eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i ZambrowieOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR
i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Podlaski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48862156311

1.5.8.) Numer faksu: +48862164513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w roli akredytowanej agencji płatniczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR
i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-760a645e-037a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248117

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BOR10.2619.1.2023.AK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 587714,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych jednostek organizacyjnych oraz sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib Biur Powiatowych ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
Szczegółowy zakres usług, zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwości ich wykonania zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 670720,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1146661,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 670720,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKMAR Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383012377

7.3.3) Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5B

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-455

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 670348,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2024-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Pozycja planu zamówień publicznych nr 1.3.32

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.