eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woskowice Małe › Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olowoskowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7521295792

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.11.4.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-100

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.11.9.) Numer telefonu: +48 77 419 65 22, +48 77 419 65 55

1.11.10.) Numer faksu: +48 77 419 65 22 w. 29

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://olo.biuletyn.info.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93d76eb0-1984-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041893/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej prowadzonego postępowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, z siedzibą przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
numer faksu: (77) 54 16 411 – Departament Organizacyjno-Administracyjny numer telefonu: Sekretariat (77) 54 16 400, 510
email: umwo@opolskie.pl mailto:umwo@opolskie.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem (...).
Więcej informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.250.3.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.
2. Inwestycja jest dofinansowana ze środków otrzymanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych.
3. Zakres rzeczowy obejmuje:
1) roboty związane z remontem wieży pałacu i przebudową:
 roboty rozbiórkowe elementów drewnianej klatki schodowej w obrębie murowanej części wieży,
 rekonstrukcja, odbudowa elementów konstrukcyjnych drewnianych z wprowadzeniem stalowych belek wzmacniających,
 wykonanie wydzielenia klatki schodowej,
 odbudowa elementów wykończeniowych schodów,
 renowacje stolarki drzwiowej i montaż stolarki drzwiowej,
 remont konstrukcji drewnianego zwieńczenia wieży z wymianą wskazanych elementów i konserwacja pozostawionych,
 rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie istniejącego pokrycia dachu wieży,
 wymiana skorodowanych i zniszczonych drewnianych elementów na nowe,
 wykonanie wzmocnień stabilizujących,
 wykonanie zabezpieczeń przeciwgrzybicznych i przeciwpożarowych,
 wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego,
 krycie połaci dachu blachą tytanowo-cynkową,
 prace wykończeniowe: odtworzenie detalu architektonicznego,
 elementy dekoracyjne drewnianej ciesiołki należy je odtworzyć do stanu pierwotnego lub zastosować metody konserwatorskie w przypadku mniejszych uszkodzeń,
 wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych,
 wykonanie nowych wypraw tynkarskich i powłok – malarskich,
 roboty wykończeniowe ścian i sufitów,
2) roboty związane z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych:
 wykonanie odkrywek fundamentów wykopu pod fundament,
 wykonanie prac zabezpieczających istniejący fundament wieży,
 przełożenie instalacji napowietrznych kolidujących z lokalizacją szybu,
 demontaż istniejącej stolarki w obrębie szybu, częściowe zamurowania otworów,
 montaż nadproży otworowych w projektowanych otworach drzwiowych,
 wykonanie nowych otworów i poszerzeń istn. otworów w ścianach zewnętrznych
 wykonanie płyty żelbetowej, wykonanie ścian żelbetowych podszybia,
 wykonanie konstrukcji stalowej szybu windy, systemowej,
 montaż tafli szklanych ze szkła zespolonego mocowanych wielopunktowo na podkonstrukcji systemowej nośnej w systemie fasady,
 montaż windy, szaf instalacyjnych elementów progowych i drzwi windowych,
 roboty instalacyjne i wykończeniowe,
 montaż nowego orynnowania z wymianą rury spustowej,
3) roboty budowlane związane z remontem elewacji pałacu:
 odkrywki fundamentów, oczyszczenie, uzupełnieni ubytków,
 wykonanie robót izolacyjno-osuszających ścian fundamentowych,
 czyszczenie elewacji ze zbędnych elementów metalowych oraz przewodów i instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 skucie strukturalnie zniszczonych i odspojonych tynków,
 czyszczenie i wzmocnienie elewacji, konserwacja z odbudową detalu sztukatorskiego,
4) roboty pozostałe:
 nałożenie nowych warstw, malowanie,
 wykonanie opierzeń i orynnowania - odtworzenie,
 renowacja istniejącej, pozostawionej stolarki drzwiowej,
 renowacja istniejących schodów i stopni kamiennych zewnętrznych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: nr 3 do SWZ – Przedmiarach robót; nr 4 do SWZ – Projekcie architektoniczno-budowlanym; nr 5 do SWZ – Projekcie techniczno-wykonawczym; nr 6 do SWZ – Programie prac konserwatorskich; nr 7 do SWZ – Badaniach stratygraficznych; nr 8 do SWZ – Ekspertyzie mykologiczno-budowlanej; nr 9 do SWZ – Dokumentacji badań podłoża gruntowego; nr 10 do SWZ – Ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego; nr 11 do SWZ – Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB); nr 12 do SWZ – pozwoleniu na budowę; nr 13 do SWZ – pozwoleniu konserwatora zabytków.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem techniczno-wykonawczym, programem prac konserwatorskich, badaniami stratygraficznymi, ekspertyzą mykologiczno-budowlaną, dokumentacją badań podłoża gruntowego, ekspertyzą techniczną bezpieczeństwa pożarowego, przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), ostateczną decyzją nr AB.6740.40.87.2022 z dnia 14.04.2022 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, pozwoleniem nr 106/N/2022 z dnia 07.03.2022 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (tj. w projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach, zestawieniach, formularzach) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).
8. Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.
9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, zostanie uznane przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru.
10. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu do końcowego protokołu odbioru robót).
11. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Wymienione poniżej.
12. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.
14. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, maksymalny 72 miesiące, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
15. Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w cenie oferty.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
17. Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215222-9 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261910-6 - Naprawa dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45313100-5 - Instalowanie wind

