eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Usługa ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring zewnętrzny w budynkach Krajowej Informacji SkarbowejOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring zewnętrzny w budynkach Krajowej Informacji Skarbowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366063511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teodora Sixta 17

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 472 79 00

1.5.8.) Numer faksu: 33 472 79 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.kis@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kis.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring zewnętrzny w budynkach Krajowej Informacji Skarbowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a5e1176-196e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075706/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring zewnętrzny w budynkach Krajowej Informacji Skarbowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kis.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kis.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące
użycia podpisu elektronicznego zawarte są w pkt 12 oraz pkt 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kis.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0110-KLL2.260.12.2022.2, ZKP-5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz całodobowego monitoringu zewnętrznego sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji ppoż. przy udziale grupy interwencyjnej z wykorzystaniem elektronicznych systemów (SSWiN, telewizji przemysłowej, sygnalizacji ppoż.) polegające m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w chronionym obiekcie, podejmowaniu interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego, strzeżenia mienia przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich oraz konserwacji systemów alarmowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie dla każdej części postępowania według kryteriów określonych poniżej:

Cena oferty brutto – waga 60%
Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Cena roboczogodziny dodatkowej – waga 34%
Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im niższa wartość brutto ceny roboczogodziny, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Przyjazd grupy interwencyjnej - waga 6%
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej winien być podany w minutach.
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im krótszy czas dojazdu grupy interwencyjnej tym wyższa ilość punktów za to kryterium, maksymalny czas dojazdu podlegający ocenie przez Zamawiającego wynosi 15 minut).

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części postępowania będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

P = Pc + Pr + Pg
Gdzie:
P – suma liczby punktów dla badanej oferty,
Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”,
Pr – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena roboczogodziny dodatkowej”
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przyjazd grupy interwencyjnej”

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej części postępowania na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych (zgodnie z art. 226 ustawy Pzp). Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów dla danej części postępowania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjazd grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz całodobowego monitoringu zewnętrznego sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji ppoż. przy udziale grupy interwencyjnej z wykorzystaniem elektronicznych systemów (SSWiN, telewizji przemysłowej, sygnalizacji ppoż.) polegające m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w chronionym obiekcie, podejmowaniu interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego, strzeżenia mienia przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich oraz konserwacji systemów alarmowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie dla każdej części postępowania według kryteriów określonych poniżej:

Cena oferty brutto – waga 60%
Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Cena roboczogodziny dodatkowej – waga 34%
Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im niższa wartość brutto ceny roboczogodziny, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Przyjazd grupy interwencyjnej - waga 6%
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej winien być podany w minutach.
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im krótszy czas dojazdu grupy interwencyjnej tym wyższa ilość punktów za to kryterium, maksymalny czas dojazdu podlegający ocenie przez Zamawiającego wynosi 15 minut).

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części postępowania będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

P = Pc + Pr + Pg
Gdzie:
P – suma liczby punktów dla badanej oferty,
Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”,
Pr – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena roboczogodziny dodatkowej”
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przyjazd grupy interwencyjnej”

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej części postępowania na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych (zgodnie z art. 226 ustawy Pzp). Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów dla danej części postępowania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjazd grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz całodobowego monitoringu zewnętrznego sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji ppoż. przy udziale grupy interwencyjnej z wykorzystaniem elektronicznych systemów (SSWiN, telewizji przemysłowej, sygnalizacji ppoż.) polegające m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w chronionym obiekcie, podejmowaniu interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego, strzeżenia mienia przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich oraz konserwacji systemów alarmowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie dla każdej części postępowania według kryteriów określonych poniżej:

Cena oferty brutto – waga 60%
Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Cena roboczogodziny dodatkowej – waga 34%
Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im niższa wartość brutto ceny roboczogodziny, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Przyjazd grupy interwencyjnej - waga 6%
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej winien być podany w minutach.
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im krótszy czas dojazdu grupy interwencyjnej tym wyższa ilość punktów za to kryterium, maksymalny czas dojazdu podlegający ocenie przez Zamawiającego wynosi 15 minut).

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części postępowania będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

P = Pc + Pr + Pg
Gdzie:
P – suma liczby punktów dla badanej oferty,
Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”,
Pr – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena roboczogodziny dodatkowej”
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przyjazd grupy interwencyjnej”

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej części postępowania na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych (zgodnie z art. 226 ustawy Pzp). Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów dla danej części postępowania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjazd grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz całodobowego monitoringu zewnętrznego sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji ppoż. przy udziale grupy interwencyjnej z wykorzystaniem elektronicznych systemów (SSWiN, telewizji przemysłowej, sygnalizacji ppoż.) polegające m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w chronionym obiekcie, podejmowaniu interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego, strzeżenia mienia przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich oraz konserwacji systemów alarmowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie dla każdej części postępowania według kryteriów określonych poniżej:

Cena oferty brutto – waga 60%
Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Cena roboczogodziny dodatkowej – waga 34%
Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im niższa wartość brutto ceny roboczogodziny, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Przyjazd grupy interwencyjnej - waga 6%
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej winien być podany w minutach.
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im krótszy czas dojazdu grupy interwencyjnej tym wyższa ilość punktów za to kryterium, maksymalny czas dojazdu podlegający ocenie przez Zamawiającego wynosi 15 minut).

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części postępowania będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

P = Pc + Pr + Pg
Gdzie:
P – suma liczby punktów dla badanej oferty,
Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”,
Pr – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena roboczogodziny dodatkowej”
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przyjazd grupy interwencyjnej”

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej części postępowania na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych (zgodnie z art. 226 ustawy Pzp). Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów dla danej części postępowania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjazd grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ww. ustawy – osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 złotych,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp;
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6-10 ustawy Pzp;
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ – Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do SWZ;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 r. poz. 1550).
6) posiadają zdolność techniczną i zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi przedstawić wykaz dotyczący co najmniej 3 usług należycie wykonanych polegających na świadczeniu usług ochrony osób i mienia przez okres, co najmniej 6 miesięcy każda z wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie i o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
Zamawiający uzna, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami, potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług w zakresie ochrony mienia i osób wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ zgodnie z zapisami 8.1.6. SWZ wraz z dowodami określającymi, czy usługa w zakresie ochrony mienia i osób została wykonane należycie tj. referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, bądź oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej wymienionych dokumentów;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie niższej niż wskazana w pkt 8.1.6. SWZ;
3) posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 r. poz. 1995).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://kis.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przez termin składania ofert rozumie się termin upływający w dniu 25-08-2022 r. o godz. 10:00:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.