eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznychOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639820004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 30

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital-nowytomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-nowytomysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b02282e-1d61-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091605/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/652199

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/652199

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami w tym składanie ofert odbywa się w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej na adres email: dzp@szpital-nowytomysl.pl (nie dot. składania ofert). Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Dopuszczalne formaty dokumentów
elektronicznych wykorzystywanych przez wykonawców określone są w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 – dalej jako „Rozporządzenie
KRI”) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z. Ograniczenie wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, wynosi max. 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego-wynosi max 5MB. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz, kontakt: p.lichtarowicz@szpital-nowytomysl.pl, tel. 61/4437466;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych” Nr postępowania SPZOZ_NT.DZP.241.06.22;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ_NT.DZP.241.06.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 1801xx, a w szczególności:180102, 180103, 180104, 180106, 180109 wytworzonych w SP ZOZ W Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3 oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ul. 27 Grudnia 2, 64-330 Opalenica.
3. Szacunkowa ilość odpadów stanowiących przedmiot zamówienia w okresie 24 miesięcy wynosi 110 000 kg (sto dziesięć tysięcy kilogramów). Ilość odpadów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów.
4. Wymieniona ilość odpadów medycznych przeznaczonych do unieszkodliwienia jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojemniki (kontenery) sprawne technicznie, czyste, zdezynfekowane zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi na odpady medyczne zamykane w sposób uniemożliwiający otwarcie przez osoby nieupoważnione w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, nie mniejszej niż:
a) min. 6 szt. o pojemności ok. 770 l każdy oraz 2 zamykane pojemniki na części ciała i organy o pojemności dostosowanej do wielkości zamrażarki Zamawiającego (tj. średnicy ok. 36 cm i wysokości ok. 50 cm) do Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3;
b) 1 szt. o pojemności 240 l. do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Opalenicy ul. 27 Grudnia 2.
c) 1 szt. legalizowana waga ) do Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu
Wykonawca dostarczy je nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji umowy
6. W przypadku zaistnienia konieczności, w trakcie trwania umowy, dokonania ponownej legalizacji wagi – Wykonawca jest zobowiązany do jej wykonania na własny koszt i dostarczenia kopii świadectwa legalizacji potwierdzonego za zgodność z oryginałem do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca dokonując odbioru odpadów przywiezie taką samą ilość czystych pojemników (kontenerów) na wymianę. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy i są przekazane Zamawiającemu w użytkowanie. Użytkowanie pojemników przez okres trwania umowy ujęte jest w cenie ofertowej i nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Użytkowanie pojemników przez okres trwania umowy ujęte jest w cenie ofertowej i nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dezynfekcję pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów. Dezynfekcja powinna odbywać się po każdym odbiorze odpadów.
8. W przypadku zwiększenia ilości przekazywanych odpadów w związku z nasileniem się występowania przypadków chorych leczonych na Covid-19 Wykonawca dostarczy dodatkowe pojemniki (w ilości i o pojemności uzgodnionej z Zamawiającym 1 -2 szt w zależności od ilości odpadów) w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie i zapewni odbiór zwiększonej ilości odpadów medycznych wysoko zakaźnych (COVID)”.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpłatną dezynfekcję pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów. Dezynfekcja powinna odbywać się po każdym odbiorze odpadów z pomieszczenia. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, działającego nie dłużej niż 15 min. Preparat ma wykazywać skuteczność bójczą w obciążeniu materiałem biologicznym. Zakres działania: bakterie, wirusy, grzyby, prątki (szerokie spektrum działania).
10. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu minimum raz na pół roku potwierdzenia dezynfekcji dostarczanych pojemników. Potwierdzenie dezynfekcji należy przesłać na adres e-mail: dzp@szpital-nowytomysl.pl .
11. Wykonawca zapewni do odbioru odpadów medycznych pojazd o ładowności max. do 10 ton ze względu na trudności wjazdowe na teren szpitala.
12. Załadunku odpadów w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego, na środek transportu będzie dokonywał pracownik Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów pochodzących z SPZOZ w Nowym Tomyślu oraz podległych placówek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ewidencji odpadów prowadzonej w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
15. Potwierdzeniem przekazania Wykonawcy każdej partii odpadów będzie Karta przekazania odpadu (KPO) wystawiona przez Zamawiającego za pośrednictwem systemu BDO, która musi zostać niezwłocznie potwierdzona w systemie po zrealizowaniu przejęcia i transportu odpadów. Nie zatwierdzenie Karty przekazania odpadu w systemie BDO skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty za wykonaną usługę do czasu jej zatwierdzenia w systemie BDO.
