eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy MakówOgłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-124

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 831-20-09

1.5.8.) Numer faksu: 46 831-20-17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminamakow.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugmakow.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c717e2ed-eaee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025446/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/gminamakow/postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/ oraz poczty elektronicznej), przy czym ofertę można złożyć tylko za pomocą platformy „Asystent postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie „Asystent postępowania” oraz zaakceptować Regulamin korzystania ze wskazanej platformy. Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje się pod wskazanym w pkt 10.4. adresem.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymogi techniczne wskazane są w Regulaminie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 10.4. SWZ.

Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie „Asystent postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków, e-mail: urząd@gminamakow.info;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Makowie jest Kinga Milczarek, adres e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków, e-mail: urząd@gminamakow.info;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Makowie jest Kinga Milczarek, adres e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
a) Wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz ze sterownikami systemu sterowania,
b) Wykonanie dokumentacji projektowej nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem: uzgodnień, pozwoleń, decyzji, dokonania zgłoszeń,
c) Budowa nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego zgodnie z przygotowanymi projektami,
d) Budowa i konfiguracja systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
e) Przeniesienie istniejących opraw LED w inne lokalizacje na terenie Gminy wskazane przez Zamawiającego. Zabudowanie w miejsce obecnie istniejących opraw LED nowych opraw LED wraz ze sterownikami systemu sterowania,
f) Utrzymanie i zarządzanie wytworzoną infrastrukturą.
1. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego:
Zakres etapu robót obejmuje wykonanie modernizacji oświetlenia na drogach publicznych i wewnętrznych w Gminie Maków w zakresie opisanym w audycie energetycznym oświetlenia ulicznego. Wszystkie oprawy powinny być zawieszone nad (powyżej) linią niskiego napięcia. Przed wymianą oświetlenia należy wykonać dokumentację projektową, uzyskać wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na wymianę opraw oświetleniowych a) wymiana 310 sztuk istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz ze sterownikami systemu sterowania, o mocy dostosowanej do klasy oświetlenia drogi, b) wymiana 90 sztuk istniejących opraw LED na nowe oprawy LED wraz ze sterownikami
systemu sterowania, o mocy dostosowanej do klasy oświetlenia drogi c) wymiana 400 sztuk konstrukcji mocujących oprawy oświetleniowe (wysięgniki rurowe, śruby hakowe, mocowania) wraz z wymianą przewodów zasilających, zacisków, zabezpieczeń. Wymiana dotyczy lokalizacji, gdzie nastąpiła wymiana wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz ze sterownikami systemu sterowania, a także lokalizacji gdzie nastąpiła wymiana dotychczasowych opraw LED na nowe oprawy LED ze sterownikiem systemu sterowania – 310 sztuk + 90 sztuk). d) podłączenie nowych opraw oświetleniowych LED do zasilania elektrycznego i doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej, e) konfiguracja nowych opraw oświetleniowych LED z instalowanym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym, f) modernizacja 44 szafek oświetleniowych w tym wyniesienie i wymiana 12 szafek;
Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych do wymiany opraw oświetleniowych przedstawiono w Załącznik nr 1 do PFU - Tabela opraw oświetleniowych. Zamawiający zastrzega, że na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę lokalizacja opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany może ulec zmianie na inne w granicach gminy Maków niż wskazane w załączniku nr 1 do PFU, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej ilości 400 sztuk wymian.
2. Budowa nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego:
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na rozbudowę i przebudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego na drogach publicznych i wewnętrznych w Gminie Maków w zakresie:
a) budowa 150 sztuk nowych punktów i słupów oświetlenia ulicznego,
b) podłączenie nowych słupów i opraw oświetleniowych LED do zasilania elektrycznego i doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej,
c) konfiguracja nowych opraw oświetleniowych LED z instalowanym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych do modernizacji (przebudowy i rozbudowy przedstawiono w Załączniku nr 2 do PFU – Dobudowa oświetlenia). Zamawiający zastrzega, że na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę lokalizacja nowych punktów i słupów oświetlenia ulicznego może ulec zmianie na inne w granicach gminy Maków niż wskazane w załączniku nr 2 do PFU, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej ilości 150 sztuk.
3. Instalacja systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym:
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, instalację i konfigurację systemu sterowania i zarządzania oświetleniem w Gminie Maków w zakresie:
a) Montaż i podłączenie sterowników komunikacji radiowej do nowych opraw oświetleniowych LED,
b) Wdrożenie systemu i sterowanie oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,
c) Wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji.
4. Przeniesienie istniejących opraw LED w inne lokalizacje na terenie Gminy wskazane przez Zamawiającego. Zadanie obejmuje:
a) Przeniesienie 90 sztuk obecnie istniejących opraw LED z lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 – tabela opraw oświetleniowych w istniejące lokalizacje znajdujące się w Załączniku nr 4 – Inwentaryzacja wskazane przez Zamawiającego. Przeniesienie oznacza zabudowanie przeniesionej oprawy LED w miejsce istniejącej oprawy (sodowej lub rtęciowej),
b) Wymiana 90 sztuk konstrukcji mocujących oprawy oświetleniowe (wysięgniki rurowe, śruby
hakowe, mocowania) wraz z wymianą przewodów zasilających, zacisków, zabezpieczeń w miejscu przeniesienia opraw LED.
Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 6.
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się postanowienia w zakresie procedury udzielenia zamówienia i są one niespójne z postanowieniami zawartymi w SWZ, postanowienia SWZ w tym zakresie mają pierwszeństwo.
Jako efekt w/w inwestycji wymielone zostanie 400 sztuk starych lamp sodowych i rtęciowych na lampy ledowe, dobudowane zostaną 150 sztuk punktów świetlnych wraz z nową linia kablową oraz zostanie zamontowane inteligentne sterowanie oświetleniem.
Wykonawca na obowiązek udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przynajmniej na okres 36 miesięcy (3 lat) od dnia bezusterkowego odbioru końcowego (dodatkowa gwarancja stanowi kryterium oceny ofert).
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'
3.3. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
3.4. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę: czynności związane z wymianą opraw LED, budową infrastruktury oświetlenia, instalacją systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, dostosowaniem istniejących opraw LED do systemu zarządzania oświetleniem.
3.5. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań:
budowa 150 nowych punktów oświetleniowych (budowa nowych słupów z oprawami oświetleniowymi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71314200-4 - Usługi zarządzania energią

