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r.(Dz. U.z 2019 r.poz 010z późn. zm.),które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem, że zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art.11ust.2 ustawy z dn.16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne zg.z art.18 ust.3 PZP.
6.Oferta winna być sporządzona zg.z wymogami SWZ na Formularzu Oferty, stanowiącym Zał.nr1 doSWZ.
7.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkowników: https://zzowlodawa.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210211.pdf
8.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9.Ofertę składa się na Formularzu ofertowym (odpowiednim do części zamówieni, na które Wykonawca składa ofertę)zgodnie z Zał.nr1doSWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenie, o którym mowa w art.125ust1 ustawy PZPzgodnie z zał.nr2do SWZ;
2)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy);
3)Dokumenty lub oświadczenia należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r.(Dz.U. z 2020r.poz.2452) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r.(Dz.U. z 2020 r.poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.