16. Zamawiający będzie wystawiał KPO dla każdej lokalizacji osobno, uwzględniając kod odpadu dla danej lokalizacji w systemie elektronicznym BDO.
17. Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających wszelkie wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2022 poz. 699 wraz z późn. zm.) oraz obsługiwany przez wykwalifikowany personel.
18. Zamawiający zastrzega, że specyfika przedmiotu zamówienia wymaga szczególnych zasad postępowania, a w szczególności przestrzegania :
a) zasady bliskości: Zgodnie art. 20 ust 3 i 4 oraz art. 20 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z późń. zm.) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane na obszarze województwa wielkopolskiego zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach.
b) metody unieszkodliwiania odpadów: Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z późń. zm.) - zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów.
c) bezpieczny transport: Zamawiający wymaga, żeby odpady odbierane przez Wykonawcę były transportowane/dostarczane do zakładu utylizacji bez przepakowywania, bądź dodatkowego pakowania.
19. Wykonawca musi posiadać:
 decyzję o nadaniu nr rejestrowego BDO
 decyzję w zakresie unieszkodliwiania odpadów
 Kierowca pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów musi posiadać zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
20. Wykonawca, będzie odpowiadał prawnie i fizycznie za odpady z chwilą ich przejęcia od Zamawiającego.
21. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż postępowanie z wywożonymi odpadami medycznymi będzie przebiegać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska.
22. Zamawiający zastrzega sobie: prawo zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości zgłaszanych odpadów do unieszkodliwienia w ramach wartości umowy w zależności od indywidualnych potrzeb SPZOZ, przy zachowaniu niezmienionych cen poszczególnych pozycji zamówienia. Podane w druku Oferta ilości poszczególnych odpadów są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego , przy czym Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie przynajmniej 60% zamówienia podstawowego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości odpadów przekazanych do utylizacji nie więcej niż o 20% ilości odpadów zamówienia podstawowego (prawo opcji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości odpadów przekazanych do utylizacji nie więcej niż o 20% ilości odpadów zamówienia podstawowego (prawo opcji) w szczególności w przypadku zwiększenia ilości przekazywanych odpadów w związku z nasileniem się występowania przypadków chorych leczonych na Covid-19, itp. oraz przedłużenie obowiązywania umowy o 6 m-cy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2022 poz. 699). W zakresie transportu odpadów medycznych będzie posiadał wpis do odpowiedniego rejestru i nadanie numeru rejestrowego (BDO).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b. odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o Zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
(wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem .
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • potwierdzone za zgodność aktualne zezwolenie/decyzję na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące unieszkodliwiania odpadów medycznych przy zachowaniu warunków określonych w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699);
• w zakresie transportu odpadów medycznych przedstawienie dokumentu potwierdzającego wpis do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego (BDO).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karta charakterystyki środka przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, działającego nie dłużej niż 15 min. Preparat ma wykazywać skuteczność bójczą w obciążeniu materiałem biologicznym. Zakres działania: bakterie, wirusy, grzyby, prątki (szerokie spektrum działania)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karta charakterystyki środka przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, działającego nie dłużej niż 15 min. Preparat ma wykazywać skuteczność bójczą w obciążeniu materiałem biologicznym. Zakres działania: bakterie, wirusy, grzyby, prątki (szerokie spektrum działania)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania należy dołączyć odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
UWAGA: Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie Wykonawców - (zgodnie z art. 117 ust. 4), z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
4.Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
5.Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.
6.Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
8.Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9.Oświadczenie wg wzoru zał. nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
10.dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII. ust 1. lit. b-d) SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
11.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. V ust. 2. ppkt 2) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
12.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust 1. ppkt 2) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
13.W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
14.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowane w art. 455 oraz zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy (wzoru umowy) zał. nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/652199

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”, tj.:
a. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust 4, odbywać się będzie na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz w oparciu o analizę wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także listy prowadzonej przez ministra właściwego do praw wewnętrznych, o której mowa w art. 2 ust 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.