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453100-8 - Roboty renowacyjne

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71355000-1 - Usługi pomiarowe

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 5.2 niniejszej SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
2. W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
3. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128 ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy).
4. W drugiej kolejności dokonywana będzie ocena ofert wszystkich wykonawców.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w niniejszej SWZ.
8. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 2 osobowym zespołem (Zamawiający dopuszcza składanie ofert ze wskazaniem kierownika budowy posiadającego łącznie uprawnienia budowlane i konserwatorskie) lub 3 osobowym zespołem (gdy pracami będą kierowały dwie osoby, jedna z uprawnieniami budowlanymi, a druga z konserwatorskimi), przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz spełniający wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich, tj. spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w ww. specjalności lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dwóch robót budowlanych (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) przy czym:
 minimum 1 (jedna) robota budowlana w zakresie prac konserwatorskich lub restauracji w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 uooz lub przebudowy lub remontu w rozumieniu art. 3 pkt 7a i 8 pb obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o wartości robót nie mniej niż 600 000,00 PLN brutto,
 minimum 1 (jedna) robota budowlana w zakresie przebudowy lub remontu w rozumieniu art. 3 pkt 7a i 8 pb konstrukcji drewnianych znajdujących się w zabytku, lub będących częścią zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o wartości robót/prac nie mniej niż 250 000,00 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp: wg załącznika nr 1.1. do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej i podpisany kosztorys ofertowy.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Kosztorys ofertowy musi być kompatybilny z formularzem oferty co do: nazewnictwa i ceny oferty (netto, VAT i brutto).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej i podpisany kosztorys ofertowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.
3. Sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy.
4. Wypełnione i podpisane oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do SWZ (jeśli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
6. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej również zalicza się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spółka cywilna jest bowiem umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej nie tworzy w stosunkach gospodarczych nowego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zmianami). W świetle art. 4 ust. 2 z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Umowa spółki cywilnej kreuje zatem wyłącznie, funkcjonujący pomiędzy wspólnikami, stosunek zobowiązaniowy (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2003 r., sygn. I CK 201/02).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości kontunuowania robót (wstrzymanie kontynuowania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływy terminu składania ofert,
2) z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
3) z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy,
4) z powodu działania siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne, zewnętrzne, nie możliwe do przewidzenia i zapobieżenia, niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpienia nie można było uniknąć ani zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności takie zdarzenia jak pożary, powodzie, zalania, huragany, trzęsienia ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki, wojny,
5) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
6) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe w szczególności błędnie zinwentaryzowane lub niezinwentaryzowane: podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub obiekty budowlane, co spowoduje wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych albo zamiennych,
7) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
8) jeżeli zostanie wydany zakaz, prowadzenia robót, przez właściwy organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie wystąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
9) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego,
10) jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
11) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
12) jeżeli wystąpi awaria na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkująca koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
13) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
14) jeżeli nastąpi konieczność wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przy (...).
Więcej zmian w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Adres zamawiającego: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Numer telefonu: +48 77 5416401, Fax: +48 77 5416411
NIP: 7543077565
REGON: 531412421
Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/.
Niniejsze postępowanie ujęte jest w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod. poz. 1.1.4.

POSTĘPOWANIE PROWADZI PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE POSTEPOWANIA.
Postepowanie (publikacja ogłoszeń na portalu e-Zamówienia oraz prowadzenie postepowania na stronie miniPortalu) prowadzone jest na stronie Zamawiającego (Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych), któremu powierzono realizację zamówienia, na podstawie art. 37 ust. 2 Pzp, na podstawie porozumienia z dnia 16 maja 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, którego projekt przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 7058/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
Nazwa podmiotu prowadzącego postepowanie: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
Adres podmiotu prowadzącego postepowanie: Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów
Numer telefonu: +48 77 419 65 22, +48 77 419 65 55, Fax: +48 77 419 65 22 w. 29
NIP: 7521295792
REGON: 000290890
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /OLOWoskowice/SkrytkaESP
(...).

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. (...). Więcej informacji w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.