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

1 Cena - waga 60%
2 Gwarancja jakości dodatkowa - waga 40%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

a) Cena:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cof - cena podana w ofercie badanej
b) Podstawowa gwarancja jakości, jaka obowiązuje każdego Wykonawcę to 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.

Wykonawca otrzyma 20 pkt jeżeli zaoferuje dodatkowe 12 miesięcy gwarancji jakości.
Wykonawca otrzyma 40 pkt jeżeli zaoferuje dodatkowe 24 miesiące gwarancji jakości.
Niezaznaczenie żadnego pola albo zaznaczenie obu pól oznacza przyjęcie gwarancji podstawowej.

16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości dodatkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie bądź rozbudowie oświetlenia ulicznego (rozumie się przez to wybudowanie
nowych słupów oświetleniowych wraz z montażem na nich nowych opraw oświetleniowych) o wartości minimum 400 000,00 zł brutto każde z zadań.

2) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowana robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Pojedyncza osoba, o ile spełnia wymagania, może pełnić rolę projektanta i kierownika robót.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3)Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 71 9297 0005 0100 0707 2012 0005.
11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
11.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1.7. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy) oraz oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej:
1) w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
a) jeżeli zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia poprzez zwiększenie, zmniejszenie zakresu świadczenia, lub zmiany metody, technologii realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie koniecznym do dostosowania do nowych przepisów prawa lub wytycznych oraz poprzez zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie odpowiadającym zwiększeniu, bądź zmniejszeniu kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z zaistniałą zmianą ;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia poprzez zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o część, która okaże się zbędna do wykonania wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia w sposób adekwatny do tego jak zmiana Umowy spowoduje zmniejszenie kosztów jakie Wykonawca poniesie z tytułu Umowy;
c) w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych;
d) w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej Zamawiającemu ofercie urządzenia, materiału np.: w związku z opóźnieniem dostaw nie z winy Wykonawcy lub wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów, - poprzez zmianę terminu wykonania Umowy, lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ;
2) w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy:
a) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót tj. temperatura powietrza spadnie poniżej -5 stopni Celsjusza lub wzrośnie powyżej 25 stopni Celsjusza lub opady atmosferyczne będą utrzymywać się przez okres powyżej 48 godzin oraz niemożliwe będzie :, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych;
b) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy;
c) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności,
d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
(...)
całość dopuszczalnych zmian w umowie w zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://postepowania.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się także Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.