eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków



Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-124

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 831-20-09

1.5.8.) Numer faksu: 46 831-20-17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminamakow.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugmakow.nv.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/gminamakow/postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c717e2ed-eaee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025446/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214949/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1920080,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
a) Wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz ze sterownikami systemu sterowania,
b) Wykonanie dokumentacji projektowej nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem: uzgodnień, pozwoleń, decyzji, dokonania zgłoszeń,
c) Budowa nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego zgodnie z przygotowanymi projektami,
d) Budowa i konfiguracja systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
e) Przeniesienie istniejących opraw LED w inne lokalizacje na terenie Gminy wskazane przez Zamawiającego. Zabudowanie w miejsce obecnie istniejących opraw LED nowych opraw LED wraz ze sterownikami systemu sterowania,
f) Utrzymanie i zarządzanie wytworzoną infrastrukturą.
1. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego:
Zakres etapu robót obejmuje wykonanie modernizacji oświetlenia na drogach publicznych i wewnętrznych w Gminie Maków w zakresie opisanym w audycie energetycznym oświetlenia ulicznego. Wszystkie oprawy powinny być zawieszone nad (powyżej) linią niskiego napięcia. Przed wymianą oświetlenia należy wykonać dokumentację projektową, uzyskać wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na wymianę opraw oświetleniowych a) wymiana 310 sztuk istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz ze sterownikami systemu sterowania, o mocy dostosowanej do klasy oświetlenia drogi, b) wymiana 90 sztuk istniejących opraw LED na nowe oprawy LED wraz ze sterownikami
systemu sterowania, o mocy dostosowanej do klasy oświetlenia drogi c) wymiana 400 sztuk konstrukcji mocujących oprawy oświetleniowe (wysięgniki rurowe, śruby hakowe, mocowania) wraz z wymianą przewodów zasilających, zacisków, zabezpieczeń. Wymiana dotyczy lokalizacji, gdzie nastąpiła wymiana wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz ze sterownikami systemu sterowania, a także lokalizacji gdzie nastąpiła wymiana dotychczasowych opraw LED na nowe oprawy LED ze sterownikiem systemu sterowania – 310 sztuk + 90 sztuk). d) podłączenie nowych opraw oświetleniowych LED do zasilania elektrycznego i doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej, e) konfiguracja nowych opraw oświetleniowych LED z instalowanym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym, f) modernizacja 44 szafek oświetleniowych w tym wyniesienie i wymiana 12 szafek;
Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych do wymiany opraw oświetleniowych przedstawiono w Załącznik nr 1 do PFU - Tabela opraw oświetleniowych. Zamawiający zastrzega, że na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę lokalizacja opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany może ulec zmianie na inne w granicach gminy Maków niż wskazane w załączniku nr 1 do PFU, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej ilości 400 sztuk wymian.
2. Budowa nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego:
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na rozbudowę i przebudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego na drogach publicznych i wewnętrznych w Gminie Maków w zakresie:
a) budowa 150 sztuk nowych punktów i słupów oświetlenia ulicznego,
b) podłączenie nowych słupów i opraw oświetleniowych LED do zasilania elektrycznego i doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej,
c) konfiguracja nowych opraw oświetleniowych LED z instalowanym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych do modernizacji (przebudowy i rozbudowy przedstawiono w Załączniku nr 2 do PFU – Dobudowa oświetlenia). Zamawiający zastrzega, że na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę lokalizacja nowych punktów i słupów oświetlenia ulicznego może ulec zmianie na inne w granicach gminy Maków niż wskazane w załączniku nr 2 do PFU, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej ilości 150 sztuk.
3. Instalacja systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym:
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, instalację i konfigurację systemu sterowania i zarządzania oświetleniem w Gminie Maków w zakresie:
a) Montaż i podłączenie sterowników komunikacji radiowej do nowych opraw oświetleniowych LED,
b) Wdrożenie systemu i sterowanie oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,
c) Wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji.
4. Przeniesienie istniejących opraw LED w inne lokalizacje na terenie Gminy wskazane przez Zamawiającego. Zadanie obejmuje:
a) Przeniesienie 90 sztuk obecnie istniejących opraw LED z lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 – tabela opraw oświetleniowych w istniejące lokalizacje znajdujące się w Załączniku nr 4 – Inwentaryzacja wskazane przez Zamawiającego. Przeniesienie oznacza zabudowanie przeniesionej oprawy LED w miejsce istniejącej oprawy (sodowej lub rtęciowej),
b) Wymiana 90 sztuk konstrukcji mocujących oprawy oświetleniowe (wysięgniki rurowe, śruby
hakowe, mocowania) wraz z wymianą przewodów zasilających, zacisków, zabezpieczeń w miejscu przeniesienia opraw LED.
Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 6.
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się postanowienia w zakresie procedury udzielenia zamówienia i są one niespójne z postanowieniami zawartymi w SWZ, postanowienia SWZ w tym zakresie mają pierwszeństwo.
Jako efekt w/w inwestycji wymielone zostanie 400 sztuk starych lamp sodowych i rtęciowych na lampy ledowe, dobudowane zostaną 150 sztuk punktów świetlnych wraz z nową linia kablową oraz zostanie zamontowane inteligentne sterowanie oświetleniem.
Wykonawca na obowiązek udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przynajmniej na okres 36 miesięcy (3 lat) od dnia bezusterkowego odbioru końcowego (dodatkowa gwarancja stanowi kryterium oceny ofert).
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'
3.3. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
3.4. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę: czynności związane z wymianą opraw LED, budową infrastruktury oświetlenia, instalacją systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, dostosowaniem istniejących opraw LED do systemu zarządzania oświetleniem.
3.5. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań:
budowa 150 nowych punktów oświetleniowych (budowa nowych słupów z oprawami oświetleniowymi).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71314200-4 - Usługi zarządzania energią

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2261355,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2261355,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2261355,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MR INSTAL Makowski Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7272826769

7.3.3) Ulica: Podchorążych 51

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-234

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2261355,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.