eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i ZambrowieOgłoszenie z dnia 2023-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Podlaskiego OR ARiMR
i podległych jednostek organizacyjnych oraz utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib BP w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.2.) Oddział zamawiającego: Podlaski Oddział Regionalny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Łomża

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: +48862156311

1.4.8.) Numer faksu: +48862164513

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaski@arimr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w roli akredytowanej agencji płatniczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00257621

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00248117

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Oprócz zmian dopuszczalnych Ustawą (art. 455 Ustawy) Zamawiający przewiduje zmiany określone poniżej:
1) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
3) okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy – art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID – 19,
4) zmiany danych identyfikujących Strony Umowy,
5) zmian mających na celu doprecyzowanie zapisów w treści Umowy, jeśli będą budziły wątpliwości interpretacyjne między Stronami,
6) zmiany podwykonawcy,
7) redakcyjne omyłki pisarskie.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
gdy zmiany wskazane w ust. 2 ppkt 1) – 4) będą miały wpływ na ceny usług Wykonawcy. Wówczas zastosowanie będzie miała procedura opisana w ust. 3 – 5 niniejszego § Umowy.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu propozycję wprowadzenia zmiany do Umowy z uzasadnieniem jej dokonania i wskazaniem wpływu zmiany powyższych czynników na wzrost kosztów wykonania przedmiotu Umowy, zawierającym w szczególności:
1) sposób kalkulacji cen wskazanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich obliczenia,
2) wskazania podstawy prawnej stanowiącej podstawę poniesienia wyższych kosztów wykonania usługi,
3) sposób kalkulacji cen proponowanych wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich obliczenia z uwzględnieniem wskazania kosztów wynikających z okoliczności, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu. Sposób kalkulacji cen musi odpowiadać regułom przyjętym podczas kalkulacji, o której mowa w pkt 1) niniejszego ustępu.
4. Strona zainteresowana zmianą Umowy prześle drugiej Stronie propozycję wprowadzenia zmiany zawierającą uzasadnienie jej dokonania.
5. Strona, do której została skierowana propozycja wprowadzenia zmiany odniesie się do treści propozycji w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy. W przypadku zmian, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający odniesie się do propozycji wprowadzenia zmiany w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma wraz z wymaganymi dokumentami.
6. Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy nie przekroczy kwoty wynikającej ze zmian przepisów prawa, stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.
7. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy, z wyjątkiem:
1) powiadamiania o zmianach adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej.

Po zmianie:
1. Oprócz zmian dopuszczalnych Ustawą (art. 455 Ustawy) Zamawiający przewiduje zmiany określone poniżej:
1) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
3) okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy – art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID – 19,
4) zmiany danych identyfikujących Strony Umowy,
5) zmian mających na celu doprecyzowanie zapisów w treści Umowy, jeśli będą budziły wątpliwości interpretacyjne między Stronami,
6) zmiany podwykonawcy,
7) redakcyjne omyłki pisarskie.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
5) zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, przez którą rozumie się wzrost i obniżenie cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w jego ofercie,
gdy zmiany wskazane w ust. 2 ppkt 1) – 5) będą miały wpływ na ceny usług Wykonawcy. Wówczas zastosowanie będzie miała procedura opisana w ust. 3 – 5 niniejszego § Umowy.

Zapisy ust. 3 do 6 - bez zmian

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 5) niniejszego § Umowy, będzie możliwa w przypadku zmiany wysokości cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10% w stosunku do cen i kosztów obowiązujących w dacie złożenia oferty. Zmiana następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego kalkulację określającą ceny materiałów i koszty przed i po zmianie oraz ich wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy i może nastąpić tylko jeden raz w trakcie jej obowiązywania. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego wynosi 10% części należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
8. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy, z wyjątkiem powiadamiania o zmianach adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-14 09:30

Po zmianie:
2023-06-16 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-14 10:00

Po zmianie:
2023-06-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-13

Po zmianie:
2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.