eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i ZambrowieOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR
i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Podlaski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48862156311

1.5.8.) Numer faksu: +48862164513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w roli akredytowanej agencji płatniczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR
i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-760a645e-037a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą Zakupową” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr, gdzie należy wybrać zakładkę „postępowania”, a następnie przejść na formularz niniejszego postępowania.
2. Złożenie oferty wraz z Załącznikami odbywa się poprzez formularz składania ofert znajdujący się na Platformie Zakupowej (po przejściu do strony niniejszego postępowania z sekcji „Formularz”).
3. Za datę przekazania (wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
1) złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców nieposiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się” w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysyłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), numeru NIP oraz nazwy firmy i nieobowiązkowo numeru telefonu,
2) ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy, należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tej czynności lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności.
3) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
4) podpisywanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Dokumenty, co do których wymagana jest forma oryginału, muszą być podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF.
3. dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików wielkości do 150 MB. Zalecany format PDF.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
5. Użycie powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.) formatów: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages, spowoduje, że dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty w sekcji „Data złożenia oferty”.
7. dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego, w przypadku:
1) dokumentów sporządzonych w formacie PDF zaleca się podpisanie dokumentu w formacie PAdES,
2) dokumentów sporządzonych w formacie innym niż PDF zaleca się podpisanie dokumentu w formacie XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych została
zamieszczona w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczeń stosowania przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 - zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR10.2619.1.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych jednostek organizacyjnych oraz sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib Biur Powiatowych ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
Szczegółowy zakres usług, zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwości ich wykonania zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Ustawy w przypadku donajęcia ok. 100 m² powierzchni biurowej.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 1 będą prace z wskazane w rozdziale II ust. 1 pkt 1)-3) i 6)-7) Specyfikacji.
3. Szczegółowy opis sposobu wykonywania tych usług określa niniejsza Specyfikacja. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 1 nie przekroczy wartości 5 % wartości niniejszego zamówienia.
4. Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego podstawowego, której projektowane postanowienia stanowią Załącznik nr 9 do Specyfikacji.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
6. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres usług wskazanych w ust. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Pof.= C + Z
gdzie:
Pof. – łączna liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,
C – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy w kryterium jakość „cena”,
Z – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy w kryterium „zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę”.
3. Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zastosowanie będą miały zapisy art. 248 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2-3 Ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.)
oraz
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 zł brutto/rocznie,
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
– w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej dwie usługi sprzątania i utrzymania czystości, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o powierzchni dla każdego kontraktu nie mniejszej niż 6.700 m2, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda, przy czym Wykonawca nadal wykonujący usługę, spełni warunek tylko wówczas jeżeli wykaże, że w ramach wykonywanej usługi zrealizował ją już w takim zakresie jakiego wymaga Zamawiający (dotyczącym łącznej powierzchni, okresu trwania łącznej wartości) i że wykonał/wykonuje je należycie, potwierdzając ten fakt referencjami.
– dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
 20 (dwudziestoma) odkurzaczami profesjonalnymi,
 4 (czterema) szorowarko-polerkami,
 1 (jedną) kosiarką,
 4 (czterema) parownicami do czyszczenia parą wodną pod ciśnieniem,
 2 (dwoma) pojemnikami na środki uszorstniające.
UWAGA
W odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) litera b) tiret pierwsze, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji. Sprawdzić to
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI. Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do Specyfikacji);

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokumentów:

2) na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy – oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w niniejszym postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Specyfikacji),
2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum) – (Załącznik nr 4 do Specyfikacji),
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w szczególności w zakresie podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym,
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (Załącznik nr 7 do Specyfikacji);

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokumentów:

5) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej – dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) litera a) Specyfikacji,
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, w zakresie wymaganym w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) litera b) tiret pierwsze Specyfikacji (Załącznik nr 4 do Specyfikacji). Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowani tymi zasobami, w zakresie wymaganym w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) litera b) tiret drugie Specyfikacji (Załącznik nr 5 do Specyfikacji),
UWAGA
W odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) litera b) tiret pierwsze Specyfikacji, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
1) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII Specyfikacji, co oznacza, że każdy z Wykonawców składa oddzielnie oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do Specyfikacji – zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy,
3) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy
4) przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty,
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz zmian dopuszczalnych Ustawą (art. 455 Ustawy) Zamawiający przewiduje zmiany określone poniżej:
1) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
3) okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy – art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID – 19,
4) zmiany danych identyfikujących Strony Umowy,
5) zmian mających na celu doprecyzowanie zapisów w treści Umowy, jeśli będą budziły wątpliwości interpretacyjne między Stronami,
6) zmiany podwykonawcy,
7) redakcyjne omyłki pisarskie.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
gdy zmiany wskazane w ust. 2 ppkt 1) – 4) będą miały wpływ na ceny usług Wykonawcy. Wówczas zastosowanie będzie miała procedura opisana w ust. 3 – 5 niniejszego § Umowy.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu propozycję wprowadzenia zmiany do Umowy z uzasadnieniem jej dokonania i wskazaniem wpływu zmiany powyższych czynników na wzrost kosztów wykonania przedmiotu Umowy, zawierającym w szczególności:
1) sposób kalkulacji cen wskazanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich obliczenia,
2) wskazania podstawy prawnej stanowiącej podstawę poniesienia wyższych kosztów wykonania usługi,
3) sposób kalkulacji cen proponowanych wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich obliczenia z uwzględnieniem wskazania kosztów wynikających z okoliczności, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu. Sposób kalkulacji cen musi odpowiadać regułom przyjętym podczas kalkulacji, o której mowa w pkt 1) niniejszego ustępu.
4. Strona zainteresowana zmianą Umowy prześle drugiej Stronie propozycję wprowadzenia zmiany zawierającą uzasadnienie jej dokonania.
5. Strona, do której została skierowana propozycja wprowadzenia zmiany odniesie się do treści propozycji w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy. W przypadku zmian, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający odniesie się do propozycji wprowadzenia zmiany w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma wraz z wymaganymi dokumentami.
6. Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy nie przekroczy kwoty wynikającej ze zmian przepisów prawa, stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.
7. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy, z wyjątkiem:
1) powiadamiania o zmianach adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozycja planu zamówień publicznych nr 1.3.32

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.