eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woskowice Małe › Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olowoskowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93d76eb0-1984-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041893/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306983/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG.250.3.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6752108,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.
2. Inwestycja jest dofinansowana ze środków otrzymanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych.
3. Zakres rzeczowy obejmuje:
1) roboty związane z remontem wieży pałacu i przebudową:
 roboty rozbiórkowe elementów drewnianej klatki schodowej w obrębie murowanej części wieży,
 rekonstrukcja, odbudowa elementów konstrukcyjnych drewnianych z wprowadzeniem stalowych belek wzmacniających,
 wykonanie wydzielenia klatki schodowej,
 odbudowa elementów wykończeniowych schodów,
 renowacje stolarki drzwiowej i montaż stolarki drzwiowej,
 remont konstrukcji drewnianego zwieńczenia wieży z wymianą wskazanych elementów i konserwacja pozostawionych,
 rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie istniejącego pokrycia dachu wieży,
 wymiana skorodowanych i zniszczonych drewnianych elementów na nowe,
 wykonanie wzmocnień stabilizujących,
 wykonanie zabezpieczeń przeciwgrzybicznych i przeciwpożarowych,
 wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego,
 krycie połaci dachu blachą tytanowo-cynkową,
 prace wykończeniowe: odtworzenie detalu architektonicznego,
 elementy dekoracyjne drewnianej ciesiołki należy je odtworzyć do stanu pierwotnego lub zastosować metody konserwatorskie w przypadku mniejszych uszkodzeń,
 wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych,
 wykonanie nowych wypraw tynkarskich i powłok – malarskich,
 roboty wykończeniowe ścian i sufitów,
2) roboty związane z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych:
 wykonanie odkrywek fundamentów wykopu pod fundament,
 wykonanie prac zabezpieczających istniejący fundament wieży,
 przełożenie instalacji napowietrznych kolidujących z lokalizacją szybu,
 demontaż istniejącej stolarki w obrębie szybu, częściowe zamurowania otworów,
 montaż nadproży otworowych w projektowanych otworach drzwiowych,
 wykonanie nowych otworów i poszerzeń istn. otworów w ścianach zewnętrznych
 wykonanie płyty żelbetowej, wykonanie ścian żelbetowych podszybia,
 wykonanie konstrukcji stalowej szybu windy, systemowej,
 montaż tafli szklanych ze szkła zespolonego mocowanych wielopunktowo na podkonstrukcji systemowej nośnej w systemie fasady,
 montaż windy, szaf instalacyjnych elementów progowych i drzwi windowych,
 roboty instalacyjne i wykończeniowe,
 montaż nowego orynnowania z wymianą rury spustowej,
3) roboty budowlane związane z remontem elewacji pałacu:
 odkrywki fundamentów, oczyszczenie, uzupełnieni ubytków,
 wykonanie robót izolacyjno-osuszających ścian fundamentowych,
 czyszczenie elewacji ze zbędnych elementów metalowych oraz przewodów i instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 skucie strukturalnie zniszczonych i odspojonych tynków,
 czyszczenie i wzmocnienie elewacji, konserwacja z odbudową detalu sztukatorskiego,
4) roboty pozostałe:
 nałożenie nowych warstw, malowanie,
 wykonanie opierzeń i orynnowania - odtworzenie,
 renowacja istniejącej, pozostawionej stolarki drzwiowej,
 renowacja istniejących schodów i stopni kamiennych zewnętrznych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: nr 3 do SWZ – Przedmiarach robót; nr 4 do SWZ – Projekcie architektoniczno-budowlanym; nr 5 do SWZ – Projekcie techniczno-wykonawczym; nr 6 do SWZ – Programie prac konserwatorskich; nr 7 do SWZ – Badaniach stratygraficznych; nr 8 do SWZ – Ekspertyzie mykologiczno-budowlanej; nr 9 do SWZ – Dokumentacji badań podłoża gruntowego; nr 10 do SWZ – Ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego; nr 11 do SWZ – Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB); nr 12 do SWZ – pozwoleniu na budowę; nr 13 do SWZ – pozwoleniu konserwatora zabytków.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem techniczno-wykonawczym, programem prac konserwatorskich, badaniami stratygraficznymi, ekspertyzą mykologiczno-budowlaną, dokumentacją badań podłoża gruntowego, ekspertyzą techniczną bezpieczeństwa pożarowego, przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), ostateczną decyzją nr AB.6740.40.87.2022 z dnia 14.04.2022 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, pozwoleniem nr 106/N/2022 z dnia 07.03.2022 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (tj. w projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach, zestawieniach, formularzach) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).
8. Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.
9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, zostanie uznane przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru.
10. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu do końcowego protokołu odbioru robót).
11. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Wymienione poniżej.
12. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.
14. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, maksymalny 72 miesiące, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
15. Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w cenie oferty.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
17. Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215222-9 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261910-6 - Naprawa dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45313100-5 - Instalowanie wind

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453100-8 - Roboty renowacyjne

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71355000-1 - Usługi pomiarowe

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy pzp zobowiązany był do unieważnienia postępowania, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8 305 093,75 zł brutto, a cena zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie (14 981 314,48 zł brutto) przewyższają tę kwotę o 6 676 220,73 zł brutto. W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną, zobowiązany był unieważnić postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14981314,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14981314,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14981314,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Adres zamawiającego: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Numer telefonu: +48 77 5416401, Fax: +48 77 5416411
NIP: 7543077565
REGON: 531412421
Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/.
Niniejsze postępowanie ujęte jest w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod. poz. 1.1.4.

POSTĘPOWANIE PROWADZI PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE POSTĘPOWANIA.
Postępowanie (publikacja ogłoszeń na portalu e-Zamówienia oraz prowadzenie postepowania na stronie miniPortalu) prowadzone jest na stronie Zamawiającego (Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych), któremu powierzono realizację zamówienia, na podstawie art. 37 ust. 2 Pzp, na podstawie porozumienia z dnia 16 maja 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, którego projekt przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 7058/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
Nazwa podmiotu prowadzącego postepowanie: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
Adres podmiotu prowadzącego postepowanie: Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów
Numer telefonu: +48 77 419 65 22, +48 77 419 65 55, Fax: +48 77 419 65 22 w. 29
NIP: 7521295792
REGON: 000290890
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /OLOWoskowice/SkrytkaESP
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej podmiotu prowadzącego postępowanie: http://olo.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia publiczne).
Godziny pracy podmiotu prowadzącego postępowanie: 8:00 – 14:30 poniedziałek – piątek.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.